Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW SUŁKOWSKI"

Oddziaływanie stopnia przerobu plastycznego na własności prętów walcowanych na gorąco z wlewków ciągłych


  W artykule przedstawiono własności mechaniczne prętów ze stali S355J2 po walcowaniu na gorąco wlewków ciągłych ze 136 wy- topów. Własności prętów analizowano w zależności od stopnia przerobu plastycznego oraz od równoważnika węgla. Wykonane testy potwierdziły istotność wpływu stopnia przerobu plastycznego oraz równoważnika węgla na własności mechaniczne stali. In the article there was presented an evaluation of mechanical properties of bars from S355J2 steel after the hot rolling made from constant casting of 136 heats. The properties of bars was analyzed depending on the degree of the plastic processing as well as an equivalent of a carbon. Conducted tests have confirmed a relevance of an influence of the plastic processing degree and the equivalent of a carbon on mechanical properties of the steel. Słowa kluczowe: wlewek ciągły, stopień przerobu plastycznego, własności mechaniczne Key words: continuous casting, degree of plastic processing, mechanical properties.Wprowadzenie. Pręty o wymaganej strukturze oraz własnościach wytwarza się z wlewków cią- głych w procesie walcowania na gorąco. Wlewki z ciągłego odlewania stali posiadają strukturę skła- dającą się z dendrytów z obszarami mikrosegrega- cji w przestrzeniach międzydendrytycznych [1]. Taka struktura jest niejednorodna i posiada nierów- nomierny rozkład twardości (własności) na prze- kroju poprzecznym wlewka [2]. Jest to wynikiem niejednakowego rozdziału pierwiastków w cieczy podczas krzepnięcia w zakresie dwufazowym [3]. Nierównomierny rozdział pierwiastków w stali po- woduje obniżenie własności mechanicznych, a w szczególności udarności. W procesie produkcji wy- robów długich nagrzany wsad w postaci wlewków ciągłych poddawany jest odkształceniu plastycz- nemu w kolejnych wykrojach. W trakcie odkształ- cania stali nast[...]

Nacisk metalu na walce w procesie płaszczenia drutów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nacisku metalu na walce podczas jednooprzepustowego płaszczenia drutów ze stali sprężynowej gat. 54SiCr6. Omówiono zależności do obliczania siły nacisku metalu na walce i pola powierzchni styku metalu z walcami, w tym nową metodę analityczną. W modelowaniu numerycznym procesu płaszczenia drutów wyznaczono zmianę pola powierzchni styku metalu z walcami or[...]

Badania eksploatacyjne zużycia ściernego krzyżownic podwójnych rozjazdów krzyżowych

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano konstrukcje i wymagania stawiane rozjazdom kolejowym. Określono zużycie ścierne na powierzchni tocznej dzioba krzyżownicy rozjazdu krzyżowego i jego zarysu w trzech przekrojach od czoła dzioba za pomocą profilomierza laserowego. Omówiono podstawowe własności kształtowników klockowych walcowanych na gorąco oraz wyniki ilościowego opisu mikrostruktury perlitycznej stosując nową metodykę pomiaru odległości międzypłytkowej. There was described railway crossovers construction and conditions which are them made. It was marked an abrasive wear on the rolling surface of an actual frog point of the scissors crossover and its profile in three sections from the front of the actual frog point using a laser profile measurement gauge. There were presented basic features of block [...]

Wpływ stopnia przerobu wlewka ciągłego na jednorodność własności prętów walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano makrostrukturę wlewka ciągłego ze stali niskowęglowej. Przeprowadzono analizę rozkładu twardości HV10 na przekroju poprzecznym wlewka ciągłego w stanie surowym, po wygrzewaniu oraz po jego różnym stopniu przerobu plastycznego w procesie walcowania na gorąco. Ocenę niejednorodności rozkładu twardości dokonano dla różnych stanów materiału. Stwierdzono, że po przerobie plastycznym wlewka λ≥5 otrzymuje się materiał o równomiernym rozkładzie twardości. Materiał o takim stanie charakteryzuje wskaźnik rozkładu niejednorodności twardości o wartości mniejszej niż 0,2. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 279 The macrostructure of low-carbon steel continuous was characterized. Analysis of HV10 hardness penetration patern on the crosssection of raw state continuous casting after soaking and after various degree of mechanical working in hot rolling process was carried out. Estimation of heterogeneity of hardnes penetration patern was made for different state of materials. It was found that after mechanical working of λ ≥ 5 continuous casting a uniform hardness penetration material is obtained. The material of above mentioned state is characterized by an indicator of heterogeneity of hardness penetration pattern with a value less than 0.2. Słowa kluczowe: stopień przerobu, makrostruktura wlewka, twardość, jednorodność własności Key words: degree of processing, casting macrostructure, hardness, homogeneity of quality 1. Wprowadzenie. Długie wyroby walcowane na gorąco powinny się charakteryzować jednorodną strukturą i właściwościami, wąskim zakresem tolerancji wymiarów kształtu, dobrą jakością powierzchni, małą ilością łatwo usuwalnej zgorzeliny oraz małym odwęgleniem warstwy wierzchniej. Zatem uzyskanie wyrobów o dobrej jakości wymaga nowoczesnego wyposażenia technicznego walcowni, dobrej jakości wsadu, poprawnie zaprojektowanej technologii walcowania, zastosowania systemów pomiarowych i komputerowego ste[...]

 Strona 1