Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Mazurek"

Badania nad opracowaniem optymalnych parametrów ługowania związków potasu ze zużytych katalizatorów stosowanych do utleniania tlenku siarki (IV)

Czytaj za darmo! »

Zbadano zawartość tlenku potasu w zużytym katalizatorze stosowanym do utleniania SO2. Określono wpływ czasu, temperatury, wielkości ziaren katalizatora, stosunku fazy stałej do fazy ciekłej oraz stężenia czynnika ługującego na stopień odzysku związków potasu ze zużytego katalizatora. Ługowanie prowadzono za pomocą roztworów mocznika, kwasu siarkowego(VI) i wodorotlenku sodu. Najlepsze wyniki uzyskiwano ługując zużyty katalizator roztworem wodorotlenku sodu (wydajności ponad 90%). K compds. were leached from the spent V catalyst (grain size 0.090-0.500 mm) from SO2 oxidn. by aq. solns. of urea, H2SO4 and NaOH (concns. 5-40%) at 293-333K for 0.5-2 h and solid-to-liq. ratio 1:10 to 1:20. The yield of K compds. increased with increasing leaching temp. and time as well as the co[...]

Opracowanie optymalnych parametrów ługowania zużytego katalizatora wanadowego pochodzącego z instalacji typu metalurgicznego roztworami wodorotlenku sodu


  Zbadano wpływ temperatury, czasu, stężenia wodorotlenku sodu w roztworze ługującym, wielkości ziaren katalizatora, stosunku fazy stałej do fazy ciekłej na stopień odzysku związków wanadu, potasu, żelaza, miedzi, cynku, arsenu i ołowiu ze zużytego katalizatora wanadowego pochodzącego z węzła utleniania SO2 do SO3. Uzyskiwane wydajności w przypadku związków wchodzących w skład fazy aktywnej katalizatora (wanad ok. 90% i potas ok. 99%) są zadowalające z technologicznego punktu widzenia. Zanieczyszczenie roztworu po ługowaniu pozostałymi pierwiastkami waha się od kilku do kilkudziesięciu ppm. Spent V catalyst from SO2 oxidn. was leached with aq. soln. of NaOH to remove Fe, Cu, Zn, As and Pd and to recover the catalyst-contained V and K. After leaching under optimum conditions (temp. above 303 K, leaching time longer than 2 h, NaOH conc. 10% by mass, catalyst size below 750 μm, solid-liq. ratio above 1:15), the recovery degree were 90% for V and 99% for K. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Krzysztof Mazurek Opracowanie optymalnych parametrów ługowania zużytego katalizatora wanadowego pochodzącego z instalacji typu metalurgicznego roztworami wodorotlenku sodu Studies on the optimum conditions for leaching the spent vanadium catalyst from metallurgical plants with sodium hydroxide solutions Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, tel.: (56) 611-43-09, fax: (56) 654-24-77, e-mail: mazur@chem.umk.pl Dr Krzysztof MAZUREK w 1999 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Chemicznej Wydziału Chemii tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. * Autor do korespondencji: Kwas siarkowy(VI) zaliczany jest do masowych produktów chemii nieorganicznej. Światowa produkcja jego monohydratu (MH) wynosi ok. 200 mln t/r. Polska nadal należy do liczących się producentów tego związku w Europie, z p[...]

Odzysk składników zużytego katalizatora wanadowego za pomocą roztworów kwasu siarkowego(VI)

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury, czasu, stężenia kwasu w roztworze ługującym, wielkości ziaren katalizatora, stosunku fazy stałej do fazy ciekłej (S/L) na stopień odzysku związków wanadu, potasu i żelaza ze zużytego katalizatora wanadowego, pochodzącego z węzła utleniania SO2 do SO3, za pomocą roztworów kwasu siarkowego(VI). Uzyskiwane wydajności w przypadku związków wchodzących w skład fazy aktywnej katalizatora (wanad ok. 90% i potas ok. 75%) są zadowalające z technologicznego punktu widzenia. Spent V catalyst of SO2 to SO3 oxidn. (grain size 0.180-0.500 mm) was leached with H2SO4 (conc. 5-40% by mass) under stirring at 293-333 K for 8 h to recover its V2O5 and K2O components. Under optimum conditions (H2SO4 concn. 5%, temp. 293 K, catalyst grain size 0.25 mm, leaching time 1 h[...]

