Wyniki 1-10 spośród 54 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Hynowski"

Wielki Jubileusz (1)

Czytaj za darmo! »

Najbliższe lata przyniosą wiele rocznic ważnych dla inżynierów i ruchu stowarzyszeniowego polskiego środowiska technicznego. W przyszłym roku minie 180 lat od założenia w Paryżu przez gen. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. W 2016 r. jubileusz 150-lecia obchodzić będzie "Przegląd Techn iczny". Pierwszy numer czasopisma ukazał się w Polsce w styczniu 1866 r. Pod tytułem dodano: "Pismo miesięczne poświęcone PRZE MYSŁOWI KRAJOWEMU obejmujące: praktyczne zastosowania inżynierii cywilnej, budownictwa, górnictwa, mechaniki, metallurgii, oraz technologii chemicznej i mechanicznej". Postanowiliśmy w kolejnych numerach przybliżyć naszym Czytelnikom - zachowując oryginalną pisownię - wybrane artykuły lub ich fragmenty, jakie publikowano na łamach "PT" niemal półtora wieku temu. Rozpoczynamy od prezentacji strony tytułowej i artykułu wstępnego z pierwszego numeru.OD REDAKCYI Potęgę społeczeństw ludzkich, powiedział Bacon, stanowi siła umysłowa; potęga [...]

Powszechna wystawa Paryzka 1867 r.

Czytaj za darmo! »

W pierwszym numerze Przeglądu Technicznego ze stycznia 1866 roku wiele miejsca poświęcono planowanej "Powszechnej wystawie Paryzkiej 1867 r." Powołano "Warszawski Komitet Powszechnej wystawy Paryzkiej roku 1867". Ze względu na wagę tego wydarzenia, przytaczamy poniżej - zachowując oryginalną pisownię - obszerne fragmenty z publikacji tego Komitetu.W powołaniu się na ogłoszone drukiem i podane do wiadomości powszechnej, za pośrednictwem Rządów gubernialnych i Magistratu miasta Warszawy, przepisy o powszechnej wystawie paryzkiej, w roku 1867 odbyć się mającej; Warszawski Komitet dla bliższego objaśnienia pragnących przyjąć udział w tejże wystawie artystów i przemysłowców kraju tutejszego, podaje następujące treściwe zebranie szczegółów tychże przepisów, a mianowicie: 1. Przyjmow[...]

Oświetlenie a zamożność kraju

Czytaj za darmo! »

W pierwszym numerze Przeglądu Technicznego ze stycznia 1866 roku zamieszczono obszerny artykuł zatytułowany "Oświetlenie" autorstwa Pawła Kaczyńskiego. Przytaczamy poniżej - zachowując oryginalną pisownię - obszerne fragmenty z tej publikacji, która ukazuje skalę problemów z jakimi próbowano się uporać przed niemal 150 laty. Oświetlenie naszych mieszkań wielką zaiste przedstawia ważność, chociaż na pierwszy rzut oka, nieznaczną zdaje się mieć doniosłość w ogólnym przemyśle kraju. Jednakże wywiera ono, w naszym zwłaszcza klimacie, przeważny nieraz wpływ: na zdrowie, na pożytek naszych zajęć, i na ogólną zamożność i kulturę kraju. W rzeczy samej brak dostatecznego oświetlenia często pozbawia wzroku najpilniejszych, najzdolniejszych, a przez to najużyteczniejszych pracowników; a jego wyziewy degradują najważniejsze w naszym organizmie organa oddechowe; co przemienia część największego bogactwa kraju, pracę, w bezużyteczny ciężar społeczeństwa. Robotnik pracu[...]

