Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Zając"

Posadzki przemysłowe o dużej odporności na ścieranie

Czytaj za darmo! »

W obiektach użyteczności publicznej na posadzkach zauważamy często materiały drobnowymiarowe z płytek naturalnych bądź sztucznych. Dobrze sprawdzają się płytki z granitogresu, kamienia bądź płytki lastrykowe. Natomiast w obiektach przemysłowych zwykle stosowane są betonowe bądź żywiczne. Jednym z kryteriów ich doboru, oprócz walorów estetycznych i architektonicznych, jest trwałość, a szczegó[...]

Posadzki w parkingach wielopoziomowych i garażach podziemnych

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem motoryzacji rośnie zapotrzebowanie na obiekty parkingowe. Ze względu na charakter obciążeń, w niektórych krajach Europy Zachodniej są one włączone w ramy budownictwa komunikacyjnego, natomiast w naszym kraju stanowią część infrastruktury ogólnobudowlanej. Termiczne, mechaniczne i chemiczne obciążenia mogą pozostawiać trwałe ślady w źle zaprojektowanych i wykonanych park[...]

Niewidoczne elastyczne mocowanie okładzin elewacyjnych w fasadach wentylowanych

Czytaj za darmo! »

Systemy zawieszonych fasad wentylowanych powstały w latach czterdziestych XX wieku, a w latach siedemdziesiątych były już powszechnie stosowane w Europie i Kanadzie.Wkolejnych latach zostały nieco zmodyfikowane, a te dzisiejsze spełniają coraz ostrzejsze wymagania energetyczne stawiane budynkom. Istotą omawianych fasad jest wentylowanie przestrzeni powietrznej między termoizolacją a zewnętrzną okładziną z płyt elewacyjnych oraz zdolność do odprowadzaniawilgoci dyfuzyjnej przedostającej się z wnętrza budynku przez przegrodę ścienną. Firma Sika Poland,wychodząc naprzeciw oczekiwaniom architektów i firm montażowych, wprowadziła na polski rynek system Sika Tack Panel do bezinwazyjnego niewidocznego połączenia paneli fasadowych do konstrukcji nośnej z kształtowników aluminiow[...]

Posadzki żywiczne na zmodernizowanym Stadionie Miejskim w Poznaniu na potrzeby Euro 2012


  Na życzenie inwestora Stadionu Miejskiego w Poznaniu zdecydowano się na wykonanie jednobarwnej posadzki ży - wicznej w kolorze RAL 7038 (najbardziej zbliżonym do ko - loru prefabrykatów betonowych) na powierzchni betonowych płyt audytoryjnych i na stropach w ciągach komunikacyjnych. Zgodnie z PN -EN 1504-2 zabezpieczono ponad kilkanaście ty - sięcy metrów kwadratowych posadzek przy użyciu kombinacji barwnych systemów epoksydowo-poliuretanowych posadzek żywicznych. Należy podkreślić, że początkowo posadzki żywiczne w ogó - le nie były przewidywane w projekcie. W trakcie budowy IV try - buny stwierdzo no jednak, iż w wyniku zastosowania rozwiąza - nia konstrukcyjnego zmierzającego do zminimalizowania cięża - ru własnego stropów (przez włożenie prostopadłościennych wkładek styropianowych w części nad betonu), na krawędziach płyt filigranowych pojawiły się mikro rysy i do konstrukcji stropów dostawała się woda (wówczas jeszcze nie było nad IV trybuną zadaszenia). Ten proces degradacji stropów żelbetowych na le - żało szybko powstrzymać i poszukiwano skutecznego rozwią - zania. Najlepszym sposobem okazało się zastosowanie posa - dzek z żywic poliuretanowych. Po konsultacjach z projektanta - mi i inw[...]

SikaTack Panel System sposób na klejenie okładzin fasad wentylowanych do konstrukcji budynku

Czytaj za darmo! »

Koncepcja fasady wentylowanej została opracowana w latach czterdziestych ubiegłego wieku, a w latach siedemdziesiątych była już szeroko stosowanawEuropie orazKanadzie, i tak pozostało do dzisiaj. Główne zalety fasady wentylowanej z okładzinami elewacyjnymi: ● polepszenie estetyki budynku dzięki bogatemu asortymentowi płyt elewacyjnych; ● odporność budynku na warunki atmosferyczne przy zachowaniu przepuszczalności pary wodnej; ● zwiększenie efektywności cieplnej budynku; ● względy ekonomiczne; ● łatwy i szybki montaż dzięki rezygnacji z tzw. mokrych procesów technologicznych. Charakterystyka Sika Tack Panel[...]

