Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ RYCZKOWSKI"

Zastosowanie podczerwieni w badaniach katalitycznych

Czytaj za darmo! »

Badania spektroskopowe metodą IR w katalizie dotyczą przede wszystkim charakterystyki katalizatora (np. identyfikacja grup powierzchniowych, kwasowość) oraz określenia struktury cząstek zaadsorbowanych na powierzchni. Spektroskopowa metoda badań katalizatorów heterogenicznych z zastosowaniem kamery/reaktora do badań in situ stwarza ogromne możliwości badań fizykochemicznych oraz pomaga w z[...]

Modyfikatory katalizatorów heterogenicznych

Czytaj za darmo! »

Teoretyczne oraz praktyczne aspekty nauki o katalizie dużo uwagi poświęcają modyfikacjom układów katalitycznych, które w przeważającej liczbie reprezentują katalizatory nośnikowe. Najczęściej spotykanym sposobem modyfikacji jest stosowanie tzw. modyfikatorów "wewnętrznych". Omówiono w sposób ogólny działanie modyfikatorów, a także przedstawiono na wybranych przykładach efekty stosowanej mo[...]

Ocena stabilności katalizatorów niklowych dla reaktora typu GHR

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej obróbki na aktywność badanych układów katalitycznych (Ni/α-Al2O3 i Ni/γ-Al2O3-La), tak aby na podstawie uzyskanych wyników zaproponować najkorzystniejsze składy tych katalizatorów dla reaktorów typu GHR (gas-heated reformer). Oceniono fizykochemiczne właściwości próbek (wielkość powierzchni ogólnej, wielkość powierzchni aktywnej, wielkość krystalitów niklu, aktywność masy katalitycznej, odporność na zawęglanie, morfologia depozytów węglowych). Pomiary przeprowadzono na próbkach świeżych i poddanych wysokotemperaturowej obróbce symulującej pracę w warunkach procesu. Zaproponowano składy katalizatorów o dobrych właściwościach, przeznaczonych do przerobu gazu nie zawierającego węglowodorów nienasyconych. Six Al2O3-supported optionally La-doped Ni catalyst were prepd. and used for steam reforming MeH at 400-500°C and MeH/H2 and H2O/MeH ratios 1:1 and 3:1, resp. The catalysts were studied for sp. surface and catalytic activity (coke deposition) under reforming conditions. The catalysts contg. 14-18% of Ni were recommended for practical use. Znaczenie gazów syntezowych w technologii chemicznej stale rośnie1, 2), pomimo tego, że ich otrzymywanie jest energochłonne i kosztowne. Współcześnie najważniejszymi surowcami do otrzymywania gazów syntezowych są gazy ziemne, węgiel oraz ciężkie półprodukty i pozostałości z przerobu ropy naftowej. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem technik zgazowania węgla zintegrowanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i produktów chemicznych IGCC (integrated gasification combined cycle)3). Gazy ze zgazowania średniotemperaturowego, hydrozgazowania i gaz koksowniczy zawierają metan. Gaz koksowniczy może zawierać również węglowodory nienasycone4, 5). Przed wykorzystaniem takich gazów do syntez chemicznych (metanol, paliwa) konieczna jest korekta jego składu przez reforming metanu z parą wodną. Oba procesy reformingu są kosztowne, dlatego stale trwają pra[...]

Unconventional processes for producing hydrogen and synthesis gas Niekonwencjonalne procesy pozyskiwania wodoru i gazu syntezowego DOI:10.15199/62.2015.8.13