Selective separation of vanadium and iron from vanadium catalyst leachate Selektywne wydzielanie wanadu i żelaza z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego DOI:10.12916/przemchem.2014.258


  V, Fe and K were leached with H2SO4 from spent V catalyst and eptd. either by pptn. with NaOH and Na2CO3 or by ion exchange on 2 com. chelating resins. The yield of Fe pptn. was higher than 95% and well contributed to removal of Fe ions from the leachate. One of the ion exchange resins was very efficient in recovering V ions (90%). Przeprowadzono próby rozdzielenia wanadu i żelaza z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego przez wytrącanie i wydzielanie z wykorzystaniem kationitów chelatujących Dowex® M4195 i Purolite® S957. Strącanie żelaza głównie w postaci trudno rozpuszczalnego wodorotlenku w zależności od warunków prowadzania procesu przekracza 95%. Jednocześnie straty wanadu z roztworu nie przekraczają kilkunastu procent. Kationit Dowex® M4195 charakteryzuje się największym powinowactwem do jonów wanadu i umożliwia adsorpcję tego pierwiastka z wydajnością prawie 90%, przy stratach żelaza wynoszących 14%. Złoże jonowymienne Purolite® S957 pozwala na usunięcie z roztworu ponad 96% jonów żelaza, jednak jego selektywność jest znacznie mniejsza i wraz z jonami żelaza adsorbuje się ok. 30% zawartych w roztworze jonów wanadu. Zagospodarowanie katalizatora wanadowego zdezaktywowanego w procesie produkcyjnym stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnego przemysłu, który wymaga kompleksowego rozwiązania. Katalizator wanadowy wykorzystywany w technologicznym procesie utleniania SO2 do SO3 traci swoje katalityczne właściwości. Do odpadów można zaliczyć odsiewy powstające przy każdorazowym przesiewaniu katalizatora, katalizator wycofany z eksploatacji ze względu na utratę przydatności do dalszego stosowania oraz depozyt katalizatora z instalacji przemysłowych, które zostały zatrzymane z powodu osłabienia aktywności gospodarczej1-4). Dezaktywacja katalizatora i ilość powstającej zużytej masy kontaktowej zależą od skuteczności osuszania powietrza wykorzystywanego do spalania siarki, gatunk[...]

Wydzielanie jonów wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego DOI:10.15199/62.2017.6.36


  Wykorzystywany w technologicznym procesie utleniania SO2 do SO3 katalizator wanadowy traci z czasem swoje właściwości katalityczne ze względu na zachodzące w jego strukturze zmiany i staje się niebezpiecznym odpadem przemysłowym. Do odpadów katalizatora wanadowego należy zaliczyć również odsiewy powstające przy każdorazowym jego przesiewaniu oraz depozyt katalizatora z tych instalacji przemysłowych, które zostały zatrzymane z powodu osłabienia aktywności katalitycznej1-5). Zagospodarowanie odpadów katalizatora wanadowego stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnego przemysłu kwasu siarkowego(VI), który wymaga kompleksowego rozwiązania. Wcześniejsze prace autorów wskazały na kilka technologicznych możliwości rozwiązania tego problemu6-11). Jednym z zaproponowanych sposobów utylizacji jest ługowanie katalizatora w środowisku alkalicznym8, 11). Stosowanie roztworów wodorotlenku (sodu lub potasu) jako czynnika ługującego ma wiele zalet. Przede wszystkim do roztworu przechodzi minimalna ilość zanieczyszczeń znajdujących się w zużytych katalizatorach wanadowych8). Ponadto roztwór zawierający w składzie wyłącznie jony wanadowe, sodowe, potasowe, siarczanowe i wodorotlenkowe może być wykorzystany bezpośrednio do produkcji świeżych mas wanadowych po korekcie składu i pH oraz po odparowaniu części wody. Krzemionka odzyskana z katalizatorów po procesie ługowania może być przerabiana na kruszywo przemysłowe lub materiał podsadzkowy. Z roztworu po ługowaniu alkalicznym można również wydzielić związki wanadu, które mogą stać się produktem handlowym lub substratem do korekty składu roztworu przeznaczonego do produkcji świeżych mas wanadowych. W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wydzielenia jonów wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego za pomocą 10-proc. roztworu KOH poprzez wytrącanie[...]

Odzysk składników zużytego katalizatora wanadowego poprzez jego ługowanie roztworami mocznika

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wielkości ziaren katalizatora na stopień odzysku wanadu(V) i żelaza(III) ze zużytego katalizatora wanadowego pochodzącego z węzła utleniania SO2 do SO3 za pomocą roztworów mocznika o stężeniu 10 i 40% mas. Spent industrial V catalysts from SO2-to-SO3 oxidn. were leached with aq. urea solns. to recover V and Fe at varying catalyst grain size (0.09 to 0.50 mm), urea concn. (10 a[...]

 Strona 1  Następna strona »