Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ADAM TOKARZ"

Topografia powierzchni azotowanych jarzeniowo stopów tytanu stosowanych w medycynie

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu między innymi w lotnictwie, energetyce, motoryzacji, w przemyśle stoczniowym, chemicznym i spożywczym, jak również w medycynie jako jeden z najbardziej perspektywicznych biozgodnych materiałów metalicznych. Szerokie zastosowanie tytanu i jego stopów wynika z ich unikalnych właściwości chemicznych i fizycznych, a zwłaszcza małego ciężaru właściwego, wysokiej odporności korozyjnej oraz wysokich właściwości mechanicznych. Jednocześnie materiały te charakteryzują się wysokim współczynnikiem tarcia i małą odpornością na zużycie ścierne, co mogłoby ograniczyć ich stosowanie w przypadku, gdy wymagane są dobre właściwości tribologiczne. Dlatego też, w przypadku elementów eksploatowanych w warunkach tarcia i ście[...]

Topografia powierzchni stali 316L po różnych wariantach azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni stali austenitycznej 316L poddanej azotowaniu jarzeniowemu dla czterech wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej. Azotowanie prowadzono w temperaturze 460°C przez 4 godziny. Po procesie azotowania powierzchnie próbek badano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz mikroskopu sił atomowych AFM. Przeprowadzone badania pozwoliły na oc[...]

Wpływ różnych obróbek cieplnych i cieplno-powierzchniowych na odporność korozyjną stali martenzytycznej w środowisku fizjologicznym

Czytaj za darmo! »

Stale martenzytyczne z gatunku X39Cr13 znalazły szerokie zastosowanie jako materiał na narzędzia chirurgiczne, głównie z przeznaczeniem do tkanki kostnej. Do tego typu zastosowań oprócz dużej odporności na korozję, wymagana jest duża twardość i odporność na zużycie ścierne [1÷4]. Własności te w stalach uzyskuje się dzięki wytworzeniu struktury martenzytu. Dla uzyskania martenzytu w zabiegu hartowania niezbędna jest struktura austenityczna w wysokiej temperaturze. Jak wynika z pracy [5] własności mechaniczne stali 0,45% C-13% Cr silnie zależą od temperatury austenityzacji [6], która powinna zapewnić rozpuszczenie w austenicie węglików występujących w stali w stanie wyjściowym. Według Garcia de Andres i in. [5] obecność węglików pierwotnych, nierozpuszczonych, wpływa niekorzystnie na własności użytkowe stali. Równie ważne jak optymalne parametry austenityzacji do hartowania są parametry odpuszczania, które w stali martenzytycznej muszą zapewnić wymagane własności antykorozyjne oraz własności mechaniczne. Temperatura odpuszczania wywiera istotny wpływ na własności korozyjne stali. Niska temperatura odpuszczania (do 480°C) zapewnia dobrą odporność na korozję ogólną [7]. W mikrostrukturze występuje odpuszczony martenzyt i wydzielenia węglików (Fe, Cr)3C. Odpuszczanie w zakresie od 480 do 620°C powoduje przemianę węglika (Fe, Cr)3C w węglik (Cr, Fe)7C3. Węglik (Cr, Fe)7C3 zawiera stosunkowo dużo chromu, w efekcie w ten pierwiastek stopowy ubożeje martenzyt odpuszczony i spada odporność stali na korozję. W temperaturze odpuszczania wyższej od 620°C powstają węgliki typu (Fe, Cr)23C6 [7, 8], zawierające mniejszą ilość chromu niż węgliki (Cr, Fe)7C3 i w efekcie wyższa zawartość chromu, jaka pozostaje w martenzycie odpuszczonym, prowadzi do poprawy odporności na korozję. materiał i metodyka badań Do badań laboratoryjnych wytypowano stal martenzytyczną z gatunku X39Cr13. Badania zostały wykonane na stali: - w stanie dostawy (po wyżarza[...]

 Strona 1