Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Baczyńska"

Phosphonium ionic liquids as carriers of metal ions. Fosfoniowe ciecze jonowe jako przenośniki jonów metali


  Three com. phosphonium ionic liqs. (trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride and bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate and tributyl(tetradecyl)phosphonium chloride) were used as Zn(II) carriers in o-NO2C6H4OC8H17-plastified poly(vinyl chloride) or cellulose triacetate-based inclusion membranes. Zn(II) transport depended on ionic liq./plasticizer ratio in the membrane, type of polymer, hydrophobicity of the membrane surface and presence of Fe ions in the feed phase. Trzy fosfoniowe ciecze jonowe: chlorek i bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinian triheksylo- (tetradecylo)fosfoniowy oraz chlorek tributylo( tetradecylo)fosfoniowy zastosowano jako przenośniki Zn(II) w polimerowych membranach inkluzyjnych. Transport Zn(II) zależy od masowego stosunku IL/plastyfikator w membranie, rodzaju matrycy membrany, hydrofobowości powierzchni membrany, a także obecności jonów żelaza w fazie zasilającej. Polimerowe membrany inkluzyjne PIM (polymer inclusion membrane) cieszą się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na możliwości ich wykorzystania w procesach separacji jonów metali z roztworów wodnych1- 3). Podczas formowania PIM przenośnik jonów wraz z plastyfikatorem jest immobilizowany w polimerowej matrycy. Membrany te mogą stanowić alternatywę dla podpartych membran ciekłych SLM (supported liquid membrane), ponieważ często mają lepsze właściwości mechaniczne i odporność chemiczną4). Najczęściej jako matrycę polimerową stosuje się poli(chlorek winylu) (PVC) oraz trioctan celulozy (CTA). Zadaniem stosowanego przenośnika (najczęściej organicznego ekstrahenta) jest ułatwienie transportu separowanego jonu przez membranę, zaś rola plastyfikatora (np. eter o-nitrofenylooktylowy ONPOE) polega na zwiększeniu miękkości i elastyczności membrany5). Stwierdzono, że [...]

Use of polymer inclusion membranes in processes for metal ion transport. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali


  A review, with 74 refs., of polymer inclusion membranes and their uses for recovering noble and heavy metals from aq. solns. and for their anal. detn. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowań polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali szlachetnych, aktynowców, lantanowców, metali alkalicznych oraz metali ciężkich, takich jak kadm, ołów i rtęć od początku XXI w. Z uwagi na stosunkowo dużą trwałość membran istnieje możliwość wykorzystania ich w oznaczaniu jonów metali we wstrzykowej analizie przepływowej lub też w procesach odzyskiwania jonów metali z roztworów o niewielkim stężeniu (np. radioaktywne ścieki). Znaczący wpływ na szybkość i selektywność transportu jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne ma m.in. stężenie metalu w fazie zasilającej oraz skład membrany (stężenie przenośnika, rodzaj i stężenie plastyfikatora i matrycy polimerowej). Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych substancji czynnych, które czę-sto s. toksyczne i drogie oraz na eliminacj. z procesu separacji lotnych rozpuszczalnikow organicznych. Efektywne metody rozdzia.u powinny cechowa. si. prostot. wykonania, niskimi nak.adami finansowymi oraz by. technicznie wykonalne. Wspo.cze.nie stosowane metody separacji opieraj. si. g.ownie na ro.nicach we w.a.ciwo.ciach fizycznych lub chemicznych substancji rozdzielanych, niestety wi..e si. to ze znacznymi nak.adami energii lub pracy. W latach pi..dziesi.tych XX w. do klasycznie stosowanych metod rozdzia.u do..czy.y techniki membranowe. Obecnie mo.na zauwa.y. znacz.cy rozwoj membranowych technik [...]

 Strona 1