Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Iwański"

Zmodyfikowany osad z procesu oczyszczania solanki jako potencjalne źródło surowca dla przemysłu nawozowego DOI:10.15199/62.2019.8.4


  Rolnictwo jest nierozerwalnie związane z rozwojem cywilizacji. Przejście od koczowniczo-zbierackiego do osiadłego trybu życia było związane z rewolucją neolityczną. W zależności od rejonu świata nastąpiła ona między 10000 a 4000 r. p.n.e. Historia rolnictwa zaczęła się w tzw. Żyznym Półksiężycu, który obejmuje obszary od Dolnego Nilu przez Palestynę, Syrię po dolinę Eufratu i Tygrysu (Mezopotamia). Z tego obszaru rolnictwo rozszerzało swój zasięg w kierunku zachodnim, południowym i wschodnim. Wraz z rozwojem osiadłych społeczności pojawiły się takie znane współcześnie problemy, jak rozwój chwastów, a także wyjałowienie gleby, co doprowadziło do stosowania pierwszych nawozów, takich jak naturalne minerały, obornik czy popiół drzewny. Dalszy rozwój cywilizacji wymusił pojawienie się i rozwój nowych rodzajów nawozów1, 2). Obecnie, poza nawozami organicznymi, największe znaczenie mają nawozy mineralne. Związki w nich zawarte to zwykle sole, które są łatwo przyswajane przez rośliny, ewentualnie ulegają w glebie niewielkim przemianom. Nawozy w postaci od razu dostępnej dla roślin działają bardziej intensywnie w krótkim czasie i są nazywane Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Paweł Iwański*, Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski Modified precipitate from the brine purification process as a potential source of raw material for the fertilizer industry Zmodyfikowany osad z procesu oczyszczania solanki jako potencjalne źródło surowca dla przemysłu nawozowego DOI: 10.15199/62.2019.8.4 Dr Bartłomiej IGLIŃSKI w roku 2001 ukończył studia wyższe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 r. obronił pracę doktorską "Krystalizacja kwasu cytrynowego z elektrodializy cytrynianu trisodu". Aktualnie jest adiunktem w Zakładzie Chemicznych Procesów Proekologicznych WCh UMK. Specjalność - techniki membranowe i ochrona środowiska. Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Ko[...]

Study on regeneration of a spent sorbent from semi-dry flue gas desulfurization plant Badania i perspektywa zastosowania odpadów z instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą DOI:10.15199/62.2015.5.12


  Spent CaO sorbent was taken from a com. semi-dry flue gas desulfurization plant and regenerated either by oxidn. with air O2 under room conditions or by spontaneous air oxidn. during storage outside for 150 days. Every 30 days, samples of the sorbent were taken out from the surface layer and analyzed for elementary compn. (including the heavy metal content). The oxidn. degree of the spent sorbent was not satisfactory for its further use in prodn. of cement or fertilizers. Przedstawiono wyniki badań właściwości sorbentów powstających w procesie odsiarczania spalin metodą półsuchą NID (novel integrated desulfurization). Przeprowadzono analizę podatności zawartego w sorbencie siarczanu(IV) wapnia na utlenianie tlenem z powietrza. Wykonano analizy SEM-EDX oraz ICP-MS w celu określenia zawartości pierwiastków. Analiza SEM-EDX pozwoliła ponadto ocenić kształt i średnice aglomeratów. Uzyskane wyniki wraz z danymi literaturowymi pozwoliły wskazać potencjalne metody zagospodarowania zużytego sorbentu. W zakładach przemysłowych, w których są spalane stałe paliwa kopalne, konieczne jest odsiarczanie spalin w celu ograniczenia emisji ditlenku siarki do atmosfery. Metody odsiarczania można podzielić na odsiarczanie paliw, odsiarczanie w trakcie procesu spalania oraz odsiarczanie spalin. Metody odsiarczania spalin, ze względu na najwyższą wydajność procesu, znalazły najszersze zastosowanie w przemyśle wykorzystującym stałe paliwa kopalne. Biorąc pod uwagę zużycie wody, dzieli się je na suche, półsuche i mokre, z których pierwsza zaliczana jest do metod odsiarczania w trakcie procesu spalania, a pozostałe do odsiarczania spalin. Najpopularniejszymi stosowanymi sorbentami są tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia1). Proces odsiarczania spalin metodą półsuchą wapienną polega na rozpyleniu wodnej zawiesiny sorbentu (o odczynie alkalicznym) w strumieniu spalin (rys. 1). Sorbent reaguje z kwaśnymi składnikami spalin, w tym z ditlenkiem siarki.[...]

 Strona 1