Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Czech"

Curing temperature of photocurable varnishes based on the urethane acryeates Temperatura utwardzania fotoutwardzalnych lakierów na bazie uretanoakrylanów DOI:10.15199/62.2015.5.24


  Three com. urethane acrylate resins (functionality 2-4) were dild. with trimethylpropane triacrylate and photopolymerized under UV light (12 mW/cm2) in presence of 1-hydroxycyclohexyl- phenyl-ketone in 0.25-1.0 mm thick layers. The max. temp. 32-116°C was achieved after 10-25 s. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym (UV) lakierów na bazie uretanoakrylanów w zależności od grubości warstwy lakierów i ich funkcyjności. Stwierdzono, że na podstawie analizy temperatury utwardzania można wstępnie określić szybkość utwardzania powłok w zależności od zastosowanej żywicy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań określono warunki zastosowania komercyjnych uretanoakrylanów jako powłok lakierniczych. Fotoutwardzanie powłok polimerowych stanowi technologię bardzo szybko rozwijającą się i coraz szerzej stosowaną w przemyśle lakierniczym. Metodę tę uważa się za proekologiczną m.in. ze względu na dużą szybkość reakcji przy niewielkim zużyciu energii, brak konieczności użycia rozpuszczalników i niewielkie wymagania przestrzenne w odniesieniu do stosowanej aparatury1, [...]

The properties of photoreactive pressure-sensitive adhesives with various adhesion promoters Właściwości fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych zawierających różne promotory adhezji DOI:10.15199/62.2016.9.18


  The effect of N-vinylpyrrolidone (3% by mass) was compared with those of com. adhesion promoters on shear strength (cohesion), peel adhesion, tack (stickiness), and shrinkage of the pressure-sensitive adhesives (PSA) produced by radical copolymerization of an EtOAc-dild. mixt. of 2-ethylhexyl acrylate, Bu acrylate and acrylic acid at boiling. The PSA composition with N-vinylpyrrolidone promotess showed the higher adhesion and tack than that with com. promoters at optimum shrinkage and cohesion values. Przedstawiono wyniki badań wpływu promotora adhezji N-winylopirolidonu oraz handlowych promotorów adhezji Byk 4510, Dynasylan UN3265 oraz Momentive A1130 na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów samoprzylepnych. Badania przeprowadzono na 5 kompozycjach ze stałym udziałem promotora adhezji o stężeniu 3% mas. Wartość skurczu kompozycji z dodatkiem promotora adhezji uległa zahamowaniu po 7 dniach. Kompozycja zawierająca N-winylopirolidon wykazywała najlepsze właściwości: wyższe wartości adhezji oraz kleistości przy zachowaniu optymalnych wartości skurczu oraz kohezji. Samoprzylepne kleje stosowane jako materiały do produkcji taśm montażowych, samoprzylepnych etykiet, foli ochronnych oraz foli dekoracyjnych są klejami, które poprzez swoje lepko-sprężyste właściwości mogą być użyte do połączeń, w których istotną rolę spełnia samoprzylepność, zarówno w trakcie aplikacji, jak i w gotowym połączeniu1). Fotoreaktywne poliakrylany należą do najmłodszej grupy surowców w sektorze klejów samoprzylepnych2). Coraz częściej obserwuje się zastosowani[...]

Wpływ warunków wytwarzania akrylowych fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych na ich właściwości użytkowe DOI:10.15199/62.2019.4.24


  Szybki rozwój techniki, a zwłaszcza lotnictwa i kosmonautyki, byłby niemożliwy bez wykorzystania technologii klejenia. Łączenie klejami różnych materiałów stwarza nowe możliwości, zarówno w zakresie projektowania, jak też w zakresie produkcji. Zainteresowanie techniką klejenia rośnie, gdyż niejednokrotnie jest ona jedynym sposobem umożliwiającym rozwiązanie złożonych problemów konstrukcyjnych oraz technologicznych współczesnej techniki1-3). Kleje poliakrylanowe pojawiły się po raz pierwszy na rynku amerykańskim ok. 1932 r., kiedy to przyznano pierwszy patent na ich wytwarzanie. Po wprowadzeniu klejów poliakrylanowych, na początku lat 50. XX w. nastąpił gwałtowny postęp w rozwoju chemii i technologii produkcji klejów samoprzylepnych. W 1960 r. wyprodukowano poliakrylanowe kleje samoprzylepne o podwyższonej kohezji i zwiększonej odporności na warunki zewnętrze, które zawierały substancje sieciujące. Jednak ze względu na zaostrzenie przepisów regulujących ochronę środowiska oraz z powodu wzrostu cen rozpuszczalników organicznych zwiększyła się produkcja dyspersji wodnych, a także zaczęto poszukiwania nowych metod wytwarzania samoprzylepnych klejów bezrozpuszczalnikowych4-7). Na początku lat 80. XX w. firma 3M opracowała technologię syntezy klejów samoprzylepnych, polegającą na jednoczesnym prowadzeniu polimeryzacji monomerów akrylanowych i sieciowania z zastosow[...]

