Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Monika Bojanowska"

Zmiany jakościowe oleju wytłoczonego z ozonowanych nasion rzepaku DOI:10.15199/62.2018.10.29


  Metodą pozwalającą na zachowanie wysokiej jakości nasion rzepaku podczas przechowywania w silosach jest ozonowanie, którego celem jest ograniczenie niekorzystnych zmian zachodzących w nasionach w tym czasie. Ozon, działając na powierzchni, dezynfekuje okrywę nasienną, co w znacznym stopniu eliminuje problem pleśnienia. Dodatkowo rozkłada pozostałości pestycydów oraz wtórne produkty metabolizmu grzybów pleśniowych (mykotoksyny) i zapobiega ich ponownemu tworzeniu w czasie przechowywania. Brakuje doniesień na temat zmian zachodzących podczas prowadzenia procesu i ich wpływu na wartość odżywczą produktu, jakim jest olej. Nasiona rzepaku, ze względu na wysoką zawartość tłuszczu, są szczególnie narażone na niekorzystne i silnie utleniające właściwości ozonu, zatem jego stosowanie musi być ściśle kontrolowane, a efekty jego działania dokładnie zbadane1, 2). Stabilność oksydacyjna to bardzo ważny wyróżnik jakości oleju, określający jego przydatność do celów spożywczych3). Test Rancimat należy do grupy testów, które pozwalają określić w sposób zautomatyzowany aktywność przeciwutleniaczy zawartych w oleju i tym samym jego stabilność oksydacyjną. Na proces autooksydacji wpływa zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych oraz miejsce i rodzaj wiązań w nich występujących, a także skład jakościowy i ilościowy zawartych w oleju grup przeciwutleniaczy4, 5). Część doświadczalna Surowce Do badań wykorzystano nasiona rzepaku ozimego odmiany mieszańcowej Marsac MGC694 (odmiana 1) oraz DK Exquisite (odmia-na 2) o wilgotności 7%. Poziom zanieczyszczeń nieużytecznych w nasionach był w granicach normy stosowanej w zakładach przemysłu tłuszczowego (do 2%). Nasiona przechowywano w workach w temperaturze otoczenia (20-23°C). Ozon wytwarzano in situ, stosując ozonatory OZX-A7000B firmy ENALY o wydajności 7 g/h i ZY-H103 firmy Hong-Yi o wydajności 0,6 g/h, w zaprojektowanym na potrzeby doświadczenia pojemniku ze stali nierdzewnej. Metodyka badań We ws[...]

Wpływ ozonowania nasion rzepaku przed ich przechowywaniem na jakość otrzymanego oleju DOI:10.15199/62.2019.12.27


  Istotnym elementem funkcjonowania sektora rolniczego i spożywczego jest dostarczanie produktów spożywczych o dobrych walorach smakowych i optymalnych parametrach jakościowych. W trosce o środowisko naturalne od dłuższego czasu zwraca się również uwagę na wykorzystanie w produkcji żywności zabiegów i technologii przyjaznych środowisku. Jednym z etapów obrotu produktami rolnymi jest transport i przechowywanie, które mogą prowadzić do pogorszenia ich właściwości. Stąd też bardzo ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych, lepszych metod przechowywania płodów rolnych. W przypadku nasion rzepaku podczas magazynowania może zachodzić kondensacja pary wodnej i nawilżanie nasion, oddychanie, kiełkowanie, zbrylenie, a w konsekwencji rozwój pleśni. Olej tłoczony nie jest poddawany procesom oczyszczania, za wyjątkiem naturalnej sedymentacji, filtracji lub odwirowania, stąd też wyjściowa jakość nasion rzepaku do produkcji oleju jest bardzo ważna. Olej pochodzący z niewłaściwie przechowywanych nasion charakteryzuje się gorszą jakością pod względem sensorycznym oraz bardzo wysokimi wartościami liczby nadtlenkowej i kwasowej, ze względu na postępujące procesy utleniania i uwalniania kwasów tłuszczowych. Bardzo ważne podczas magazynowania jest więc zapewnienie optymalnych warunków fizykochemicznych oraz ograniczenie procesów życiowych nasion i rozwoju drobnoustrojów. Dokonuje się tego przede wszystkim poprzez zbiór w optymalnym terminie, zmniejszenie wilgotności nasion i ich czyszczenie przed magazynowaniem, a następnie przechowywanie w niskiej temperaturze i przy ograniczonym dostępie tlenu1). Innowacyjną metodą pozwalającą na zachowanie wysokiej jakości nasion podczas przechowywania w silosach jest ozonowanie. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie niekorzystnych procesów zachodzących w nasionach podczas przechowywania. Ozon, działając na powierzchni, dezynfekuje okrywę nasienną, co w znacznym stopniu eliminuje problem pleśnienia. Dodatkowo r[...]

