Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Dębiński"

Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym DOI:10.15199/33.2017.04.14


  technologię 1) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: j.bohatkiewicz@pollub.pl DOI: 10.15199/33.2017.04.14 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym dr inż. Janusz Bohatkiewicz1)*) mgr inż. Michał Jukowski1) mgr inż. Marcin Dębiński1) Rys. 1. Poziomy dojrzałości BIMw budownictwie infrastrukturalnym (na podstawie materiałów VIANOVA Systems A.S.) 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2017 (nr 536) BIMmożna podzielić na sześć charakterystycznych etapów. Pierwszy z nich to modelowanie stanu istniejącego i wykorzystanie różnego typu danych, np. lokalizacji sieci podziemnych, nadziemnych, budynków czy też numerycznego modelu terenu (NMT). Drugim etapem jest proces modelowania rozwiązań projektowych łączący wszystkie branże, np. sanitarną, elektryczną, teletechniczną czy drogową. Kolejny etap to wykrywanie kolizji i związana z tym możliwość podejmowania ważnych decyzji (wielobranżowych) dotyczących zmian projektowych [...]

Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu DOI:10.15199/33.2018.11.18


  tranzyto- 1) Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: m.debinski@pollub.pl Streszczenie. Obecnie istnieje wiele metod i modeli prognozowania poziomu hałasu w otoczeniu dróg. Wyniki otrzymywane dzięki tym modelom różnią się dokładnością ze względu na różne podejście m.in. do parametrów ruchu drogowego. Najczęściej nie uwzględniają one warunkówruchu drogowego, comoże skutkować błędamiwoszacowaniu poziomu hałasu drogowego.Wartykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań wskazujących na skutki nieuwzględnienia przepustowości odcinka drogowego oraz warunków ruchu w analizach hałasu. Słowa kluczowe: hałas drogowy; równoważny poziomdźwięku; przepustowość; warunki ruchu. Abstract. Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using thesemodels, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, thesemethods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the [...]

Ekrany akustyczne - zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu DOI:10.15199/33.2018.12.21


  Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, kraje członkowskie są zobligowane do rozwoju i utrzymywania infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej środowisku naturalnemu i miejscu zamieszkania ludzi.Wzwiązku z tym, w celu zapobiegania szkodliwym oddziaływaniom transportu na otoczenie, stosowane są rozwiązania m.in. dotyczące ochrony akustycznej. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego klimatu akustycznego w środowisku, przede wszystkim przez utrzymanie poziomu hałasu poniżej wartości dopuszczalnych określonych w przepisach prawnych poszczególnych krajów. Tradycyjny model ochrony przed hałasem komunikacyjnym zakłada stosowanie rozwiązań wyłącznie pomiędzy źródłem powstawania hałasu a jego odbiorcą, wśród których są ekrany akustyczne, wały ziemne i ewentualnie pasy zieleni. Obecnie zaleca się rozpatrywanie stosowania rozwiązań ochronnych na całym odcinku propagacji fali dźwiękowej - od źródła hałasu do jego odbiorcy [2]. W związku z tym w przypadku dróg samochodowych coraz częściej stosowane są metody mające na celu zmniejszenie hałasu już w strefie emisji, które oddziałują na podstawowe czynniki powodujące hałas: ruch pojazdów i ich prędkość oraz rodzaj nawierzchni. Odbywa się to przez budowę tzw. cichych nawierzchni drogowych [...]

 Strona 1