Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN MARCINIEC"

Metateza olefin jako podstawa zrównoważonych technologii chemicznych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano przykłady przemysłowych technologii wytwarzania chemikaliów i polimerów opartych na procesach metatezy, takich jak detergenty, pestycydy, środki zapachowe, materiały polimerowe o specjalnych właściwościach, jak również zastosowanie metatezy olefin (a także enynów i alkinów) z wykorzystaniem katalizatorów Grubbsa i Schrocka w syntezie organicznej i syntezie związków biologicz[...]

Misja chemii a polityka naukowo-techniczna państwa

Czytaj za darmo! »

Chemia jest kluczową dziedziną nauki, bez której nie można liczyć na postęp w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, rolnictwa, ekologii, nowych materiałów, lotnictwa, budownictwa lub przemysłu motoryzacyjnego. Współczynnik intensywności technologicznej (stosunek liczby osób zatrudnionych w badaniach do liczby zatrudnionych w danym przemyśle) dla przemysłu chemicznego USA wynosi 3,38%, dla przem[...]

Funkcjonalizowane oktasilseskwioksany klatkowe (T8) jako podstawa hybrydowych nanokompozytów polimerowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono krótki przegląd struktur silseskwioksanów i sferokrzemianów, metod ich wytwarzania oraz zastosowań. A short review, with 29 refs., of structures, methods for prepn. and uses of oligosilsesquioxanes and spherosilicates. Silseskwioksany stanowią bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę związków krzemu o ogólnym wzorze (RSiO3/2)n, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę organiczną1-7). (1) Największym zainteresowaniem na świecie cieszą się wysokosymetryczne oligosilseskwioksany, wielościenne POSS (polyhedral oligosilsesquioxanes), oznaczane symbolem Tn dla skróconego opisania liczby segmentów krzemowych znajdujących się cząsteczce. Liczba n najczęściej przyjmuje wartość 6, 8, 10 lub 12. Największe znaczenie w chemii silseskwioksanów mają związki typu T8 (wzór 2). Si O Si O Si O Si O O O Si O Si O Si O Si O O O R X R R R R R R Grupy niereaktywne wpływają na rozpuszczalność i kompatybilność układu Grupa reaktywna oddziałująca z polimerami (jedna lub max 8) Dobrze zdefiniowana, trójwymiarowa, chemicznie i termicznie odporna struktura hybrydowa o wymiarach nanoskopowych (2) Szkielet POSS stanowi zwartą strukturę klatkową otoczoną przez symetrycznie rozłożone grupy funkcyjne. Hybrydowy charakter POSS pozwala na otrzymywanie kowalencyjnych połączeń organiczno-nieorganicznych w skali nanometrycznej. Rdzeń silseskwioksanowy uważa się za najmniejszy możliwy do otrzymania fragment krystalicznej krzemionki (dla T8 odległości Si-O-Si wynoszą ok. 0,3 nm). POSS są przedmiotem intensywnych badań z uwagi na wielostronne zastosowania, które zależą od rodzaju podstawników organicznych1). Znajdują one zastosowanie jako nanonapełniacze i modyfikatory w układach kompozytowych, rdzenie dendrymerów o strukturze gwiazdy, jako ligandy kompleksów oraz materiały ciekłokrystaliczne, optoelektroniczne i preceramiczne1-12). Ze względu na swoją dobrze zdefiniowaną, trójwymiarową strukturę, modulowane właściwości chemiczne, [...]

Synteza bezpośrednia związków krzemu. Cz. I. Stan obecny i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/62.2018.10.14


  Od wielu lat obserwowane są w literaturze doniesienia dotyczące nowych materiałów mających zastąpić krzem w elektronice i fotowoltaice. W ostatnich latach taką funkcję pełnią grafen1) oraz perowskit2). Jednak ze względu na wiele czynników praktycznych i ekonomicznych, dostępność surowców oraz fundamentalne prawa fizyki i chemii nadal nie zaobserwowano przesłanek do wyparcia krzemu półprzewodnikowego z tych branż3). Krzem jest jednym z najobficiej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiej, głównie jako tlenek, z którego w procesie redukcji można otrzymać metaliczny krzem. Z punktu widzenia wykorzystania zasobów naturalnych, transformacja metalicznego krzemu lub tlenku krzemu do materiałów użytkowych ma ogromne znaczenie4). Jako materiał półprzewodnikowy krzem jest istotny z wielu względów. Jest szeroko stosowany do produkcji urządzeń elektronicznych, takich jak diody, tranzystory i układy scalone. Krzemowe ogniwa słoneczne zdominowały rynek technologii konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W obecnej chwili trudno jest sobie wyobrazić, aby ogniwa oparte na związkach organicznych dorównały trwałością swoim krzemowym analogom. Ponadto, urządzenia produkowane na bazie krzemu mogą być stosowane do wykrywania fotonów promieniowania jądrowego, widzialnego i podczerwonego. Wreszcie, krzem jest bardzo skuteczny jako materiał do produkcji soczewek dla aparatury pracującej w podczerwieni. Zastosowanie krzemu w urządzeniach elektronicznych, które obecnie stanowią ogromną część przemysłu, powoduje, że jest on od ponad 60 lat intensywnie badany w celu uzyskania pełnego teoretycznego zrozumienia działania półprzewodników5). Odkrycie procesu bezpośredniego otrzymywania silanów w latach czterdziestych XX w. pozwoliło na wprowadzenie efektywnej i opłacalnej produkcji organosilanów oraz polimerów silikonowych na dużą skalę6, 7). Odkrycia umożliwiły opracowanie setek technologii produkcji monomerów i polimerów krzemoorgan[...]

Hydrosililowanie organofunkcyjnych olefin poli(wodoro,metylo)siloksanami

Czytaj za darmo! »

Organofunkcyjne polisiloksany to silikony otrzymane przez wprowadzenie różnych grup organicznych do podstawowego łańcucha polisiloksanowego w celu pełnego wykorzystania zarówno właściwości dimetylosiloksanów jak również dodatkowych cech grupy organicznej. Przedstawiono metodę syntezy polisiloksanów, zawierających różnorodne organiczne grupy funkcyjne, t j . epoksydową, glikolową (polietero[...]

Nowe małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów z 3-chloropropylotrialkoksysilanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalne, małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów: izocyjaniano- i ureidosilanów, a także pochodnych z grupą karboksylową, oparte na 3-chloropropylotrimetoksysilanie. Przystąpienie do produkcji tych związków w kraju umożliwi rozwój nowej specjalności -małotonażowej produkcji silanów. Silany te są niezbędne jako środki pomocnicze w wielu działach przemysłu c[...]

N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany jako promotory adhezji - technologia otrzymywania i zastosowania

Czytaj za darmo! »

N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany, zwłaszcza z podstawnikami aromatycznymi, np. N-fenylo-3-aminopropylotrimetoksysilan lub N-benzylo-3-aminopropylotrimetoksysilan, stosowane jako promotory adhezji, wykazują w wielu przypadkach dużo lepsze właściwości niż tradycyjne aminosilany. Przedstawiono główne kierunki zastosowań tych związków oraz metodę ich syntezy opartą na reakcji substytuc[...]

 Strona 1  Następna strona »