Effect of the dye amount on physical properties of silicone pressure sensitive adhesives Wpływ ilości barwnika na fizyczne właściwości silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2015.1.3


  Luconyl green 9360 dye was added to a com. Si pressuresensitive adhesives cured then with dichlorobenzyl peroxide on Si paper or steel substrates. The adhesive layers were studied for tack, cohesion and adhesion by std. methods. The dye addn. resulted in decreasing cohesion and adhesion to steel but also is increasing adhesion to the Si paper. Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości barwnika Luconyl green 9360 na wybrane komercyjnie samoprzylepne kleje silikonowe. Zbadano odpowiednio wpływ dodatku 0,5-4% mas. barwnika Luconyl green 9360 na właściwości klejów. Zwiększanie stężenia barwnika powodowało pogorszenie kohezji i adhezji oraz wzrost lepkości w czasie. Dodatek zielonego barwnika był niezbędny w celu zastosowania powleczonego samoprzylepnego kleju silikonowego do łączenia dehezyjnych materiałów charakteryzujących się niską energią powierzchniową. W porównaniu z nieusieciowanymi klejami samoprzylepnymi (PSA) kleje usieciowane wykazują większą kohezję przy jednoczesnym zmniejszeniu adhezji i kleistości (tack). Właściwości fizykomechaniczne i mechaniczne, takie jak kleistość, kohezja oraz adhezja PSA zależą w dużej mierze od rodzaju i stężenia zastosowanego związku sieciującego1, 2). PSA są stosowane do łączenia ze sobą trudno sklejalnych materiałów, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, drewno, metal, papier lub skóra. Charakte[...]

Preparation of mounting mass DOI:


  Self-adhesives materials are materials that develop significant adhesive forces upon contact with a substrate without requiring a chemical reaction without leaving residues on the substrate. To exhibit this property, self-adhesives materials should have cohesive strength that is much higher than its adhesion strength to the substrate. Usually they are defined as a viscoelastic material, which in a solvent free state remains permanently tacky at room temperature. Mechanically, they are a soft, sticky substance; consequently, a supporting backing is often required to convert it into commercially useful forms, such as tapes and labels. Mounting mass are a special form of self-adhesives materials usually in similar to modelling clay form plasticizer after warming up in the fingers. They are characterized by the fact that it does not dry out and can be relatively easily peeled off. They are used, inter alia, for fastening light units (including posters) to dry surfaces (walls, tables). The first company producing them was the company Bostik, the product Blu-tray, the composition of which is the secret of the manufacturer, generally described as a mixture of synthetic rubber, not showing dangerous properties in normal applications. Currently it is known a lot of self-adhesive products in the form of plastic masses produced by industry names “Blu-Tac" (Bostik), “UHU tac patafix" (Uhu GmbH) or “Prott buddies" (Henkel). Preparation of novel mounting mass using composition silicone risen with trimethylopropane triacrylate crosslinking by the use of UV or LED radiation was presented. Their adhesive properties on various substrates and cohesiveness are determined using international standards. Obtained materials are characterized by excellent cohesion and enough adhesion. Key words: mounting mass, silicone resin, UV-crosslinking, LED-crosslinking.1. INTRODUCTION In principle, if the work required separating two dissimilar objects is hig[...]

Powłoki abhezyjne w technologii materiałów samoprzylepnych

Czytaj za darmo! »

Poprzez powłoki abhezyjne, określane też jako powłoki antyadhezyjne lub dehezyjne rozumie się w technologii produktów samoprzylepnych wszelkiego rodzaju materiały w postaci papierów lub folii o ściśle określonej małej energii powierzchniowej, gwarantujące swobodne zabezpieczenie samoprzylepnej warstwy kleju oraz umożliwiające ich usunięcie w dowolnym czasie bez istotnej zmiany właściwości [...]

Studies on compression strength of photoreactive composite fillings cured with visible light Badania wytrzymałości na ściskanie fotoreaktywnych wypełnień stomatologicznych utwardzanych światłem widzialnym DOI:10.12916/przemchem.2014.2214


