Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW WIELGOSZ"

Najnowsze osiągnięcia Instytutu Chemii Przemysłowej w dziedzinie przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych metodą wytłaczania reaktywnego

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze i rozwojowe realizowane w dziedzinie wytłaczania reaktywnego i recyklingu materiałowego tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje chemiczną modyfikację różnych rodzajów tworzyw termoplastycznych, takich jak poliolefiny, poli(tereftalan etylenu, poli(tereftalan butylenu), poliamidy, polistyren i kopolimery styrenu oraz poli[...]

Wytłaczanie reaktywne - nowoczesny kierunek inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces wytwarzania nowych polimerowych materiałów o określonych z góry właściwościach metodą reaktywnego wytłaczania mieszanin tworzyw termodynamicznie niemieszalnych, takich jak poliestry termoplastyczne (PET, PBT), poliamid 6 (PA 6) i poliolefiny (PE, PP) z udziałem małocząsteczkowego związku, stanowiącego maleinian rycynylo-2-oksazoliny (MRO). Stwierdzono, że szczepienie p[...]

Synthesis of 2,6-dimethylphenol on a silica-immobilized iron-chromium catalyst Otrzymywanie 2,6-dimetylofenolu przy użyciu katalizatora żelazowo-chromowego naniesionego na powierzchnię krzemionki DOI:10.12916/przemchem.2014.388


  Com. Fe-Cr catalyst was disintegrated to grain size <0.1 mm, immobilized on SiO2 prepd. by sol-gel method, and used for alkylation of PhOH with MeOH in fluidized bed in presence of H2O (1:5:1 by mole) at 330-360°C. The highest yield of 2,6-Me2C6H3OH (98.1%) was achieved for the catalyst content 50% in the bed, the highest selectivity (79.2%) was at the catalyst content 40%. Zaprezentowano wyniki prac nad modyfikacją przemysłowego katalizatora żelazowochromowego TZC-3/1 polegających na częściowej immobilizacji jego małych ziaren na powierzchni krzemionki. Zbadano aktywność tak otrzymanych złóż, o zawartości katalizatora TZC-3/1 10-60% mas., w reakcji fenolu z metanolem prowadzącej do 2,6-dimetylofenolu. Na podstawie wyników badań wytypowano najaktywniejsze i najbardziej selektywne złoże. W literaturze opisane są katalizatory do reakcji alkilacji fenoli1-14). Aktywne w tej reakcji są takie tlenki metali, jak Al2O3 1), MgO1-8), Fe2O3 9-11), La2O3-TiO2 12, 13), V2O5/La2O3-TiO2 12, 13), Sn-Ce-Rh-O14).Dodawane są do nich także tlenki wielu innych metali (cynk, cyna, cer, ruten, miedź, tytan, gal, ind i lantan). Spośród opisanych katalizatorów reakcji alkilacji fenoli najbardziej aktywne i selektywne w stosunku do 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMP) okazały się katalizatory zawierające tlenek żelaza(III) z dodatkiem m.in. tlenku chromu(III). Katalizatory te, zwane katalizatorami żelazowo-chromowymi, zawierające niekiedy domieszkę tlenków innych metali, np. miedzi, wykazują wysoką aktywność i selektywność w temperaturach niższych niż katalizatory zawierające tlenek magnezu, dlatego celowe jest zastąpienie nimi katalizatorów magnezowych w reakcji prowadzonej w fazie fluidalnej. Przemysłowy katalizator żelazowo-chromowy TZC-3/115) do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną okazał się aktywny i selektywny w reakcji otrzymywania 2,6-DMP9-11). Otrzymanie tego związku jest istotne ze względu na jego zastosowanie w prze[...]

Metody skutecznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac IChP dotyczących utylizacji odpadów gumowych do wytwarzania poliolefinowych węży przepuszczających wodę przeznaczonych do celów rolniczych, a także do produkcji płyt z lepiszczem poliuretanowym, badań w zakresie przerobu odpadów laminatów poliestrowych w celu odzysku włókna szklanego, przerobu odpadów poliestrów kwasu tereftalowego na półprodukty dla polieterów i pol[...]

Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a catalytic fluidized bed of industrial iron-chromium catalyst. Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1


  PhOH was alkylated with MeOH to 2,6-dimethylphenol (I) on a com. Fe-Cr catalyst in fluidized bed reactor. o-MeC6H4OH by-product was recycled to the reaction to increase the I yield up to 82% and the PhOH conversion to 92%. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 2,6-dimetylofenolu z fenolu i alkoholu metylowego we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1. Proces monitorowano on-line za pomocą spektrometru FTIR. W trakcie syntezy zaobserwowano tworzenie się znaczących ilości o-krezolu. Wykazano, że zwykłymi zabiegami wynikającymi z reguły przekory nie da się zwiększyć ilości docelowego 2,6-dimetylofenolu. W mieszaninie opuszczającej reaktor należy się spodziewać o-krezolu jako zawsze obecnego produktu, który nie jest produktem docelowym, i powinien być zawracany do reaktora. Obieg o-krezolu uwzględniono, stosując fenol:o-krezol:metanol:woda (1:0,5:8:1). Takie rozwiązanie pozwoliło na otrzymanie wydajności 2,6-dimetylofenolu 82% przy konwersji fenolu 92%.Reakcja alkilowania fenolu za pomocą alkoholu metylowego prowadzi do wielu ważnych, zarówno C- jak i O-alkilowanych półproduktów i produktów, znajdujących szerokie zastosowanie w przemyśle1-14). Mono-, di- oraz trimetylopodstawione fenole powstające w wyniku ataku alkoholu na pierścień aromatyczny są dzięki silnym właściwościom bakteriostatycznym15), bakteriobójczym16) oraz grzybobójczym17) stosowane m.in. do produkcji środków ochrony roślin18) oraz środków do odkażania i dezynfekcji (lizol, kreolina)19). Pochodne te znalazły również zastosowanie jako środki konserwujące w przemyśle spożywczym20) oraz przeciwdrobnoustrojowe w przemyśle farmaceutycznym21). Wśród metylopodstawionych fenoli na szczególną uwagę zasługuje 2,6-dimetylofenol (2,6-DMP). Jest on ważnym substratem w przemyśle tworzyw sztucznych. Zablokowanie pozycji orto w cząsteczce fenolu powoduje, że podczas utleniającej polimeryzacji kondensacja cząsteczek następuje [...]

Analysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation of o-cresol and management of gaseous by-products Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych DOI:10.12916/przemchem.2014.938


  2,6-Dimethylphenol was synthesized in a fluidized bed of Fe-Cr catalyst with o-cresol recirculation. Thermodynamics and equil. of the reaction were considered. Thermal effects on the catalyst (including evapn. of the liq. reactants and heating) were detd. Incineration of gaseous products was recommended to recovery energy. Przedstawiono analizę możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu we fluidalnym złożu katalizatora TZC-3/1. Rozważono zagadnienia równowagowe i termodynamiczne procesu syntezy. Określono efekt cieplny procesów zachodzących na katalizatorze z uwzględnieniem odparowania ciekłych reagentów oraz ich ogrzania do temperatury określonej na wlocie do reaktora. Zaproponowano również sposób zagospodarowania gazowych produktów poprzez ich utlenienie w celu uzyskania recyklingu energetycznego podczas syntezy 2,6-DMP. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest ważnym materiałem wyjściowym do syntezy polimeru znajdującego szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym i elektronicznym1-5). W skali małotonażowej 2,6-DMP jest wykorzystywany do produkcji barwników, leków i przeciwutleniaczy6-9). Alkilowanie fenolu do 2,6-DMP można efektywnie prowadzić na komercyjnym katalizatorze żelazowo-chromowym TZC-3/110, 11), stosowanym głównie do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną12). Wysoki stopień przereagowania fenolu oraz brak produktów O-alkilowania fenolu stanowią dużą zaletę tak prowadzonego procesu. Ze względu na wysoką egzotermiczność metylowania fenolu proces korzystnie jest prowadzić w złożu fluidalnym, pozwalającym na dobre wyrównanie temperatury układu reakcyjnego. Ze względu na następczy charakter reakcji alkilowania fenolu w produktach procesu obserwuje się znaczną ilość o-metylofenolu (o-krezolu), a ponadto zachodzi częściowy rozkład alkoholu metylowego na składniki gazowe. W toku wcześniejszych badań znaleziono optymalne warunki (temperatura, ciśnienie, skład mieszaniny surowcó[...]

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej stanowią istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono podstawowe wdrożenia w zakresie polimerów konstrukcyjnych, nowych odmian PCW (również do zastosowań medycznych), nienasyconych żywic poliestrowych (zwłaszcza ekologicznych), klejów i kitów oraz polimerów krzemoorganicznych. Szereg technologii wdrożono nie [...]

 Strona 1