Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Turek"

Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody DOI:10.15199/17.2018.4.7

Czytaj za darmo! »

W badaniach jakości wody, poza precyzyjną analizą składu i zawartości związków szkodliwych dla zdrowia, istotną rolę odgrywa aspekt sensoryczny, ponieważ woda wykorzystywana jest przede wszystkim do spożywania przez ludzi i zwierzęta. Obecność chemicznych i mikrobiologicznych domieszek wody może wpływać na jej wygląd, smak i zapach, pomimo braku zagrożenia dla zdrowia człowieka. Konsumenci zgodnie oceniają wodę za niebezpieczną dla zdrowia i nieakceptowaną, gdy jest mętna lub ma nietypową barwę oraz nieprzyjemnie smakuje i pachnie [3]. Największe obawy budzą pozostałości po stosowanym w procesie dezynfekcji wody chlorze, a zwłaszcza jego produktów ubocznych o właściwościach kancerogennych - trihalometanów (THM). W zakładach uzdatniania wody wnikliwie kontroluje się ilość prekursorów powstawania THM, czyli zawartość materii organicznej. Jeżeli dochodzi do przekroczenia tych zawartości, wtedy substancja organiczna jest usuwana. Na właściwości sensoryczne wody wpływa całokształt procesów w niej zachodzących: mikrobiologicznych, biologicznych oraz fi zykochemicznych. Do cech organoleptycznych zalicza się: smak, posmak, barwę, przezroczystość oraz mętność wody [6, 14]. Ocena organoleptyczna wody może dostarczyć wielu informacji o jej jakości. Wrażenia smaku i zapachu związane są z obecnością związków chemicznych (głównie substancji organicznych). Trzeba jednak podkreślić, że uzyskanie dokładności i precyzji w oznaczeniach, gdzie "instrumentem pomiarowym" jest człowiek, nie jest łatwe. W literaturze przedmiotu związanej z wykorzystaniem zmysłów ludzkich do oznaczeń jakości produktów, w szczególności spożywczych, można spotkać trzy określenia: analiza sensoryczna, ocena organoleptyczna i sensoryczne badania konsumenckie. Pierwsze z tych pojęć defi niowane jest jako dyscyplina naukowa zajmująca się oceną jakości produktu. Ocena ta jest wykonywana przez zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej, za pomocą zmysłów, z zastosowaniem o[...]

Analiza dokładności wykonania metodą przyrostową MEM uzupełnienia ubytku części bocznej żuchwy DOI:10.15199/148.2018.11.1


  Proces rekonstrukcji obiektów o skomplikowanym kształcie jest możliwy przy użyciu nowoczesnych współrzędnościowych systemów pomiarowych. Dzięki automatyzacji pomiarów i integracji z systemami CAD (Computer Aided Design), aktualnie jest możliwe w procesie RE (Reverse Engineering) zaprojektowanie dowolnego obiektu, w tym także modelu reprezentującego strukturę anatomiczną [1, 2]. W wypadku projektowania modeli struktur anatomicznych, pierwszy krok związany jest z pozyskaniem danych wolumetrycznych. Odbywa się to z zastosowaniem systemów tomograficznych wielorzędowych o wiązce wachlarzowej lub stożkowej. W mniejszym stopniu korzysta się z danych pochodzących z rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii. Następnie uzyskane dane są przekształcane do modelu trójwymiarowego. W tym celu stosowane są różnego rodzaju metody segmentacji, które polegają na wyodrębnieniu wybranej struktury anatomicznej [3]. Wizualizacja trójwymiarowa obiektu możliwa jest z zastosowaniem metod renderingu powierzchniowego. Następnie model zapisywany jest do formatu *.stl. Fizyczny model można otrzymać, stosując do tego metody ubytkowe. Ze względu jednak na złożoną geometrię modeli struktur anatomicznych, wykonanie ich przy użyciu metod ubytkowych jest bardzo trudne lub często niemożliwe. Sytuacja ta sprawia, że metody RP (Rapid Prototyping) stanowią idealną alternatywę dla wytw[...]

