Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Janik"

Activity and selectivity of alkaline and doublemetal cyanide catalysts in ethoxylation of fatty alcohols Aktywność i selektywność katalizatora alkalicznego i katalizatora dimetalocyjankowego w reakcjach oksyetylenowania alkoholi tłuszczowych DOI:10.15199/62.2015.8.32


  C12-C14 fatty alcs. were ethoxylated with oxirane in presence of NaOH or a com. complex M1 x[M2(CN)6]yL (M1 = Zn2+, Fe2+ or Ni2+, M2 = Fe3+ or Co3+, L = H2O, F-, Cl-, Br-, I-, alcs., glycols, ethers or polyethers) catalyst, to study the reaction kinetics and product properties (hydrophilic-lipophylic balance, chem. compn., PhOH index, cloud point). The complex catalyst was more active and selective than the NaOH catalyst. Przedstawiono wyniki badań porównawczych oksyetylenowania alkoholu laurylowego frakcji C12-C14 z zastosowaniem homogenicznego katalizatora alkalicznego (NaOH) oraz heterogenicznego katalizatora typu dimetalocyjankowego (DMC). Przeprowadzono analizę aktywności katalitycznej oraz składu i wybranych właściwości uzyskanych produktów. Katalizator DMC charakteryzuje ponad 7-krotnie wyższa aktywność wyrażona jako jednostkowa szybkość przereagowania oksiranu, węższa dystrybucja homologów generowanych polidyspersyjnych produktów reakcji oraz większa selektywność w porównaniu z katalizatorem alkalicznym. Oksyetylaty otrzymane z udziałem katalizatora DMC wykazują również względnie większe wartości stałej równowagi hydrofilowo- lipofilowej HLB. Stwierdzono pełną przydatność badanego katalizatora typu DMC do otrzymywania niejonowych surfaktantów typu oksyetylatów. Reakcje poliaddycji oksiranów (oksyalkilenowanie), w szczególności przedstawione równaniem (1) procesy etoksylowania i propoksylowania, należą do najbardziej eksploatowanych przemian chemicznych w skali przemysłowej: R1 R1 ( ( CH2 CH R OH n R O n O H O katalizator + (1) W równaniu tym R oznacza grupę alkilową, a R1 oznacza H lub CH3. Reakcje te są wykorzystywane do wytwarzania produktów oligolub polieterowych, które w postaci gotowej lub wyżej przetworzonej stanowią bazę surowcową do otrzymywania wielu materiałów o cennych właściwościach użytkowych. Do najważniejszych z nich należą polialkilenoglikole, polialkoksypochodne etanoloaminy, alkiloet[...]

Postęp w polioksypropylenowaniu alkoholi. Progress in polyoxypropylation of alcohols


  A review, with 35 refs. of alk. and double metal cyanide catalysts of ring-opening addn. of oxirans to OH groups. Structure and activity of the cyanide catalysts were discussed. Powszechnie znane, alkaliczne katalizatory stosowane do polioksypropylenowania cechuje ograniczony zakres aktywności z uwagi na występujące zjawisko nieodwracalnej terminacji łańcuchów polieterowych. Z danych, głównie patentowych wynika, że katalizatory typu dimetalocyjankowego (DMC) wykazują zdolność redukcji lub eliminacji wymienionego niekorzystnego przegrupowania ugrupowań hydroksylowych. O znaczeniu przemysłowym i zastosowaniu katalizatorów DMC decyduje wysoka i nieosiągalna innymi metodami jakość otrzymywanych poliadduktów, stosowanych jako półprodukty do dalszego przerobu. Technologia produkcji katalizatorów dimetalocyjankowych jest unikalna i innowacyjna oraz dotyczy rynku produktów wytwarzanych w skali globalnej w ilości kilkunastu milionów ton rocznie. Polietery to oligomeryczne lub wielkocząsteczkowe produkty polimeryzacji cyklicznych tlenków, przebiegającej w wyniku otwarcia pierścienia oksiranowego. Do polieterów należą też polieterole, czyli kopolimery o końcowych grupach hydroksylowych, otrzymywane w reakcji poliaddycji oksiranów do substancji inicjujących, zwanych starterami i zawierających reaktywne atomy wodoru.W charakterze starterów najczęściej są stosowane cząsteczki alkoholi o względnie małej masie molowej (propanol, glikol etylenowy lub propylenowy). Poliaddycji z udziałem startera poddaje się zwykle tlenek etylenu (oksiran, 1,2-epoksyetan) lub tlenek propylenu (metylooksiran, 1,2-epoksypropan). Proces otrzymywania polieteroli zwany jest też polioksyalkilenowaniem. Schemat ogólny reakcji, na przykładzie poliaddycji metylooksiranu z użyciem alkoholu jako startera, zwanej polioksypropylenowaniem, przedstawia równanie reakcji (1), gdzie R=H lub grupa alkilowa. (1) [...]

Aktywność powierzchniowa i właściwości zwilżające polioksyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu DOI:10.15199/62.2018.12.4


  Budowa amfifilowa związków powierzchniowo czynnych (ZPC) sprawia, że znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Globalna wartość sprzedaży ZPC w 2014 r. wynosiła 30,3 mld USD, a na 2019 r. prognozowana jest na poziomie 40,2 mld USD, co stanowi ponad 25-proc. wzrost. Dominującą pozycję w światowej produkcji głównych grup ZPC1) zajmują surfaktanty anionowe (39%) i niejonowe (37%), a następnie kationowe i amfoteryczne (odpowiednio 14 i 10%). Wśród niejonowych ZPC wyróżniają się oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, szeroko stosowane jako składniki preparatów farmaceutycznych, kosmetyków i detergentów oraz jako emulgatory2). Zazwyczaj reakcja otrzymywania oksyetylatów jest katalizowana wodorotlenkami alkalicznymi KOH lub NaOH, podczas której uzyskuje się polidyspersyjną mieszaninę o tzw. szerokiej dystrybucji homologów (SDH). Synteza polioksyetylenowanych alkoholi CnH2n+1O(C2H4O)mH może być tak modyfikowana, aby otrzymać produkt o pożądanych właściwościach, np. poprzez różnicowanie długości łańcucha alkilowego (n) lub liczby grup polioksyetylenowych (m). Hydrofobowość łańcuchów alkilowych można również zwiększać poprzez wprowadzenie ugrupowań oksypropylenowych. Wydłużenie łańcucha polioksyetylenowego zwiększa rozpuszczalność w wodzie, ale jednocześnie wpływa na obniżenie aktywności powierzchniowej w roztworach wodnych. Substratem w reakcjach polioksyalkilenowania jest najczęściej hydrofobowy związek organiczny, zawierający w cząsteczce ugrupowanie z labilnym atomem wodoru, np. grupę hydroksylową, aminową, amidową lub karboksylową. Poddawany jest on syntezie z oksiranem lub jego homologiem, np. z metylooksiranem lub wyższymi alkilooksiranami2). Znane są również doniesienia literaturowe o polioksyetylenowanych estrach metylowych kwasów tłuszczowych3, 4). Nową propozycją ZPC z grupy oksyalkilenowanych alkoholi są amfifilowe kopolimery metylooksiranu i oksiranu, pochodne 2-etyloheksanolu5). Alkohol 2-etyloheksylowy jest j[...]

 Strona 1