Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Zin"

Wpływ dodatku bioetanolu do benzyny silnikowej na wybrane parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2018.12.35


  Spalanie paliwa w silniku z ZI powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń spalin z układu wylotowego pomimo zastosowania katalitycznego układu oczyszczania spalin. Zgodnie z rozporządzeniem1) europejskie normy emisji określają maksymalną emisję takich szkodliwych składników spalin, jak NOx, CO, HC, PM i PN. Harmonogram ograniczania emisji CO2 podano w rozporządzeniu2). Jednym ze sposobów na ograniczanie szkodliwego wpływu pojazdów jest zastosowanie paliw alternatywnych. Samochody osobowe FFV (flex fuel vechicle) przystosowane do spalania paliwa etanolowego E85 i mieszanek tego paliwa z benzyną są obecnie powszechnie dostępne w USA i Brazylii. W Unii Europejskiej rynek tych samochodów jest na etapie przyspieszonego rozwoju. W Europie największa liczba pojazdów typu FFV występuje obecnie w Szwecji (ok. 60 tys.), a następnie w Niemczech, Holandii i Francji. Dotychczas w USA wykonano najszersze badania w zakresie pomiarów wpływu paliw etanolowych na wielkość emisji szkodliwych składników spalin samochodów typu FFV3-6). Bioetanol działa degradująco na niektóre elastomery używane w motoryzacji i dlatego urządzenia oraz zbiorniki wykorzystywane do magazynowania oraz dystrybucji paliw etanolowych są wykonywane z materiałów odpornych na jego działanie. Zwiększona zawartość bioetanolu w mieszaninie z benzyną silnikową powoduje nieaddytywną zmianę jej właściwości, takich jak podwyższenie liczby oktanowej, zmiany parametrów składu frakcyjnego i prężności par. Nieaddytywna zmiana wartości prężności par może stanowić poważny problem przy magazynowaniu paliw bioetanolowych7, 8). Badania wpływu spalania paliw etanolowych na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego prowadzone przez różne ośrodki na flotach różnych modeli samochodów nie zawsze dostarczały zbieżnych i jednoznacznych wyników9-11). Jest to spowodowane dużą liczbą zmiennych, różnymi procedurami prowadzenia badań oraz odmiennymi konstru[...]

 Strona 1