Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Włoch"

Rheology of glycolyzates produced by conversion of polyetherurethane wastes Reologia glikolizatów wytworzonych z odpadowych pianek polieterouretanowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1308


  Wastes of soft polyetherurethane foam were glycolyzed with HOCnH2nOH diols (n = 2-6) at 75°C (mass ratio equal to 6:1) in presence AcOK (used as catalyst). The glycolyzates were studied for rheol. properties to det. the flow share rate and viscosity curves at changing share rate. The Hershley-Buckley model was most convenient for description of the flow curves. Przedstawiono wyniki pomiarów reometrycznych glikolizatów wytwarzanych w procesie glikolizy piankowych odpadów polieterouretanowych. Glikolizy prowadzono przy stałym stosunku masowym odpadu do glikolu (6:1). Katalizatorem reakcji był octan potasu. Glikolizaty otrzymywano przy użyciu pięciu kolejnych glikoli począwszy od etano-1,2-diolu do heksano- 1,6-diolu. Po zakończeniu glokolizy ze środowiska reakcji nie oddestylowywano pozostałości nieprzereagowanego glikolu. Zbadano wpływ glikolu na właściwości reologiczne glikolizatów poprzez wykreślenie krzywych płynięcia oraz krzywych lepkościowych. Dokonano opisu matematycznego charakterystyki reologicznej glikolizatów, poprzez dobór optymalnego modelu reologicznego wynikającego z korelacji punktów do krzywych obrazujących wpływ szybkości ścinania na zmiany lepkości glikolizatów. Wyniki z prac są istotne dla zapewnienia optymalnych warunków przetwórstwa glikolizatów z utworzonych z ich udziałem systemów poliuretanowych.Podstawowym celem badań reometrycznych jest wyznaczenie krzywych płynięcia cieczy1, 2). Pomiary reologiczne sprowadzają się do określenia związku pomiędzy prędkością kątową obracającego się elementu pomiarowego, a momentem skręcającym związanym z tym obrotem. Znajomość tego związku umożliwia określenie zależności pomiędzy prędkością ścinania i naprężeniem ścinającym, co umożliwia wykreślenie krzywych płynięcia badanego materiału. Reometry typu stożek-płytka umożliwiają także wyznaczenie różnic naprężeń normalnych przez pomiar całkowitej siły normalnej, występującej w układzie pomiarowym. Za pomocą reometr[...]

Mechanical properties and morphology of biopolyurethane composites reinforced with modified sisal fibers Właściwości mechaniczne i morfologia kompozytów biopoliuretanowych wzmocnionych modyfikowanymi włóknami sizalowymi DOI:10.15199/62.2015.5.5


  Short sisal fibers (3-55 mm) were either mercerized with NaOH or silanized with (EtO)3SiCH=CH2 (1% by mass) and used as reinforcement (5-15% by mass) in biopolyurethane- matrix composites. The tensile strength and rebound resilience of the composites decreased while their hardness increased with increasing content of the fibers. Neither silanization nor mercerization resulted in any improvement of the composite properties (except for their hardness) at the high content of the fibers, in spite of an improved adhesion between the fibers and the matrix. Omówiono wyniki badań właściwości mechanicznych i morfologii kompozytów biopoliuretanowych (bio-PUR) zawierających 5-15% mas. krótkich włókien sizalu. Materiały te wytworzono z systemu poliuretanowego, w którym zdyspergowano włókno poddane wcześniej merceryzacji lub silanizacji. Charakterystykę wytrzymałościową w warunkach statycznych uzyskano z krzywych naprężenie-odkształcenie, a morfologię kompozytów oceniono na podstawie zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym (metoda SEM). Zbadano także twardość, elastyczność przy odbiciu oraz gęstość materiałów. Stwierdzono, że zwiększona ilość sizalu (15% mas.) powoduje wzrost twardości oraz wytrzymałości na rozciąganie i odkształcenia przy rozciąganiu. Wyniki analizy struktury (SEM) wskazują na polepszoną adhezję włókna do poliuretanowej osnowy. Obserwuje się rosnącą tendencję do wykorzystywania włókien naturalnych jako zbrojeń lub składników wypełniających w technologii tworzenia materiałów kompozytowych1-3). Dzieje się tak nie tylko z powodu regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej (mówiących o konieczności stosowania materiałów biodegradowalnych, odzyskiwaniu surowców4-13), a przede wszystkim o stosowaniu materiałów, które poddaje się recyklingowi14-21)), ale także z powodu ich korzystnych właściwości i ceny. Na niższy koszt wytwarzania kompozytów z włóknami naturalnymi ma również wpływ mniejsze zużycie energii [...]

 Strona 1