Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN TANIEWSKI"

Współpraca pomiędzy nauką i przemysłem - stan obecny i wyzwania przyszłości w obszarze chemii

Czytaj za darmo! »

Nauka w ciągu wieków rozwijała się w sposób niezależny, niemal bez łączności lub nawet w przeciwstawieniu do wielu innych form działalności człowieka, takich jak magia, religia, sztuka, a także technika i praktyka produkcji dóbr materialnych. Szczególnie może nas dziwić wielowiekowa odrębność dróg rozwoju nauki i techniki. A jednak tak było. Te obszary ludzkiej działalności weszły ze sobą[...]

Alternatywne technologie petrochemiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obecnie realizowane w światowym przemyśle petrochemicznym a także przygotowywane do realizacji alternatywne technologie wytwarzania szeregu podstawowych petrochemikaliów: etylenu, propylenu, frakcji C4, izobutylenu, 1,3-butadienu, benzenu, toluenu, ksylenów, etylobenzenu, kumenu, chlorku winylu, styrenu, akrylonitrylu, metakrylanu metylu, kwasu i estrów akrylowych, kwasu i es[...]

Chemia i technologia C1.Badania w Polsce i w świecie

Czytaj za darmo! »

Omówiono zasadnicze kierunki oraz stan badań prowadzonych w świecie nad chemią i technologią przemian jednowęglowych cząsteczek ("chemia C1"), a w szczególności przemian metanu, do półproduktów i produktów petrochemicznych oraz paliw alternatywnych. Przedstawiono tematykę ogólnokrajowego programu badań prowadzonych w tym zakresie w Polsce od roku 2001 w ramach Projektu Badawczego Zamawian[...]

Niektóre przesłanki wyboru perspektywicznych obszarów badań i rozwoju chemicznej przeróbki węgla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono niektóre przesłanki koniecznego wyboru w kraju perspektywicznych kierunków badań i rozwoju chemicznych metod przerobu węgla na paliwa gazowe i ciekłe, metod należących do kategorii czystych technologii węglowych, racjonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym oraz akceptowalnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Polish outlook of the chem. processing of coal to [...]

Z PÓLKI KSIĘGARSKIEJ - Edward Grzywa, Jacek Molenda TECHNOLOGIA PODSTAWOWYCH SYNTEZ ORGANICZNYCH

Czytaj za darmo! »

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wyd. czwarte, Warszawa 2008, t. 1: ISBN 978- 83-204-3374-6, stron 404, cena 41,80 zł; t. 2: ISBN 978-83-204-3403-3, stron 380, cena 47,00 zł.Czwarte wydanie znanego na krajowym rynku literatury chemicznej dwutomowego podręcznika-monografii zachowuje dotychczasowy zakres tematyczny i zasadniczy układ treści, stanowi wersję w znacznej mierze zmienioną względem [...]

Gaz ziemny jako surowiec dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólną ocenę obecnej i przyszłej roli gazu ziemnego jako surowca dla przemysłu chemicznego. Uzasadniono pogląd, że w przyszłości nastąpi rozszerzenie obszarów chemicznego zastosowania gazu ziemnego i zwiększy się jego rola wśród węglowodorowych surowców. :enia się, że 92÷95% wydobywanego w świecie gazu ziemnego jest zużywane jako paliwo. Przemysł chemiczny przetwarza pozostałą[...]

Stan i perspektywy przemysłu naftowego w świetle obrad XIV Światowego Kongresu Naftowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono relację z obrad XIV Światowego Kongresu Naftowego w Stavanger (Norwegia). Przekazano informacje o programie i przebiegu Kongresu. Przedstawiono i krytycznie omówiono niektóre dane i tezy pochodzące z referatów dotyczących zasobów i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sytuacji na rynku tych produktów, sposobów finansowania i struktury przemysłu naftowego, procesów przetwar[...]

Priorytetowe obszary badań w Polsce w zakresie technologii chemicznej

Czytaj za darmo! »

Z wybranej przez świat strategii zrównoważonego proekologicznego rozwoju, zmierzającej do stworzenia w nadchodzącym "wieku środowiska" nowego typu humanistycznej cywilizacji naukowo- -technicznej1)\ wynikają wielkie wyzwania. Dotyczy to również przemysłu chemicznego. Jednym z głównych zadań II Kongresu Technologii Chemicznej, który odbył się 15÷18 września br. we Wrocławiu, była próba uk[...]

Forum Engelberg 1994 pn. "Chemia i jakość życia"

Czytaj za darmo! »

Utworzone kilka lat temu Stowarzyszenie Forum Engelberg corocznie organizuje (od 1990 r.) w Engelberg (Szwajcaria) międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje poświęcone kolejno wybranym kluczowym obszarom nauki, technologii, ekonomii i filozofii, określającym przyszły rozwój ludzkości. Jednym z istotnych celów imprezy jest analiza obecnego stanu i sformułowanie zasad długoterminowej po[...]

 Strona 1  Następna strona »