Badania i analiza oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń AGD

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie rodzaju i zakresu oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń AGD. Przeprowadzono oraz dokonano analizy pomiarów: emisji harmonicznych, mocy czynnej i biernej oraz współczynnika mocy Pomiary te będą stanowiły materiał porównawczy dla analogicznych badań planowanych dla wybranych urządzeń AGD, po zastosowaniu w nich napędów wysokoobrotowych. Abstract. This paper presents the results of the research which was conducted to determine the type and the extent of the interaction of selective household equipment on the mains supply. The following measurements and their analysis were conducted: the harmonics emission, the active and reactive power and the power factor. The findings will comprise the comparative material for similar, future, research on the chosen household devices in which the high-speed drive system will be used. (The research and the analysis of the interaction of the chosen household equipment on the mains supply) Słowa kluczowe: oddziaływanie na linię zasilającą, harmoniczne, moc czynna i bierna, współczynnik mocy, napęd wysokoobrotowy. Keywords: interaction on the mains supply, harmonic, active power, reactive power, power factor, high-speed drive system Wstęp Artykuły gospodarstwa domowego (AGD), takie jak mikser, odkurzacz, robot kuchenny, blender itp. są obecnie standardowym wyposażeniem, a ich ilość w każdym gospodarstwie domowym stale rośnie. Wraz z postępem technicznym zmienia się nie tylko ich wygląd zewnętrzny, ale również producenci starają się wprowadzać zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjnych napędów. Celem tych zmian jest nie tylko to, by urządzenia AGD były lekkie, o małych gabarytach, łatwiejsze u życiu, niezawodne, ale również energooszczędne, a ponadto - by charakteryzowały się jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na linię zasilającą. W urządzeniach gospodarstwa domowego coraz częściej proponuje się rozwiązania z [...]

Distribution of heavy metals in waste streams during combustion of Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass Rozdział metali ciężkich pomiędzy strumienie odpadów podczas spalania biomasy ślazowca pensylwańskiego DOI:10.15199/62.2015.10.14


  Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass pellets were combusted in a low-power boiler to study the distribution of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) in bottom ash and exhaust gas. During combustion, the heavy metals introduced with the fuel were mainly emitted into the atm. except for Cu deposited mostly (70%) in the bottom ash. Określono rozrzut metali ciężkich między strumienie odpadów podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Wykonano analizy laboratoryjne spalanego paliwa, a także popiołu paleniskowego powstającego w procesie spalania. Oznaczono zawartość As, Cd, Cr, Cu, Pb i Zn. Zawartość tych metali w badanych próbkach nie odbiegała od typowej ich zawartości w biomasie pochodzącej z celowych upraw energetycznych. Wprowadzone z paliwem metale ciężkie były głównie wyprowadzane do atmosfery. Mniejsza ich ilość znajdowała się w odpadzie paleniskowym. Wyjątkiem była miedź, której 70% oznaczono w odpadzie paleniskowym. Zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE) jest jednym ze sposobów zmniejszenia emisji CO2. Z uwagi na dostępność i uniwersalność zastosowania oraz stosunkowo dużą wartość energetyczną znaczącą pozycję wśród OZE zajmuje biomasa typu lignino-celulozowego, a zwłaszcza drewno i odpady drzewne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w instalacjach współspalania i w indywidualnych systemach grzewczych. Alternatywą dla pozyskiwania biomasy z upraw leśnych lub odpadów przemysłu drzewnego są celowe uprawy energetyczne. Typowe rośliny energetyczne to topola (Populus spp.), wierzba (Salix ssp.) i miskant (Miscanthus spp.). Europejskie scenariusze dotyczące użytkowania gruntów przewidują znaczący wzrost obszarów upraw energetycznych1). Jedną z roślin mających duży potencjał energetyczny jest ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Jest to roślina uprawiana i badana głównie w Polsce. Ślazowiec pensylwański jest rośliną o zadowalającym potencja[...]

Kinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu stali Ni-Cr-Mo zawierających 0,10÷1,21 % węgla

Czytaj za darmo! »

W artykule oceniono wpływ węgla w zakresie 0,10÷1,21 % na kinetykę przemian fazowych zachodzących podczas odpuszczania stali Ni-Cr-Mo. Badania wykonano metodą dylatometryczną na stopach modelowych o specjalnie zaprojektowanym składzie chemicznym, dla których wykonano wykresy CTPc° (czas - temperatura - przemiana) przy odpuszczaniu (nagrzewaniu) ciągłym ze stanu zahartowanego. Wykazano, że przy [...]

Produkcja i wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków "Hajdów"


  W pracy przedstawiono analizę produkcji i wykorzystania biogazu w oczyszczalni ścieków Hajdów w latach 2007-2011. Produkcja biogazu w analizowanym okresie była stała i wynosiła średnio 4,6 mln m3. Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu było wykorzystanie go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pozostałą część biogazu w niewielkich ilościach sprzedawano na zewnątrz bądź spalano w pochodni. Energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisję gazów zawierających metan i utylizację osadu ściekowego, jak i ekonomiczne, dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.Wydzielanie osadu ze ścieków jest nieodłączną częścią procesu ich oczyszczania i wiąże się ze wszystkimi metodami oczyszczania. Osady ściekowe wykazują dużą zmienność składu chemicznego, zależną od właściwości ścieków, technologii oczyszczania i przeróbki osadów. Ilość osadów wydzielanych po oczyszczaniu ścieków komunalnych na współczesnych oczyszczalniach, zajmuje od 0,5% do 2,0% objętości wód ściekowych [2]. W dobie rozwoju sieci kanalizacyjnej należy spodziewać się zwiększających się ilości ścieków. Jednocześnie rosnąć będą ilości uzyskiwanych w procesach ich oczyszczania osadów ściekowych. Obecnie nieodłączną częścią procesów technologicznych każdej oczyszczalni ścieków jest przeróbka osadów i ich unieszkodliwianie, przyczyniające się do zmniejszenia masy i objętości osadów, a także pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko [1]. Produkcja biogazu na bazie osadów ściekowych jest jedną z dróg rozwiązania tego problemu [6]. Do bezpośredniej produkcji biogazu najbardziej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłow[...]

Zawartość metali w olejach silnikowych z ciągników rolniczych DOI:10.15199/62.2018.5.7


  Utrzymanie wysokiej jakości oleju silnikowego w trakcie eksploatacji pojazdu pełni kluczową rolę w zapewnieniu poprawności i efektywności działania silnika, ponieważ w trakcie jego pracy olej ulega degradacji i zanieczyszczaniu, powodując sukcesywne obniżanie jego jakości. Pomocne w tym procesie jest aplikowanie dodatków uszlachetniających olej, które wprowadza się w celu poprawy parametrów fizykochemicznych oleju bazowego. Olej silnikowy jest mieszaniną olejów bazowych i dodatków lepkościowych, depresatorów, dyspergatorów, detergentów oraz inhibitorów utleniania. O intensywności procesów jego destrukcji współdecydują baza i pakiet dodatków uszlachetniających. Bazy olejowe o mniejszej odporności na utlenianie podlegają szybszej degradacji, a stosowane do ich wzbogacania pakiety dodatków uszlachetniających nie zawsze są w stanie to zjawisko ograniczyć1). Szybkość i intensywność degradacji i zanieczyszczania oleju uzależniona jest również od warunków użytkowania pojazdów. Ciągniki i maszyny rolnicze cechują się dużą różnorodnością typów i konstrukcji, wydłużonym okresem ich eksploatacji, jak też dużą zmiennością warunków pracy w porównaniu z innymi pojazdami. Na złożone warunki pracy wpływa unikatowy charakter produkcji rolniczej obejmujący zmienność warunków atmosferycznych, pracę z różnym natężeniem w ciągu roku związaną z wykonywaniem prac sezonowych oraz poruszanie się głównie drogami nieutwardzonymi. Nie bez znaczenia są również czynniki pozaeksploatacyjne, takie jak przygotowanie techniczne operatorów ciągników i jakość funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego2, 3). Czynniki te wpływają na specyficzne i różne dla konkretnych ciągników procesy zużycia, w tym procesy zużycia oleju silnikowego. Głównym zagrożeniem dla długoterminowej pracy silnika jest zużycie powierzchni jego elementów. Uważa się, że badanie stężenia różnych metali w olejach silnikowych jest skutecznym i praktycznym sposobem monitorowania zużycia silnika,[...]

 Strona 1  Następna strona »