Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał SZAFRAŃSKI"

Nowe zasady postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Polsce DOI:


  Wprowadzenie Przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018r., poz.1202, t. j., z późn. zm.) normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Zgodnie z art. 3 ustawy Pb: ??pod pojęciem obiektu budowlanego (pkt 1) ustawy Pb należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. ??pod pojęciem budowli (pkt 3) ustawy Pb należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in.: budowle obronne (fortyfikacje) i ochronne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Pb obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011r. dotyczących: a) nośności i stateczności konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) higieny, zdrowia i środowiska, d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, e) ochrony przed hałasem, f ) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 3) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 5) warunków [...]

 Strona 1