Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA DURKA"

Selekcja drobnoustrojów zdolnych do usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego

Czytaj za darmo! »

Zbadano zdolność mikroorganizmów do usuwania wybranych związków odorotwórczych (siarczki, amoniak, lotne kwasy tłuszczowe) z pomiotu kurzego. Drobnoustroje (21 szczepów) wyizolowane ze środowisk naturalnych były identyfikowane pod kątem ich właściwości morfologicznych i biologicznych przy wykorzystaniu testów API. W badaniach oceniano aktywność izolatów w usuwaniu odorantów, a także zdolność hamowania wzrostu mikroorganizmów przez środowisko pomiotu kurzego oraz możliwość wzajemnego bytowania tych drobnoustrojów na podstawie badań oddziaływań antagonistycznych. Wytypowano szczepy B. licheniformis, B. megaterium, Pseudomonas sp., P. fluorescens, Corynebacterium glutamicum, Leuconostoc mesenteroides, Candida inconspicua (w mniejszym stopniu B. subtilis, Flavobacterium sp. o[...]

Dezodoryzacja nawozu organicznego metodą biologiczną

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania dezodoryzacji pomiotu z produkcji drobiarskiej z wykorzystaniem aktywnych mikroorganizmów, w warunkach laboratoryjnych. Użyte do badań konsorcjum mikroorganizmów zawierało szczepy bakterii i grzybów: Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium, B. brevis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus sp. oraz Leuconostoc mesenteroides; zostało zastosowane w formie zawiesiny wodnej, w dawce 2,35 × 109 jtk/kg dezodoryzowanego materiału. Stwierdzono dużą skuteczność działania przygotowanego preparatu, który po 4 dobach dezodoryzacji powodował ponad 90-proc. zmniejszenie stężenia odorantów w powietrzu znad pomiotu. Działanie konsorcjum mikroorganizmów na pomiot kurzy z chowu bezściołowego polegało głównie na usuwaniu związków siarki (tiole, siarkowodór) oraz związków azotu (di- i trimetyloamina). W przypadku dezodoryzacji pomiotu kurcząt oraz gęsi z chowu ściołowego odnotowano duże zmniejszenie emisji formaldehydu i kwasu izomasłowego, a także węglowodorów i trimetyloaminy. Poultry manure from 3 poultry farms was deodorized by active microorganisms under lab. conditions. The consortium of active organisms contained strains of Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium, B. brevis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus sp. and Leuconostoc mesenteroides. The consortium was applied as aq. suspension including 2,35 × 109 cfu/kg of deodorized manure. More than 90% of odorous compds. were removed after 4 days of the deodorization. Removal of H2S, thiols and methylamines, as well as of CH2O, Me2CHCOOH and hydrocarbons was obsd. Ubocznym efektem produkcji zwierz􀄊cej jest emisja do 􀄞rodowiska zwi􀄅zków zapachowych (odorów). Szczególnie uci􀄅􀄪liwe dla otoczenia s􀄅 du􀄪e hodowle trzody chlewnej, byd􀃡a lub drobiu, które wytwarzaj􀄅 znaczne ilo􀄞ci nawozów naturalnych (obornik, gnojowica, pomiot). Ju􀄪 samo wytwarza[...]

EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO USUWANIA ODOROWYCH ZWIĄZKÓW LOTNYCH Z POMIOTU KURZEGO


  Przeprowadzono badania powietrza znad pomiotu kurzego, który został poddany deodoryzacji z wykorzystaniem biopreparatów zawierających mikroorganizmy osadzone na nośnikach mineralnych oraz oceniono liczbę drobnoustrojów w biopreparatach podczas ich przechowywania. W skład biopreparatu wchodziły mikroorganizmy: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillus megaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptomyces violaceoruber ŁOCK 0967, Candida inconspicua ŁOCK 0272. Celem pracy było ustalenie optymalnego nośnika mikroorganizmów (perlitu, bentonitu i ich mieszaniny) i jego wpływu na skuteczność deodoryzacji i stabilność biopreparatu. Mierzono efektywność procesu usuwania związków odorowych metodą GLC. Żywotność drobnoustrojów wyznaczono metodą ATP. Stwierdzono, że spośród nośników, biopreparat osadzony na mieszaninie nośników (perlit + bentonit) najefektywniej usuwał związki odorowe w pomiocie kurzym w 2 dobie procesu, eliminacja odorów kształtowała się w zakresie 34 - 50%, w zależności od usuwanego związku. Najbardziej efektywnie eliminowany był kwas izomasłowy (20,6% - 49,5%) i dimetyloamina ( 9,6% - 46,2%). Ustalono, iż preparaty biologiczne mogą być przechowywane przez okres 4 miesięcy bez wyraźnej zmiany w żywotności drobnoustrojówniezależnie od temperatury przechowywania (4, 20, 37oC). Słowa kluczowe: odory, deodoryzacja, pomiot kurzy, biopreparat Efficiency of volatile odorous compounds biological removal from poultry manure Abstract Deodorization of poultry manure by biopreparations containing microorganisms embedded on a mineralcarries and evaluation of the number of microorganisms during storage in biological preparations.Thebiopreparation included microorganisms: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillusmegaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptom[...]

 Strona 1