The impact of industrial soil pollution on cadmium and lead accumulation in crops Wpływ skażenia przemysłowego gleby na kumulację kadmu i ołowiu w roślinach DOI:10.15199/62.2015.9.26


  Cd and Pb content in soil from Upper Silesia (Poland) and in maize crop were detd. and correlated with soil pH and granulometric compn. as well as with contents of assimilating P, K, Mg, Cu, Zn and mineral N in the soil. Both Cd and Pb contents in maize decreased with increasing pH, fine soil fraction, as well as P, Mg and Zn contents and with decreasing mineral N contents in the soil. Zawartość metali ciężkich w glebie zależy od jej składu chemicznego a także od ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez przemysł i transport. Ich zachowanie się w glebach oraz fitoprzyswajalność są uwarunkowane wieloma czynnikami, na które składają się procesy geochemiczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne, a także właściwościami tej gleby. Badania przeprowadzono w rejonie przemysłowego skażenia środowiska rolniczego o zawartościach Cd i Pb w glebach wyższych niż średnie krajowe. Ich celem było wykazanie zależności pomiędzy wybranymi właściwościami gleby, określanymi w rutynowych badaniach agrochemicznych, a stopniem kumulacji kadmu i ołowiu w kukurydzy. Wyniki badań potwierdzają ten związek, z wyjątkiem przyswajalnego cynku w przypadku Pb i potasu w przypadku Cd. Mogą więc być wykorzystane do przewidywania ilościowych zmian oznaczanych metali w rejonach oddziaływania przemysłu na rolniczą przestrzeń produkcyjną. Jednym z istotnych źródeł skażeń biosfery są zakłady przemysłowe emitujące zarówno substancje gazowe (np. tlenki węgla, siarki i azotu), jak i stałe, w tym pyłowe, zawierające toksyczne substancje chemiczne. Groźnym skutkiem rozwoju cywilizacji i przemysłu jest rozprzestrzenianie się metali ciężkich. Produkcja rolnicza w rejonie oddziaływania przemysłowego wymaga nieustannego monitorowania obecności pierwiastków toksycznych, takich jak ołów i kadm, które są emitowane przez kopalnie, huty, przemysł energetyczny i chemiczny lub składowiska odpadów. Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, a raz wprowadzone do środowis[...]

Chemical determinants of the use of recycled vehicle components Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi DOI:10.15199/62.2015.10.46


  The structure of waste (quantity and type of materials) resulting from dismantling of 170 vehicles in a specialized facility, withdrawn from the use, was defined. The recycling allowed to recover materials, products and energy in 79.7%, 17.5% and 2.63%, resp. Motoryzacja wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania dotyczą zarówno budowy infrastruktury, jak również wszystkich etapów związanych z powstawaniem, eksploatacją oraz unieszkodliwieniem zużytych pojazdów samochodowych. Problemy natury ekologicznej związane z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z eksploatacji stanowią niezwykle istotne zagadnienie. Praca zawiera wyniki analiz dotyczących cyklu życia obiektów technicznych pochodzących z przykładowego przedsiębiorstwa. Poddano analizie oddziaływanie elementów pojazdów na środowisko. Przedstawiono metody chemicznych procesów recyklingu surowcowego. Duże zainteresowanie konsumentów najnowszymi zdobyczami techniki, a także wykorzystanie zaawansowanych, coraz to nowocześniejszych urządzeń i maszyn przez wytwórcze podmioty rynku sprawia, że tempo rozwoju technologii staje się coraz wyższe. Sytuacja ta jest przyczyną wzmożonego wzrostu zapotrzebowania na energię, która na przełomie ostatnich lat (w skali świata) w blisko 80% pochodzi ze źródeł konwencjonalnych1). Znaczna szkodliwość działań związanych z wydobyciem surowców energetycznych oraz z procesami ukierunkowanymi na pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych sprawia, że sytuacja ta stanowi niezwykle istotny problem we współczesnej gospodarce światowej. Znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze wywierają obiekty techniczne, w tym środki transportu. Negatywne oddziaływanie doty- Pracę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1868 94/10(2015) Dr Monika BOJANOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1783. Prof. dr hab. Izabella JACKOWSKA - notkę[...]

 Strona 1