  Oligomeric 2,2-bis[4(2-hydroxy-3-methacrylglyceril)phenol] Bis-GMA, an urethane dimethacrylate, a multifunctional acrylat, camphoroquinone photoinitiator and Et 4-dimetylaminobenzoate co-initiator were compounded and cured by using visible light from a light-emitting diode. Hydroxyapatite was used as a filler. The photoreactive dental composites were studied for compression strength by a std. method. The composites were as good as com. ones. Utwardzano kompozyty stomatologiczne na bazie żywic epoksydowych, uretano-akrylanowych oraz akrylanowych zawierających oligomer 2,2-bis[4(2-hydroksy-3-metakryloglicerylo)fenolowy], dimetakrylan uretanowy, wielofunkcyjny akrylan, fotoinicjator kamforochinon oraz koinicjator 4-dimetylo-aminobenzoesan etylu, stosując światło widzialne emitowane przez polimeryzacyjną lampę LED. Jako napełniacz zastosowano hydroksyapatyt. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie badanych fotoreaktywnych kompozytów stomatologicznych, porównując je z wytrzymałością utwardzanych światłem widzialnym wybranych komercyjnych kompozytów stomatologicznych.W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie syntetycznymi polimerami fotoreaktywnymi oraz możliwością ich zastosowania w przemyśle dentystycznym jako chemo-, UV- oraz światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych1). Bezpośredni proces utwardzania jest możliwy jedynie przy zastosowaniu w kompozytach stomatologicznych syntetycznych żywic akrylanowych lub siloranowych, utwardzalnych za pomocą promieniowania UV lub światła widzialnego2). Światłoutwardzalne monomery zawierają w swojej strukturze dużą liczbę wiązań podwójnych, których stężenie w kompozycie stomatologicznym ma istotny wpływ na skurcz p[...]

Effects of nanofillers on hardness and adhesion of urethane acrylates coatings Wpływ nanocząstek na twardość i adhezję powłok uretanoakrylanowych DOI:10.15199/62.2016.6.11


  Four nanoparticles-contg. coatings were prepd., UV cured and studied for hardness and adhesion. After addn. of nanoparticles, the hardness of the coatings increased under low UV radn. intensity (10 mW/cm2) and decreased under high UV radn. intensity (0.6 W/cm2). Przeprowadzono badania lakierów na bazie uretanoakrylanów z różnymi nanocząstkami w celu poprawy jakości fotoutwardzonych powłok. Wszystkie próbki utwardzono lampami UV, przy różniących się znacznie czasach naświetlania, dawkach i natężenia promieniowania. Wszystkie te parametry znacząco wpływają na twardość i adhezję lakierów fotoutwardzalnych. Na podstawie wyników badań doświadczalnych określono warunki zastosowania komercyjnych nanocząstek oraz natężenia promieniowania w celu otrzymania uretanoakrylanowych powłok o wysokiej twardości i adhezji. Fotoutwardzalne powłoki stanowią atrakcyjną pod względem technologicznym grupę produktów do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych1, 2). Rozwijają się one bardzo szybko i są szeroko stosowane w przemyśle lakierniczym, a stało się to głównie za sprawą wymagań wysokiej jakości i większej świadomości ochrony środowiska3). Technologia fotoutwardzania pozwala bardzo szybko i skutecznie przekształcić ciekłą żywicę w postać stałego polimeru w temperaturze otoczenia i bez użycia rozpuszczalników4, 5). Fotoutwardzalne bezrozpuszczalnik[...]

Mechanical properties of photoreactive pressure-sensitive adhesives with N-vinylpyrrolidone Właściwości mechaniczne fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych z N-winylopirolidonem DOI:10.15199/62.2016.6.30


  Cohesion, adhesion and shrinkage of title N-vinylpyrrolidone- contg. (1-10% by mass) adhesives crosslinked with varying doses of UV radiation 15-50 mJ/cm2 were detd. The increasing radiation doses resulted in increasing the cohesion and decreasing the tack and adhesion. The lowest value of shrinkage was obsd. for the adhesive contg. 2% of N-vinylpyrrolidone. Przedstawiono wyniki badań wpływu N-winylopirolidonu (promotor adhezji) na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów. Badania przeprowadzono na 6 kompozycjach ze zmiennym udziałem promotora adhezji (0-10% mas.). Zaobserwowano wzrost wartości adhezji, kleistości oraz kohezji wraz ze wzrostem stężenia N-winylopirolidonu w kompozycji. Skurcz kompozycji z dodatkiem promotora adhezji uległ zahamowaniu po 7 dniach. Samoprzylepne kleje stosowane jako materiały do produkcji taśm montażowych, samoprzylepnych etykiet, folii ochronnych oraz folii dekoracyjnych są klejami, które dzięki swoim lepkosprężystym właściwościom mogą być użyte do połączeń, w których istotną rolę odgrywa samoprzylepność, zarówno w trakcie aplikacji, jak i w gotowym połączeniu1). Fotoreaktywne poliakrylany należą do najmłodszej grupy surowców w sektorze klejów samoprzylepnych2). Ich synteza polega na klasycznej polimeryzacji rodnikowej prowadzonej w organicznych rozpuszczalnikach, które w późniejszym etapie produkcyjnym mogą być odzyskane i zawrócone do syntezy. Fotoreaktywność kleju uzyskuje się poprzez zastosowanie monomerów akrylanowych mających w swojej strukturze fotoreaktywne grupy chro[...]

 Strona 1  Następna strona »