Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Biskupski"

Wpływ dodatków środków przeciwzbryleniowych na skłonność do zbrylania technicznych soli magnezu


  Określono wpływ różnych środków przeciwzbryleniowych na skłonności do zbrylania siedmiowodnego siarczanu(VI) magnezu oraz sześciowodnego azotanu(V) magnezu. Jako środki przeciwzbryleniowe stosowano aminy w gaczu parafinowym, koncentraty amin, alkanosulfoniany, alkilobenzenosulfoniany, mieszaniny amin i estrów metylowych kwasów tłuszczowych, ziemię okrzemkową oraz jednowodny siarczan(VI) magnezu. Stwierdzono, że skłonność do zbrylania siedmiowodnego siarczanu( VI) magnezu z największą skutecznością zmniejszają preparaty zawierające środki powierzchniowo czynne. Najlepsze działanie w stosunku do sześciowodnego azotanu(V) magnezu wykazały preparaty zawierające aminy. Six com. anticaking agents were added in aq. solns. to MgSO4·7H2O and Mg(NO3)2·6H2O crystals at 40°C. After removal of H2O by evapn., the salts were thermostated under pressure and changing temp. (20-40°C) for 24 h as cones. The disintegrating force was the measure of the caking ability. The org. sulfonates and amines were the most efficient anticaking agents. Siedmiowodny siarczan(VI) magnezu oraz sześciowodny azotan(V) magnezu są solami powszechnie wykorzystywanymi do celów nawozowych. Wykazują one znaczną skłonność do zbrylania, będącego wynikiem łączenia się kryształów w większe aglomeraty. Zbrylanie utrudnia magazynowanie, transport, a przede wszystkim aplikację nawozów. Na skłonność do zbrylania wpływają czynniki związane z właściwościami fizykochemicznymi soli oraz czynniki wynikające z warunków, w jakich sól jest przechowywana1[...]

Magnezyt jako źródło magnezu dla roślin DOI:10.15199/62.2019.11.19


  Magnez jest jednym z makroelementów niezbędnych do życia i rozwoju roślin1). Zawartość magnezu ogółem w glebie wynosi 0,05-0,6% mas. Im gleba jest lżejsza, tym z reguły bardziej uboga w magnez. Małymi zawartościami magnezu charakteryzują się także gleby organiczne. Magnez jest pierwiastkiem bardzo ruchliwym, dlatego większe jego zawartości występują w głębszych warstwach gleby. Wierzchnie warstwy są bardziej przemyte i w związku z tym uboższe w magnez. Przyczynia się to do występowania objawów niedoboru magnezu na młodych, płytko ukorzenionych roślinach. W miarę wzrostu roślin i głębszej penetracji gleby przez system korzeniowy, objawy niedoborów magnezu w późniejszych fazach rozwojowych rośliny ustępują. Niedobory magnezu występujące we wczesnych stadiach wzrostu wpływają ujemnie na późniejszy rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Gleby, z których magnez jest bardzo łatwo wymywany (gleby organiczne i mineralne bardzo lekkie) powinny być nawożone systematycznie, najlepiej corocznie, nawozem zawierającym magnez. Rośliny uprawne pobierają magnez nie tylko przez system korzeniowy, ale równie dobrze przez liście2). Rośliny pobierają magnez z roztworu glebowego tylko w formie jonowej jako Mg2+. Pierwotnym źródłem tego pierwiastka są liczne minerały, takie jak węglany (magnezyt, dolomit), krzemiany (oliwin, serpentynit), glinokrzemiany (biotyt) i siarczany (kizeryt, sól gorzka). Skałami macierzystymi gleb w Polsce są najczęściej utwory pochodzenia polodowcowego, na ogół o małej zawartości kationów zasadowych, w tym magnezu. W klimacie umiarkowanym, z przewagą opadów nad parowaniem w zimowej części roku, panują warunki sprzyjające wymywaniu kationów zasadowych z wierzchnich warstw gleby. Względnie bogate w magnez są jedynie rędziny i czarnoziemy, jednak zajmują one tylko 3-4% powierzchni użytków rolniczych w Polsce. Nieorganicznymi źródłami magnezu dla roślin są związki, które różnią się przede wszystkim rozpuszczalnością w wodzie. Na [...]

 Strona 1