  A review, with 95 refs., of prospective methods and technols. developed for improving steam reforming, reducing the energy consumption and extending the raw material resources. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących perspektywicznych sposobów i technologii pozyskiwania gazu syntezowego i wodoru, które powinny przyczynić się do wyeliminowania ograniczeń obecnie stosowanych rozwiązań. Działania te mają zmniejszyć energochłonność i złagodzić warunki prowadzenia procesu oraz rozszerzyć dotychczasową bazę surowcową. Procesy pozyskiwania gazu syntezowego (syngazu) są stale obiektem dużego zainteresowania z powodu rosnącego zapotrzebowania na wodór, amoniak i metanol, jak również wykorzystania w nowych procesach, w których można otrzymywać różne rodzaje związków organicznych1, 2). Surowy gaz syntezowy to mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru (co najmniej 80% obj.) oraz ditlenku węgla, wytwarzana w masowej skali i wykorzystywana głównie jako źródło3, 4) wodoru (synteza amoniaku, przemysł rafineryjny i procesy uwodornienia), mieszanin CO+H2 (z dodatkami np. CO2, węglowodorów nienasyconych) do syntez związków organicznych (m.in. metanol, DME i alkohole oxo) oraz tlenku węgla(II) (syntezy organiczne). Wodór (z zawartością CO poniżej 10 ppm) budzi dzisiaj ogromne zainteresowanie jako paliwo do zasilania ogniw paliwowych5, 6) lub jako nośnik energii w koncepcji tzw. gospodarki wodorowej (hydrogen economy)7-9). Podstawowym surowcem do otrzymywania syngazów i wodoru jest gaz ziemny3, 10-12) (rys. 1). Znaczenie gazu ziemnego (metanu) w procesach otrzymywania gazów syntezowych i wodoru jest konsekwencją wielkości zasobów (tzw. współczynnik wystarczalności zasobów w 2001 r. wynosił ok. 70 lat), wielu procesów przetwarzania i najniższych kosztów wytwarzania (tak inwestycyjnych, jak i ruchowych) w porównaniu z wykorzystaniem innych paliw kopalnych13) oraz najmniejszej koprodukcji CO2 na mol pozyskiwanego wodoru14). Biorąc pod uwagę obe[...]

Badania modyfikowanych niklowych katalizatorów reformingu


  Przedstawiono wpływ modyfikatorów (Ru, Rh, Au, Pt) na właściwości katalizatora Ni/α-Al2O3 przeznaczonego do reaktorów typu GHR (gasheated reformer). Zbadano fizykochemiczne właściwości próbek katalizatorów: redukowalność NiO, wielkości powierzchni ogólnej i aktywnej oraz średnie wielkości krystalitów niklu. Przeprowadzono pomiary aktywności masy katalitycznej i odporności na zawęglanie w reakcji reformingu parowego metanu. Najgorszym z dodatków okazało się złoto. Najkorzystniejsze właściwości stwierdzono dla katalizatora z dodatkiem platyny. Wykazywał on zwiększoną odporność na zawęglanie oraz większą powierzchnię aktywną niklu. Ni catalyst for steam reforming of MeH was modified by impregnation with Ru, Rh, Au and Pt salts. The modified catalysts were tested for sp. surface, structure, temp.- programmed redn., catalytic activity and resistance to coke deposition. The addn. of Pt resulted in the highest improvement of the catalyst applicability. The addn. of Au did not affect the catalyst quality. Zainteresowanie technologii chemicznej procesami wytwarzania gazów syntezowych i wodoru stale się utrzymuje1, 2), pomimo energochłonności i kosztowności najważniejszej metody ich otrzymywania. Prowadzone są prace nad poprawą efektywności procesów3), co w ostatnich latach pozwoliło na istotne unowocześnienie reformingu parowego węglowodorów m.in. dzięki uzupełnieniu tradycyjnych instalacji o etap prereformingu4) i wprowadzenie tzw. reformingu zintegrowanego z nowymi rozwiązaniami reaktorów typu GHR (gas heated reformer)3, 5). W reaktorach GHR do ogrzewania rur z katalizatorem, umieszczonych w ciśnieniowym naczyniu, wykorzystuje się entalpię gazu po dopalaczu3, 4, 6, 7). Warunki pracy w reformerach GHR wymuszają zastosowanie katalizatorów o innych parametrach (kształcie) niż dotychczas produkowane8). Nawet przy podobnych właściwościach masy katalizatora, sposób ich uformowania powinien zapewniać wysoką porowatość katalizator[...]

Zawęglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu


  Przedstawiono wpływ modyfikatorów (Au, Pt, Pd) na właściwości katalizatora Ni/Al2O3 przeznaczonego do reaktorów prereformingu. Zbadano wpływ dodatków na wielkości powierzchni ogólnej i aktywnej, średnie wielkości krystalitów niklu, aktywność i odporności na zawęglanie w reakcji reformingu parowego metanu. Najkorzystniejsze właściwości miał katalizator z dodatkiem palladu. Wykazano związek pomiędzy szybkością zawęglania katalizatorów a morfologią powstających depozytów węglowych. Ni catalyst was deposited on a La2O3-modified Al2O3 substrate, dry impregnated with aq. solns. of HAuCl4, Pt(NH3)4(NO3)4 or Pd(NO3)2, calcinated at 400°C for 6 h, studied for structure and sp. surface and finally used for prereforming of MeH to det. its resistance against coke forming on its surface. The deposits consisted mainly of filamentous and shell C. The addn. of Pt and Pd resulted in increasing the catalyst resistance against the coke formation. The literature data on an advantageous action of Au (I. Alstrup et al., 1998; H.S Bengaard et al., 2002) were not confirmed. Znaczenie technologiczne gazów syntezowych (syngazu) stale wzrasta1) z powodu rosnącego zapotrzebowania na wodór, amoniak i metanol2), jak również nowych procesów, w których proponuje się ich wykorzystanie do otrzymywania różnych typów związków organicznych1, 3). Podstawowym surowcem do wytwarzania syngazu są węglowodory4, 5), zaś najważniejszy procesem jest reforming parowy gazu ziemnego2, 6, 7). W ostatnich latach wprowadzono zmiany Tadeusz Borowieckia, *, Andrzej Gołębiowskib, Leszek Kępińskic, Monika Pańczyka, Janusz Ryczkowskia, Kazimierz Stołeckib aUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; cInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław Zawęglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu Coking of modified nickel catalysts for prereforming Doc. dr inż. Andrzej GOŁĘBIOWSKI w roku 1965 ukończył s[...]

Liquefied natural gas (LNG). Properties and use by fertilizer industry Skroplony gaz ziemny (LNG). Właściwości i zastosowanie w przemyśle azotowym


  A review, with 51 refs., of properties and resources as well as processes for recovery, liquefaction, transportation and regasification of natural gas. Its use for production of synthesis gas in fertilizer industry was also outlined. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących obecnej sytuacji w pozyskiwaniu i handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG) na świecie w nawiązaniu do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, którego uruchomienie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaprezentowano realizowany obecnie program badań stosowanych NCBiR pt. "Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów azotowych - nowe rozwiązania technologiczne", który ma wskazać ewentualne skutki zastosowania LNG w przemyśle azotowym i zaproponować sposoby przeciwdziałania. Międzynarodowa Agencja Energii IEA (International Energy Agency) w prognozie energetycznej przewiduje, że także w 2035 r. energia z surowców kopalnych stanowić będzie podstawowe źródło zaopatrzenia świata w energię pierwotną1). Wśród paliw kopalnych rosnące znaczenie będzie miał gaz ziemny, w tym także dzięki wzrostowi wydobycia gazów niekonwencjonalnych (głównie gazu z łupków). W swoim raporcie IEA1, 2) przewiduje wzrost wydobycia gazu z 3,2 bln m3 w 2010 r. do 5,1 bln m3 w 2035 r. Współczynnik wystarczalności zasobów gazu ziemnego określony dla 2010 r. wynosi ok. 60 lat, a wydaje się pewne, że światowe zasoby gazu będą wzrastać (gaz z łupków, hydraty metanu, eksploatacja zasobów Arktyki). Obok energetyki ważnym kierunkiem wykorzystania gazu ziemnego jest też produkcja różnorodnych związków chemicznych3-5). W ostatnich latach w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, ale także ze względu na ogromną dysproporcję pomiędzy zasobami i zużyciem tradycyjnych źródeł energii przez kraje rozwinięte oraz niestabilną sytuację polityczną w rejonach świata dysponujących największymi zasobami surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) coraz większą wag[...]

 Strona 1