Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JAN GNIADY"

Apretura do tkanin bawełnianych i mieszankowych

Czytaj za darmo! »

Oceniono środki chemiczne przeznaczone do apretury niemnącej i niekurczliwej w zależności od ilości formaldehydu wydzielonego z apreturowanych tkanin oraz od usztywnienia tkanin. Stosując nowoczesne metody analizy, zidentyfikowano składniki tych środków wpływające na jakość apretury. Przeprowadzono syntezę Katenolu SD - środka o poprawionych właściwościach użytkowych. yroby włókiennicze (tk[...]

Cyrkulacja wód w procesie przemysłowego otrzymywania formaliny i przerobu jej na żywice aminowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Sporządzono bilans wody używanej do produkcji formaliny oraz skażonych wód powstających podczas przerobu formaliny na proste i eteryflkowane kondensaty aminowe w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn". Na podstawie analizy zanieczyszczeń wód zaproponowano wykorzystanie częściowej cyrkulacji skażonych wód zamiast stosowania wody technicznie oczyszczonej. Zasygnalizowano także o możliwości pełnej cyrkulacji skażonych wód. Koncepcja częściowej cyrkulacji została już zrealizowana, dzięki czemu uzyskano znaczne efekty ekonomiczne oraz poprawę warunków ekologicznych przez zmniejszenie ilości skażonych wód odprowadzanych ze ściekami przemysłowymi. Podczas otrzymywania formaliny z metanolu do sporządzania parowej mieszanki metanolowowodnej oraz do absorpcji gazowego formaldehydu używa się wody1-3*. Oczyszcza się ją za pomocą wymieniaczy jonowych, co zapewnia jej wymaganą czystość. Czystość wody wywiera znaczny wpływ na przebieg katalitycznego utlenienia metanolu do formaldehydu, nie jest jednak istotna podczas sporządzania samej formaliny i nie decyduje o jej jakości. Handlowa formalina jest wodnym roztworem o stężeniu ok. 36% wag., zawierającym kilka procent metanolu lub innych składników stabilizujących jej właściwości4" 5’. Formaliny takiej używa się w instalacjach, najczęściej nie sąsiadujących z miejscem jej wytworzenia, do produkcji żywic (głównie aminowych) o różnorodnym zastosowaniu. Ich wytwarzaniu zawsze towarzyszy powstawanie wód odpadowych, silnie skażonych formaldehydem, metanolem, substancjami kwaśnymi itp. Skażone zanieczyszczeniami wody odpadowe powstają również w instalacjach przeznaczonych do wytwarzania formaliny podczas otrzymywania parowej mieszanki metanolowowodnej. Ilość wód odpadowych jest pokaźna. Skalę problemu można wyrazić ilością tych odpadów przypadających na jednostkę produktu finalnego. Wyprodukowanie 1 Mg prostej żywicy wiąże się z powstaniem 1 m3 wody o średnim skażeniu, a wytworzenie 1 Mg eteryfikow[...]

Mopol - środek do powlekania mocznika granulowanego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac nad uściśleniem składu surowcowego oraz parametrów technologicznych, pozwalających uzyskać środek do powlekania granulowanego mocznika, oparty na Silekolu, formalinie i glikolu dietylenowym, który podczas nanoszenia na granulki nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego stężenia formaldehydu w miejscu pracy. Mocznik granulowany z naniesioną na powierzchnię granulek[...]

Wpływ polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ procesu polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego z dodatkiem lub bez dodatku bezwodnika maleinowego, w obecności tlenu, na jego właściwości smarne i stabilność oksydacyjną. Otrzymane oleje poddano analizie termoanalitycznej, którą wykorzystano do oceny ich odporności oksydacyjnej oraz wpływu metody modyfikacji na odporność oksydacyjną. Omawiana modyfikacja chemiczna o[...]

Zabezpieczanie mocznika granulowanego przed zbrylaniem i pyleniem

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwiązanie techniczne zastosowane w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wprowadzające niskonakładowy sposób kondycjonowania mocznika granulowanego. Uniknięto budowy bębna powlekającego, który stosuje się w technologiach produktów sypkich modyfikowanych powierzchniowo. Zastosowany środek do powlekania o nazwie "Mopol", rozpylony za pomocą odpowiedniej dyszy tworzy areozol, równomie[...]

Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego


  Przedstawiono wpływ modyfikacji sposobu otrzymywania roślinnych olejów bazowych. Jeden ze sposobów modyfikacji polegał na przedmuchu masy reakcyjnej gazem inertnym w końcowym etapie procesu oksypolimeryzacji termicznej oleju rzepakowego. Druga metoda modyfikacji polegała na zastosowaniu przeciwutleniacza, Irganoxu 1035 (2,2’-tiodietylenobis-[3-(3,5-di-tert-butylo- 4-hydroksyfenylo)-propionian]). Obie metody modyfikacji były też zastosowane równocześnie. Stwierdzono, że zastosowana metodyka w procesie oksypolimeryzacji termicznej ma wpływ na stabilność uzyskanego produktu, która była określona poprzez wartość liczby nadtlenkowej i czas indukcji utleniania. Dla olejów uzyskanych w zmodyfikowanym procesie wyznaczono charakterystyki tribologiczne. Oceniono odporność olejów na oddziaływania przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, stosując standardowe testy tribologiczne rozszerzone o badania w warunkach narastającego liniowo obciążenia. Zastosowana modyfikacja wpłynęła na wzrost odporności na utlenianie uzyskanych olejów, wyrażony poprzez spadek wartości liczby nadtlenkowej, istotny wzrost stabilności oksydacyjnej w stosunku do wyjściowego oleju oraz zwiększenie zdolności do przenoszenia obciążeń (wzrost wartości Pt oraz granicznego nacisku zatarcia poz). aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bInstytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom Jolanta Iłowskaa,*, Jan Gniadya, Marian Kozupaa, Jolanta Drabikb Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego Stabilization of biogreases made of rapeesed oil Mgr Jan GNIADY w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest specjalistą chemikiem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225[...]

