Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Staszak"

Aspekty obliczeniowe i weryfikacja eksperymentalna modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych. Dynamikę kolumny opisano za pomocą modelu zredukowanego na sposób interpolacyjny. Wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi uzyskanymi podczas estryfikacji kwasu octowego etanolem w laboratoryjnej kolumnie destylacyjnej. Polynomial interpolations introduced into the classical model to describe the st[...]

Badanie transportu masy i charakterystyki mieszania w przepływie segmentowym DOI:10.15199/62.2018.12.2

Czytaj za darmo! »

W procesach, które biegną w układzie wielofazowym istotnym czynnikiem jest odpowiednie rozwinięcie powierzchni pomiędzy fazami. Umożliwia to intensyfikację procesów i jednocześnie ma korzystny wpływ kluczowego etapu, jakim jest transport masy pomiędzy fazami, na kinetykę procesu. Wielofazowe mikroreaktory ciecz-ciecz stanowią dobrą alternatywę dla reaktorów konwencjonalnych w tym obszarze. Charakteryzują się małym stosunkiem sił inercyjnych do oddziaływań lepkościowych, małymi odległościami dla procesów dyfuzji, dużą wartością stosunku pola powierzchni międzyfazowej do objętości, stosunkowo łatwym utrzymaniem wymaganych temperatur oraz małym rozrzutem czasu przebywania. Z tego względu umożliwiają one bardziej niezawodne prowadzenie wielofazowych procesów jednostkowych1, 2). Mikroreaktory strukturalne mogą także być projektowane w taki sposób, aby można w nich było prowadzić procesy wieloetapowe, np. ekstrakcję. Wieloetapowy proces realizuje się w pojedynczym kompaktowym aparacie3-5). W tego typu reaktorach prowadzi się procesy, w których obie fazy to niemieszające się ciecze6-9). Najwięcej uwagi poświęca się przepływom typu segmentowego, w których następuje 97/12(2018) 1999 Dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. nadzw. PP - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 2005. wyraźne rozdzielenie obu faz oraz widoczne cykliczne tworzenie się pęcherzy zajmujących cały przekrój reaktora10-13). Dobrze rozwinięty przepływ zapewnia stabilne utrzymanie granicy międzyfazowej, ułatwiając jednocześnie szacowanie kinetyki transportu masy oraz jego wpływ na cały proces. Najpopularniejszymi geometriami tego typu reaktorów są kształty Y oraz T, za pomocą których można zapewnić odpowiedni charakter przepływu. Wpływ na wydajność procesu mają średnice wewnętrzne kapilar i ich długość, natężenie przepływu, stosunek ilości faz, a także właściwości fizyczno-chemiczne, wśród których bardzo istotne jest napięcie między[...]

 Strona 1