Analiza notyfikacji produktów kosmetycznych zgłaszanych w systemie szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach niespożywczych (Rapex) w latach 2005–2017 DOI:10.15199/62.2018.12.16


  Ustawa o kosmetykach1) mówi, że kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu, oznakowania, wszystkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi. Jak zwracają uwagę Pawlik i Duda-Grychtał2) pomimo ściśle określonych regulacji prawnych, jakie istnieją w branży kosmetycznej, wiele substancji wykazujących działanie szkodliwe trafia do kosmetyków przez luki w prawie, zezwalające na włączanie tych związków do preparatów kosmetycznych w śladowych ilościach (parabeny, ftalany3, 4), rakotwórcze N-nitrozoaminy lub metale ciężkie5, 6)). Ustawodawstwo europejskie oferuje narzędzie do szybkiego informowania o produktach nieżywnościowych, które nie są zgodne z europejskimi wymogami prawnymi i które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zwane Rapex (rapid alert system for dangerous non-food products)7). System ten, stworzony w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów8), stanowi ważne narzędzie egzekwowania unijnych przepisów9). Obejmuje trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) i gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych są szybko przekazywane wszystkim państwom członkowskim, dzięki czemu mogą być podejmowane działania następcze, takie jak wycofanie z obrotu, zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, a nawet wycofanie od konsumentów10). Ze sprawozdania Komisji Europejskiej za 2017 r. wynika, że system ten jest coraz częściej wykorzystywany przez organy krajowe. W samym tylko 2017 r. znalazło się w nim ponad 2 tys. ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych11). Celem artykułu było dokonanie analizy notyfikacji potencjalnie niebezpiecznych kosmetyków w systemie szybkiego informowania o produktach niebezpiecznych Rapex za okres 2005-2017 r. Dokonano analizy pod kątem krajów pochodzenia kosmetykó[...]

Analiza dokładności wykonania geometrii koła zębatego przy użyciu optycznych współrzędnościowych systemów pomiarowych DOI:10.15199/148.2018.11.3


  Tradycyjne modelowanie elementów i części maszyn realizowane jest za pomocą systemów wspomaganych komputerowo (CAD - Computer Aided Design), które obecnie są powszechnie stosowane w projektowaniu wyrobów przemysłowych. Wszystko zaczyna się od pomysłu konstruktora, który następnie modeluje w środowisku wirtualnym dany element. Urzeczywistnienie koncepcji projektanta jest możliwe przez wykonanie modelu dostępnymi na rynku technikami wytwarzania. Problem w procesie projektowania oraz wytwarzania pojawia się w momencie, kiedy brakuje dokumentacji technologicznej, konstrukcyjnej czy materiałowej danego produktu. Dzięki gwałtowanemu rozwojowi współrzędnościowych systemów pomiarowych, oprogramowań przetwarzających dane [1] oraz nowoczesnych technik wytwarzania, rozwiązanie tego problemu stało się możliwe w procesie inżynierii rekonstrukcyjnej (RE - Reverse Engineering) [2]. Proces ten pozwala na odtworzenie geometrii obiektu już istniejącego. Zadaniem inżynierii rekonstrukcyjnej jest przekształcenie istniejącego modelu w jego postać cyfrową, a to z kolei stanowi podstawę do dalszych prac konstruktorów. Gotowy model cyfrowy może zostać wykonany przy użyciu nowoczesnych technik wytwarzania. Najczęściej stosuje się w tym celu metody przyrostowe [3] lub ubytkowe. W procesie modelowania geometrii koła zębatego można zastosować dwie ścieżki (rys. 1). W przypadku ścieżki CAD, proces projektowania geometrii koła możliwy jest z zastosowaniem specjalnie do tego przygotowanych narzędzi. Na tym etapie projektow[...]

Rheometric measurements and sensory analysis of some cosmetics Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków DOI:10.15199/62.2015.12.8


  Three Polish cosmetic formulations (a herbal cream, a cream for horny skin, a grease) were studied for flowability at 20°C and 32°C, and for applicability on skin by rheometry and sensoric anal. The flow curves were registered and described by using the Herschel-Bulkley model. Przedstawiono znaczenie analizy sensorycznej i badań reologicznych dla przemysłu kosmetycznego. Zaprezentowano wyniki badań sensorycznych dotyczące konsystencji, rozprowadzania preparatu na skórze, wchłaniania kosmetyków przez skórę, łatwości nabierania preparatu oraz tłustości. Do badań wybrano kosmetyki, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., z linii System Professional Podologic. Wykonano badania reologiczne za pomocą reometru rotacyjnego Haake RS 75, stosując układ stożek-płytka o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano w temp. 20°C i 32°C. Jako test podstawowy wykonano krzywe płynięcia. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschela i Bulkleya. Od kilku lat zauważalne jest wzrastające zainteresowanie właściwościami reologicznymi kosmetyków, takich jak kremy, żele i mleczka. Obecnie ich produkcja jest wysoko rozwinięta i zapewnia konsumentom najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Nadrzędnym celem producentów kosmetyków jest sprostanie oczekiwaniom klientów, stąd konieczne jest ciągłe doskonalenie i rozwój produktów kosmetycznych oraz technologii ich wytwarzania. Najistotniejsze znaczenie dla nabywcy kosmetyków mają takie jego cechy organoleptyczne, jak zapach, konsystencja i barwa. Warunkiem, który gwarantuje dobre przyjęcie preparatów kosmetycznych przez nabywców, jest ich stała, wysoka jakość. Jednym z takich kryteriów jest ich stabilność podczas transportu, którą można kontrolować dzięki badaniom, które wykryją zmiany, np. podczas wstrząsów mechanicznych lub zmian temperatury1). Obecnie kosmetyki zawierają coraz większe ilości naturalnych substancji aktywnych, pozyskiwanych głównie z surowców r[...]

Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM DOI:10.15199/148.2016.12.4


  Efekty obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), a także wydajność samego procesu wycinania elektroerozyjnego, uzależnione są od właściwego doboru nastaw parametrów obróbkowych. Cechy charakterystyczne obróbki WEDM to m.in. porowatość powierzchni po obróbce, koncentracja produktów obróbki w szczelinie roboczej oraz nastawy parametrów prądowych i czasowych, od których w znacznym stopniu zależy gładkość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobu. W artykule przedstawiono jeden z defektów wyrobu (w postaci siodłowości), towarzyszący obróbce elektroerozyjnej WEDM promieni i walców oraz metody pomiaru odchyłek walcowości i okrągłości na okrągłościomierzu. Słowa kluczowe: WEDM, obróbka elektroerozyjna, odchyłka okragłości, odchyłka walcowości.Obróbka elektroerozyjna jest procesem, którego właściwy przebieg zależy od wielu parametrów, które w formie nastaw najczęściej dobierane są z tablic technologicznych, dostarczanych przez producentów obrabiarek [1]. Częstymi negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi obróbce elektroerozyjnej są: znaczna porowatość powierzchni i błędy kształtu w postaci baryłkowatości lub siodłowości [2]. Są one spowodowane następującymi czynnikami: - czasem przerwy między wyładowaniami toff, - czasem wyładowania ton, - natężeniem prądu podczas wyładowania Ic, - wydatkiem objętościowego podawanego dielektryka do szczeliny roboczej Qv, - siłą naciągu Fn, - prędkością przewijania Vd elektrody drutowej. Istotnym zjawiskiem jest również opóźnienie elektrody, które przejawia się jako ugięcie drutu w postaci łuku (rys. 1b). W przypadku profili płaskich ma ono mniejsze znaczenie, gdyż elektroda porusza się po torze w linii prostej (rys. 1a, b). Dla tego przypadku powst[...]

Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni gniazda formy wykonanej w technologii PolyJet na stan powierzchni wypraski DOI:10.15199/148.2019.6.2


  Dynamiczny rozwój technik szybkiego prototypowania doprowadził do stanu, w którym pojawiły się liczne technologiczne rozwiązania o wysokim poziomie zaawansowania. Intensywny rozwój maszyn pracujących w obszarze technik przyrostowych oraz rozszerzenie zakresu stosowanych materiałów doprowadziły do tego, że metody szybkiego wytwarzania prototypów (Rapid Prototyping - RP) rozwinęły się do tego stopnia, że z powodzeniem można je stosować do wytwarzania narzędzi (Rapid Tooling - RT) czy gotowych produktów (Rapid Manufacturing - RM) [1 - 3]. Stosowanie narzędzi wytworzonych technikami przyrostowymi pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesu produkcyjnego. Ma to ogromne znaczenie wśród firm zajmujących się produkcją części maszyn i urządzeń, gdyż pozwala dynamicznie reagować na zmiany zapotrzebowania klientów [4]. Biorąc pod uwagę najczęściej stosowaną obecnie technikę przetwórstwa tworzyw sztucznych, technikę formowania wtryskowego [5], największą zmienną zależną od danego projektu jest forma wtryskowa. W przypadku produkcji masowej najczęściej stosowane są formy metalowe wykonane ze stali bądź stopów aluminium, które cechują się wysoką żywotnością. Kształtowane są one najczęściej za pomocą obróbki ubytkowej. Obecnie wykonanie takiej formy w wyspecjalizowanej narzędziowni może trwać nawet kilkadziesiąt dni i odznaczać się wysokim kosztem wytworzenia. Nie ma to dużego znaczenia w przypadku form do produkcji masowej. Należy się jednak zastanowić, co w przypadku, kiedy będzie istniała potrzeba wytworzenia kilku sztuk danego produktu do wykonania prototypów funkcjonalnych, bądź w przypadku produkcji niskoseryjnej. Stosowanie form metalowych w takich sytuacjach jest mało opłacalne. Jedno z rozwiązań danego problemu oferowane jest przez technologię PolyJet firmy Stratasys, która pozwala na wytwarzanie fo[...]

 Strona 1