Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ERNEST FABISZ"

Badania nad syntezą węglanu propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad syntezą węglanu propylenu z tlenku propylenu i ditlenku węgla w obecności różnych układów katalitycznych (chlorek wapnia+ trietyloamina lub chlorek alkilowy+ trietyloamina) rozpuszczonych w węglanie propylenu. Proces prowadzono metodą ciągłą w instalacji laboratoryjnej pod ciśnieniem 10 MPa, w temp. ok. 210°C, przy obciążeniu reaktora tlenkiem propylenu wynoszą[...]

Badania nad wytwarzaniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu transestryfikacji oleju rzepakowego metanolem, prowadzonego w sposób okresowy. Określono wpływ temperatury, czasu trwania reakcji, stężenia katalizatora oraz stosunku molowego substratów na stopień przereagowania oleju rzepakowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w optymalnych warunkach stopień przereagowania oleju rzepakowego osiągnął warto[...]

Badania stabilizacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stopnia stabilności estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego w czasie ich przechowywania. Określono właściwości stabilizujące hydrochinonu i BHT. ostatnich latach estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (EMKOR) mają coraz szersze zastosowanie m.in. jako ekologiczne paliwa do silników wysokoprężnych. Jednakże zastosowanie to jest uwa[...]

Katalizatory uwodornienia kwasów tłuszczowych do nasyconych alkoholi tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano tlenkowe katalizatory przeznaczone do procesu uwodornienia kwasów tłuszczowych do alkoholi. Katalizatory te różniły się pod względem składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych. W zastosowanych warunkach procesowych najlepszy okazał się katalizator MN, zawierający m.in. mangan. ciągu ostatnich lat w przemyśle środków powierzchniowo czynnych wzmocniły się tendencje rozwoju pro[...]

Badanie uwodornienia kwasów tłuszczowych do nienasyconych alkoholi na stacjonarnym złożu katalizatora DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano uwodornienie kwasów tłuszczowych do nienasyconych alkoholi tłuszczowych wobec stacjonarnego katalizatora Cr-Zn. W badaniach zastosowano matematyczne metody planowania doświadczeń i interpretacji otrzymanych wyników. Przedstawiono wpływ podstawowych parametrów na przebieg procesu uwodornienia. W kraju brakuje nowoczesnych środków powierzchniowo czynnych. Rozwój ich produkcji powinien obejmować wyłącznie substancje rozkładające się w wodach ścieków. Takimi właściwościami charakteryzują się związki otrzymane z alkoholi tłuszczowych. Są mało toksyczne1,2’, łatwo rozkładają się w wodach powierzchniowych oraz odznaczają się większą zdolnością piorącą w niskiej temperaturze i w kompozycjach piorących o małej zawartości fosforanów (czyli wykazują większą efektywność piorącą w twardej wodzie) niż alkilobenzenosulfoniany. Z informacji zawartych w literaturze wynika, że w ostatnich latach nastąpił na świecie istotny rozwój produkcji alkoholi tłuszczowych otrzymywanych z surowców pochodzenia naturalnego3*. W latach 1980 -H 1984 produkcja wspomnianych alkoholi w krajach zachodnich zwiększyła się rocznie z 360 tys. Mg do 500 tys. Mg1,4). Jest to związane m.in. ze wzrostem produkcji olejów roślinnych, ich dostępnością oraz z tym, że należą one do surowców odtwarzalnych. W Polsce są dobre warunki do rozwoju produkcji alkoholi tłuszczowych z surowców naturalnych, a w szczególności z oleju rzepakowego. Ponieważ zbiory rzepaku w 1985 r. były prawie dwukrotnie większe niż zbiory w 1980 r., w którym zebrano tylko 572 tys. Mg, zatem nie powinno być trudności z uzyskaniem 10-ь 20 tys. Mg oleju rzepakowego na potrzeby przemysłu środków powierzchniowo czynnych51. Nienasycone alkohole tłuszczowe produkuje się wyłącznie z surowców pochodzenia naturalnego, stosując różne warianty technologiczne6" 81. Od 1972 roku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" są wytwarzane nienasycone alkohole tłuszczowe metodą opracowaną w Instytucie Ciężkiej Syn[...]

Zmiany aktywności katalizatora Cu - Ni w procesie uwodornienia aldehydu furfurylowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano proces otrzymywania alkoholu furfurylowego z aldehydu furfurylowego w obecności katalizatora miedziowo-niklowego. Określono zmiany konwersji i selektywności procesu oraz jakości produktu końcowego zachodzące w miarę upływu czasu pracy katalizatora. Przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników, a wyznaczone zależności opisano równaniami matematycznymi. Opisano zależność pomiędzy parametrami procesu i stopniem aktywności katalizatora. Alkohol furfurylowy można otrzymać w wyniku selektywnego uwodornienia grupy karbonylowej aldehydu furfurylowego1 ^ 7). W zależności od głębokości procesu uwodornienia furfuralu otrzymuje się różne związki (zwykle mieszaninę związków z przeważającą ilością jednego z nich8)). Wartości energii aktywacji reakcji uwodornienia różnych grup występujących w furfuralu różnią się nieznacznie. Dla katalizatora niklowego wynoszą one2): dla grupy karbonylowej - 7,6 kcal/mol, dla podwójnego wiązania w pierścieniu furanowym - 8,2 kcal/mol, dla wiązania eterowego - 8,9 kcal/mol. Te niewielkie różnice są m.in. przyczyną tworzenia się wielu związków ubocznych w procesie redukcji aldehydu1,2,5). Skład produktu zależy od stosowanych parametrów oraz typu i stopnia aktywności używanego katalizatora. W miarę upływu czasu pracy katalizatora jego aktywność maleje, co z kolei wpływa na skład otrzymywanego produktu. Dezaktywacja katalizatora może nastąpić wskutek spiekania spowodowanego lokalnym przegrzaniem ziaren kontaktu oraz w wyniku blokowania centrów aktywnych osadzającymi się związkami w[...]

 Strona 1