Oświetlenie a zamożność kraju (2)

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze PT opublikowaliśmy pierwszą część obszernego artykułu zatytułowanego "Oświetlenie" autorstwa Pawła Kaczyńskiego, zamieszczonego w pierwszym numerze Przeglądu Technicznego ze stycznia 1866 r. Poniżej przytaczamy - zachowując oryginalną pisownię - dokończenie wybranych fragmentów tej publikacji sprzed niemal 150 lat. V. Co do gazu oświetlającego, doświadczenia wykazały: 1-ód. Że gaz ten zawsze jest mieszaniną gazów świecących, grzejących i niepalnych, których stosunek tak jest zmienny, że trudno jest utrzymać jego produkcyę ciągle w jednakowej dobroci. Gaz świecący, który mało grzeje, dobywa się w początku prażenia węgla kamiennego, i jest to ta część gazu, która daje płomień, gdy się węgiel pali na wolnem powietrzu: wkrótce jednak płomień gaśnie, a węgle żarzą się następnie, wydając słabe światło mocno grzejące. Otóż im dłużej prażyć będziemy węgle kamienne w retortach, tem więcej wydobędziemy gazów grzejących, które w mie[...]

Ogrzewanie i wentylacja, czyli piecyk w... kominku

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 2 z 1866 roku opublikował streszczenie sprawozdania Komitetu wyznaczonego do zbadania systemów ogrzewania i wentylacji, stosowanych dla szpitali i wielkich zakładów publicznych. Ze względu na "trafny pogląd na traktowane kwestye" - jak napisano we wstępie do artykułu - poniżej przytaczamy, zachowując oryginalną pisownię, wybrane fragmenty tej publikacji z przed niemal 150 laty.Czystość powietrza w salach szpitalnych, przeznaczonych na pomieszczenie chorych, stanowi jedną z najważniejszych kwestyj, lecz cel ten może być osiągnięty wtedy tylko, gdy sposób przewietrzania zapewnia jednocześnie odpływ powietrza zużytego i przypływ świeżego. Z tej przyczyny, Komitet przystępując do zbadania i ocenienia różnych systemów ogrzewania, używanych w szpitalach, postanowił w czynności swej kierować się następującą przewodnią zasadą: Wszelki przyrząd do ogrzewania, który w użyciu nie zapewnia dostatecznego odświeżania i regulowania powietrza, czyli który [...]

Ogrzewanie i wentylacja - przykłady z Wiednia, Berlina i Paryża

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze przytoczyliśmy fragmenty publikacji sprzed niemal 150 laty (PT nr 2 z 1866 r.) - streszczenia sprawozdania Komitetu wyznaczonego do zbadania systemów ogrzewania i wentylacji, stosowanych w szpitalach i wielkich zakładach publicznych. Poniżej prezentujemy - zachowując oryginalną pisownię - kolejne przykłady ciekawych rozwiązań.Piece zwyczajne (z blachy żelaznej) zużywają mało powietrza przy paleniu i wydają przez duszniki powietrze zanadto ogrzane. Nie czynią przeto zadosyć warunkom zdrowego ogrzewania, gdyż nie zapewniają nawet w zimie przypływu i odpływu powietrza, w dostatecznej objętości. Można jednak lepszy osiągnąć skutek urządzeniem pieców murowanych, zastosowanych do pory ogrzewania, dając otwór do przypływu powietrza umiarkowanie ogrzanego wysoko, w bliskości sufitu. Powietrze to rozchodząc się po sali, miesza się z powietrzem zużytem, i w pewnej części z niem razem uchodzi przez otwory wentylacyjne; t[...]

Lokomotywa dróżna

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 4 z 1866 roku opublikował ciekawą relację z przeprowadzonych w Paryżu prób zastosowania w transporcie "lokomotywy dróżnej", która mogła być przyczyną "prze-strachu koni" i licznych wypadków. Relacja zawiera również wiele informacji technicznych, które przytaczamy w wybranych fragmentach, zachowując oryginalną pisownię z przed niemal 150 laty.Rada administracyjna Królestwa Polskiego decyzją z dnia 15/27 stycznia r.b. Nr 19269 wydaną, w skutek przedstawienia Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych udzieliła p. Schulz koncessyę na utrzymanie w Królestwie lokomotyw dróżnych dla przewózki transportów i pasażerów po drogach bitych. Przepisanie warunków pod jakiemi lokomotywy po drogach bitych kursować mogą, Rada administracyjna poruczyła Zarządowi Kommunikacyj, który p. Schulz następującą wydał instrukcją: 1) Lokomotywa powinna być zbudowana we[...]

