Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR NAPIÓRKOWSKI"

Zastosowanie pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących próby wykorzystania pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku alkalicznym. W badaniach zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy fenolu i formaldehydu. Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomi[...]

Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Poprzednio1) do śledzenia przebiegu syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu zastosowano pomiary fotometryczne. Obecnie to samo zagadnienie rozwiązano z zastosowaniem prostszej metody pomiaru zmian przewodności właściwej. W badaniach ponownie zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy reagentów (fenolu i formaldehydu). Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomiędzy przewodnością właściwą a badanymi funkcjami wejściowymi. Uzyskane współczynniki determinacji oraz błędy estymacji stwarzają możliwość zastosowania przyjętego sposobu śledzenia postępu reakcji nie tylko w badaniach laboratoryjnych, ale także i[...]

Stała szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów


  W dotychczasowych publikacjach zaprezentowano zastosowanie pomiarów fotometrycznych oraz konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji. Wykazano, że tego rodzaju pomiary, przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu, mogą być pomocne w określaniu momentu zakończenia syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej. Uzyskane wyniki pokazały istotną korelację pomiędzy przewodnością właściwą i współczynnikiem absorbancji a zmianami stężenia fenolu i formaldehydu obserwowanymi w czasie reakcji. Wykonane we wcześniejszych pracach pomiary zmian zawartości nieprzereagowanego fenolu i formaldehydu zostały wykorzystane do opracowania uproszczonego modelu obliczania stałych szybkości reakcji. W niniejszej pracy przedstawiono sposób obliczania stałych szybkości reakcji fenolu z formaldehydem na podstawie pełnego planu Boxa i Behnkena. Badania te miały także na celu matematyczne przedstawienie wpływu zmiennych parametrów syntezy na wartość stałej szybkości reakcji. Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 60-80°C was carried out in presence of NaOH and followed by titration and liq. chromatog. A full Box-Behnken model of exptl. design was used. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. A good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Choć od pierwszej syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej upłynęło ponad 100 lat, współczesne produkty tego typu są ciągle ważnym elementem w chemii polimerów. Pomimo tego, że czasami w ostatecznym produkcie zawartość nieprzereagowanego fenolu wynosi od kilku do kilkunastu procent, żywice te są niezastąpione w produkcji m.in. laminatów elektroizolacyjnych, pianek górniczych czy lepiszczy odlewniczych. Zgodnie z danymi literaturowymi w rozważaniach przyjmuje się, że reakcja fenolu z formaldehydem przebiegająca w środowisku zasadowym jest reakcją II rzędu. Szybkość tej reakcji określa ogólne równanie II stopnia (1)1): v = k [F][P] (1) [...]

 Strona 1