Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK GRAJEK"

Porównanie metod polarograficznej, spektrofotometrycznej i miareczkowej oznaczania miedzi i chromu w sorbentach węglowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Porównano metody polarograficzną, spektrofotometryczną i miareczkową określania ilości miedzi i chromu zastosowanych jako katalizatory na powierzchni sorbentów węglowych. Uwzględniając sposób wykonania oznaczenia oraz uzyskane wyniki stwierdzono, że najlepsza jest metoda polarograficzna. Do pochłaniania substancji trujących zawartych w powietrzu stosuje się różne sorbenty węglowe. W celu nadania im odpowiednich właściwości katalitycznych i chemisorpcyjnych powierzchnie sorbentów modyfikuje się poprzez utlenianie i nanoszenie różnych katalizatorów (np. soli miedzi i chromu), przy czym ilość dodatków powinna być dokładnie kontrolowana, gdyż wprowadzenie nadmiernej ilości soli (katalizatorów) może spowodować zablokowanie drogi transportu adsorbatów do mikroporów sorbentu. Obecnie do kontroli ilości katalizatorów nanoszonych na nośniki węglowe stosuje się głównie metody miareczkową i spektrofotometryczną. Opierając się na danych zawartych w literaturze1" 5|, postanowiono oznaczyć metodą polarograficzną ilość miedzi i chromu naniesionych na sorbenty węglowe i otrzymane wyniki porównać z rezultatami uzyskanymi metodami miareczkową i spektrofotometryczną. Część doświadczalna W badaniach stosowano następujące sorbenty węglowe: - HR-2 produkcji Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Suchej Destylacji Drewna (HPSDD) w Hajnówce, zawierający na powierzchni sole miedzi, chromu i srebra, naniesione sposobem stosowanym w HPSDD; -so rb en ty A-2m otrzymane w wyniku utleniania nośnika A-2 według metodyki podanej przez Rychlickiego6 1 oraz impregnacji solami miedzi i chromu według metodyki opisanej przez Alvesa i Clarka7’. Do oznaczeń polarograficznych i spektrofotometrycznych sporządzono wzorcowe roztwory soli analizowanych metali. Roztwór wzorcowy Cu(II) przygotowywano w wyniku rozpuszczania 3,929 g C uS 0 4 -5H20 (cz.d.a.) w 1 dm3 wody destylowanej. Stężenie Cu2 + w roztworze wynosiło 0,99977 mg/cm3. Roztwór wzorcowy Cr(VI) przygotowywano roz[...]

Chromatograficzne badanie właściwości węgla aktywnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą chromatograficzną wyznaczono izotermy adsorpcji kilku polarnych i niepolarnych związków na powierzchni czterech rodzajów węgla aktywnego, w różnych tempefaturach. Wyniki porównano z wynikami otrzymanymi statyczną metodą wagową. Na podstawie izoterm adsorpcji obliczono wartości entropii i ciepła adsorpcji oraz porównano je z wartościami ciepła adsorpcji uzyskanymi z pomiarów kalorymetrycznych. Najbardziej zbliżone wyniki uzyskano dla sorbentów o słabo rozwiniętej strukturze mikroporów. W przyrodzie wiele procesów przebiega na powierzchni rozdziału faz. Poznanie tego rodzaju procesów nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia w badaniach prowadzonych w wielu dyscyplinach przyrodniczych, szczególnie w chemii i biochemii. Wśród zjawisk powierzchniowych, ze względów praktycznych i teoretycznych, można wyróżnić adsorpcję i katalizę heterogeniczną1}. W celu dokładnego wyjaśnienia mechanizmów poszczególnych procesów zachodzących na powierzchni adsorbentów i katalizatorów, należy dobrze określić właściwości powierzchniowe tych materiałów: wielkość powierzchni i strukturę porów, izotermy adsorpcji oraz termodynamiczne funkcje adsorpcji. Można tego dokonać, stosując znane i szeroko rozpowszechnione metody statyczne charakteryzujące się dość dużą dokładnością. Poważną ich wadą jest jednak czasochłonność wykonywania pomiarów. Znacznie szybszą metodą badania adsorbentów jest chromatografia gazowa. Możliwość zastosowania jej do badań fizykochemicznych wynika z tego, że rozdział chromatograficzny jest uzależniony od właściwości i fizykochemicznych oddziaływań wypełnienia (np. adsorbentu lub katalizatora) z różnymi substancjami. Na przebieg procesu wpływają wszystkie składniki układu chromatograficznego, ale zasadniczą rolę odgrywa rodzaj wypełnienia kolumny2,3). Dlatego jego właściwości muszą być badane szczególnie dokładnie. Dzięki pomiarom chromatograficznym można wyznaczyć podstawowe wielkości fizykochemiczne charakteryzujące adso[...]

Ekstrakcja nadkrytyczna - istota metody, aparatura

Czytaj za darmo! »

Wyjaśniono istotę ekstrakcji nadkry tycznej oraz scharakteryzowano substancje, które w stanie nadkrytycznym mogą być stosowane w tym procesie. Opisano główne elementy i zasadę działania ekstraktora nadkrytycznego. ierwsze wzmianki o rozpuszczalności substancji stałych w gazach pochodzą z końca ubiegłego wieku". Dopiero jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia podję[...]

Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej prowadzonej z wykorzystaniem różnych mediów ekstrahujących, używanych bez modyfikatorów i z ich dodatkiem. Podano układy ekstrakcyjne (w większości wypadków zawierające ditlenek węgla) stosowane w skali laboratoryjnej i przemysłowej. kstrakcja nadkrytyczna jest metodą wydzielania pojedynczych substancji lub grup substancji z mieszanin, głów[...]

Chromatograficzna ocena stopnia regeneracji węgla aktywnego metodą ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano inwersyjną chromatografię gazową do scharakteryzowania zmian struktury porowatej preparatów węgla aktywnego (technicznego, odpopielonego oraz odpopielonego i utlenionego) zanieczyszczonych terf-butylobenzenem oraz regenerowanych ditlenkiem węgla metodą ekstrakcji nadkrytycznej. Do opisu struktury porowatej węgla aktywnego przyjęto szczelinowy model mikroporów. Wykazano, że metodą[...]

Chromatograficzne badanie skuteczności regeneracji gruboziarnistych preparatów węgla aktywnego przeprowadzonej za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość wykorzystania inwersyjnej chromatografii gazowej do szybkiego badania właściwości gruboziarnistych preparatów węgla aktywnego. W badaniach wykorzystano preparaty węgla aktywnego z zaadsorbowanym na nich tert- -butylobenzenem, który następnie desorbowano za pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym. Wykorzystując parametry charakteryzujące strukturę porowatą węgla, stwierd[...]

 Strona 1