Jak odlewano 150 tonowe podkowadło

Czytaj za darmo! »

Przegląd Techniczny nr 5 z 1875 r. zamieścił artykuł zatytułowany "Przegląd wynalazków, ulepszeń i celniejszych robót" z ciekawym przypisem autora: Korzystając z upoważnienia i chętnej pomocy naczelnego inżyniera kierującego nowemi robotami zakładów Bessemerowskich i nowej walcowni p. Wels'a oraz zawiadowcy odlewni p. Glauera, podajemy słów kilka o ulaniu wielkiej żelaznej masy w nadziei, że szczegóły dotyczące tej ważnej czynności wymagającej niezwykłej staranności i szczególnych przyrządów, zdolne są zająć uwagę techników. Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty z tego artykułu, zachowując oryginalną pisownię. Odlanie podkowadła (Chabotte) ważącego 150 000 kilogramów, w zakładach Królewskiej Huty w Górnym Szlązku. Zakłady żelazne Królewskiej Huty są największe w Górnym Szlązku, posiadały jednakże tylko dwa przyrządy Bessermera wytwarzające w ciągu 24 godzin około 26 000 kgr. stali. Nie było tutaj specyalnej walcowni szyn s[...]

Rodzaj i stopień wykształcenia inżynierów

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 11 z 1876 r. powołując się na czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Budowniczych Austriackich, opublikował artykuł dyskusyjny na temat "stanowiska inżynierów w społeczeństwie". Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty z tego artykułu, zachowując oryginalną pisownię. Inżynierowie zabierający głos w tej sprawie dowodzą, że przyczyną podrzędnego stanowiska, jakie w porównaniu np. z prawnikami zajmują w społeczności inżynierowie, - jest niedostateczne ich wykształcenie. W bliższem atoli określeniu tej niedostateczności inżynierowie ci różnią się w poglądach. Jeden z nich twierdzi, że inżynierowie zanadto specyalizują czyli wyodrębniają swe wiadomości techniczne, drugi zaś wypowiada zdanie, że taka wyłączność jest owszem dobrą i konieczną nawet, przyczyną zaś podrzędnego stanowiska inżynierów jest niedostateczne wykształcenie ogólne, przyczem stosuje ten zarzut głównie do byłych uczniów szkół realnych. Kwestya ta ma i dla naszych [...]

Obmyślanie wentylacji

Czytaj za darmo! »

"PT" nr 6 z 1866 r. zamieścił artykuł na temat "obmyślania środka najpewniejszego dla odświeżenia w salach szpitalnych powietrza zużytego, i zastąpienia go powietrzem świeżem". Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty z tego artykułu, zachowując oryginalną pisownię. Od roku 1846 liczne próby i spostrzeżenia czynione nad systemem wentylacyjnym p. Leon Duvoir-Leblanc, polegającym na ogrzewaniu ciepłem i wentylacyi przez wciąganie (aspiration), dały możność wprowadzenia znacznych ulepszeń, tak w tym systemacie, jak równie w systemacie pp. Thomas, Laurens, Farcot, zasadzającym się na wentylacyi przez wtłaczanie (insufflation). Kommissya po zebraniu wszelkich wiadomości co do różnych systematów wentylacyi dziś używanych, oraz zdań wyrzeczonych przez specyalistów za i przeciwko każdemu z tych systematów; dla wyrzeczenia w tym przedmiocie swego zdania, postanowiła przedewszystkiem określić wyraźnie cel i warunki dobrej wentylacyi[...]

 Strona 1  Następna strona »