Wpływ dodatku bezwodnika maleinowego na zmianę właściwości olejów uzyskanych w procesie utleniania oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ dodatku bezwodnika maleinowego w procesie utleniania oleju rzepakowego na właściwości uzyskanych produktów. Prowadzenie procesu utleniania oleju rzepakowego z dodatkiem bezwodnika maleinowego umożliwiło skrócenie czasu reakcji w stosunku do czasu reakcji prowadzonej bez dodatku bezwodnika. W obu przypadkach otrzymano analogiczne produkty. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym magazynowaniu. Maleic anhydride was added (2%) to rapeseed oils before their oxidn. at 150°C for 70 or 100 min to improve the stability of the oils. The oils were studied for fractional compn., kinematic viscosity, acid no. and peroxide value directly after the oxidn. and after 1 year long storage in air. The addn. of maleic anhydride resulted in a shortening of oxidn. time, increasing the oxidative stability of the oils and improving their lubricating capacity. Oleje roślinne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środki smarowe lub komponenty olejów smarowych. Są one stosowane w łożyskach ślizgowych i tocznych, przekładniach mechanicznych i układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym. Oprócz przeciwdziałania tarciu i zużyciu, oleje te spełniają również funkcję ochronną, zabezpieczając urządzenia przed korozją. Muszą też wykazywać kompatybilność z materiałami uszczelniającymi. Oleje smarowe na bazie roślinnej powinny być stabilne termicznie i charakteryzować się szybkim rozkładem biologicznym. Oprócz właściwości smarnych oleje roślinne charakteryzują się nietoksycznością oraz biodegradowalnością. Niedoskonałością tych olejów jest jednak brak odporności na utlenianie i skłonność do hydrolizy1, 2). Za brak tej odporności odpowiedzialne są zawarte w olejach wiązania wielokrotne3, 4). W celu wykorzystania olejów roślinnych jako zamienników surowców pochodzenia naftowego w produkcji paliw siln[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu rodzaju bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych. Środki te wytworzono metodą in situ prowadząc proces w środowisku oleju bazowego. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu, przy czym analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego, w zależności od stosowanego oleju oraz składu zagęszczacza. Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych. Analizując uzyskane wyniki zaobserwowano, że wyznaczane właściwości zależą zarówno od stosunku molowego komponentów zagęszczacza, jak również rodzaju oleju bazowego. Three com. synthetic base oils were thickened (18% by mass) with mixts. of Li 12‑hydroxystearate and Li adipate to lubricating greases and studied for structural, physicochem. and tribolog. properties. The greases based on the polyester oil showed the highest oxidative stability. Use of the hydrocarbon oil resulted in the highest antiwear resistance of the greases. It increased with the increasing content of Li adipate in the thickener. aInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom; bInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Jolanta Drabika, *, Jolanta Iłowskab, Jan Gniadyb, Marian Kozupab, Michał Szmatołab, Izabela Semeniukb Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych Effect of the base oil and thickener composition on the performance characteristics of greases Dr inż. Jolanta IŁOWSKA w roku 1989 ukończyła studia ma Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Środków Pomocniczych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - inżynieria chemiczna, technologia organiczna. Instytut Technologii [...]

Complex greases produced in calorimetric reactor. Part 2. Effect of process parameters on properties of the greases. Kompleksowe smary plastyczne wytwarzane w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. II. Wpływ parametrów procesu syntezy smaru plastycznego na jego właściwości


  A com. polyalphaolefin base oil was thickened for 60, 120 or 180 min at its m.p. with a mixt. of Li 12-hydroxystearate and Li azelate (mole ratio 1:0.5, 18% by mass) to lubricating greases studied then for structural, physicochem. and tribol. properties as well as for biodegradability. The increase in processing time resulted in increasing dropping point and decreasing penetration and oxidative stability of the greases. The grease produced 180 min long allowed for decreasing wear of fricting surfaces but its biodegradability was quite low (47.7%). Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu trwania procesu otrzymywania smaru plastycznego na jego właściwości fizykochemiczne. Smary wytworzone in situ w środowisku oleju zawierały 18% zagęszczacza, uzyskanego przy stosunku molowym kwasu 12-hydroksystearynowego do kwasu azela-inowego 1:0,5. Proces dyspersji zagęszczacza w oleju w temperaturze jego topnienia prowadzono przez 180 min, 120 min oraz 60 min. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu i analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego w zależności od czasu trwania procesu wytwarzania smaru. Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych. Trwałość struktury smarów plastycznych jest jednym z najważniejszych parametrów jakościowych wpływających na odpowiednie smarowanie węzła tarcia, a pośrednio na trwałość eksploatacyjną i niezawodność pracy maszyn i urządzeń. Smarowanie węzła odbywa [...]

 Strona 1  Następna strona »