Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Liszkowska"

Glikoliza sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR) modyfikowanych wodorotlenkiem glinu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono jeden ze sposobów zmniejszenia palności pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR) przez dodatek mineralnego napełniacza jakim jest wodorotlenek glinu. Zmodyfikowaną piankę z 20-proc. zawartością Al(OH)3 poddano glikolizie odrębnie w glikolu etylenowym, dietylenowym i 1,3-propylenowym. Jako katalizator zastosowano stearynian cynku oraz etanoloaminę. Oznaczono właściwo[...]

Właściwości i budowa poliestroli wytworzonych z kwasu cytrynowego i butanodiolu oraz zsyntezowanych z ich udziałem sztywnych pianek PUR-PIR


  Zsyntezowano nowe poliole poliestrowe z kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego oraz glikolu 1,4-butylenowego (E1) i 1,3-butylenowego (E2). Oceniono właściwości polioli pod kątem przydatności do sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano m.in. liczbę kwasową, gęstość, pH, rozpuszczalność. Otrzymane produkty E1 i E2 charakteryzowały się podobnymi liczbami hydroksylowymi (422,8 mg KOH/g i 408,0 mg KOH/g) ale znacznie różniły się lepkościami (9823,3 mPa·s i 34580,2 mPa·s). Pomimo wysokiej lepkości produktu E2 obydwa poliole dodano do pianek w ilości od 0,1-0,5 równoważnika na korzyść Rokopolu RF-551. Wyniki badań sztywnych pianek wykazały, że ilość poliolu w piance znacznie wpływa na wytrzymałość na ściskanie pianek. Zarówno rodzaj nowego poliolu, jak i jego ilość wpływa na gęstość pozorną pianek, kruchość, chłonność wody oraz zawartość komórek zamkniętych. C(OH)(CH2COOH)2COOH was esterified with HO(CH2)4OH and CH2OHCH2CH2(OH)Me glycols to resp. polyols usedfor manufg. resp. rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. The polyols showed similar hydroxyl nos. but significantly different viscosities. They could be efficiently used for making the foams with closed cells. Wyzwania, przed którymi obecnie stoją przetwórcy układów poliuretanowych to rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów1), wprowadzenie surowców ze źródeł odnawialnych2, 3) oraz eliminacja substancji niebezpiecznych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości pianek PUR-PIR spełniających wysokie wymagania odbiorców. Rozwój w dziedzinie poliuretanów odbywać się powinien w zgodzie z ekorozwojem (zrównoważony rozwój) uwzględniającym potrzeby środowiska naturalnego. Ciągły rozwój w dziedzinie poliuretanów wiąże się z rozwojem w takich dziedzinach, jak m.in. budownictwo, przemysł samochodowy i opakowaniowy. Powstające produkty nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego4). Coraz częściej wykorzystuje się odpad[...]

Dobór układu katalitycznego do procesu wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych


  Zaprezentowano wyniki badań doboru optymalnego układu katalitycznego do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano również ich wpływ na właściwości tych pianek. Zastosowano katalizatory aminowe lub metaloorganiczne, oraz ich mieszaniny. Stwierdzono, że układ katalityczny wywiera znaczący wpływ zarówno na proces spieniania (temperaturę spieniania), jak i na właściwości produktu końcowego (gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, chłonność wody) oraz jego strukturę. Wyniki badań wskazały, że najbardziej optymalnym układem katalitycznym do produkcji sztywnych pianek PUR-PIR jest katalizator 1,3,5-trietanoloheksahydro- s-triazyna. Propoxylated sorbitol was converted to a polyurethanepolyisocyanurate foam in reaction with diphenylmethane diisocyanurate in presence of triethylenediamine, 1,3,5-triethanolhexahydro- s-triazin or AcOK catalysts, a silicone foam stabilizer and distd. H2O at 155°C for 12 min. The foams were studied for compressive strength absorption of H2O and structure. The best foam quality was achieved when 1,3,5-triethanolhexahydro-s-triazin were used. Tworzywa poliuretanowe należą do tych materiałów, które w istotny sposób zmieniły jakość ludzkiego życia. W krótkim czasie pojawiły się we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, często zastępując materiały naturalne, przewyższając je wieloma właściwościami użytkowymi1). Współcześnie technologia wytwarzania poliuretanów zmierza w kierunku doskonalenia metod ich wytwa- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Joanna Paciorek-Sadowska*, Bogusław Czupryński, Joanna Liszkowska Dobór układu katalitycznego do procesu wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych Selection of catalytic system for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams Prof. dr hab. inż. Bogusław CZUPRYŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 10/2012, str. 2049. Dr inż. Joanna LISZKOWSKA - n[...]

Effect of 1,3-butylene citrate on the properties of the rigid polyurethane-polycyanurate foams. Wpływ estru 1,3-butanodiolu i kwasu cytrynowego na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR


  Citric acid was esterified with 1,3-butanediol optionally in presence of (MeCH2CH2O)4Ti to 2-(2'-hydroxybutoxy)- 1,2,3-(2'-hydroxybutoxykarboxy) propane polyol used as raw material for manufg. polyurethane-polyisocyanurate foams replacing a com. polyol in the reaction with 4,4'- (NCO)Ph2CH2 under foaming. The resulted foams showed lower H2O absorption capacity, closed cell contents and heat-convection coeffs. but longer operating times and higher fire retardance in many cases when compared with foams made of conventional raw material. Dokonano syntezy nowych polioli z kwasu 2-hydroksy- 1,2,3-propanotrikarboksylowego oraz 1,3-butanodiolu (1,3-BD). Syntezę prowadzono albo nie używając katalizatora (poliol E11), albo stosując tytanian izobutylu jako katalizator, w ilości 0,05% w stosunku do pozostałych substratów. Oceniono właściwości polioli pod względem ich przydatności do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Oznaczono ich liczbę kwasową, gęstość, pH i rozpuszczalność oraz wykonano widma FTIR. Otrzymane poliestrole po zbadaniu właściwości zastosowano do syntezy sztywnych pianek PUR-PIR. Otrzymano 2 serie produktów składające się z 5 pianek każda. Zbadano wpływ otrzymanych polioli na właściwości fizykochemiczne pianek. Zwiększenie ich ilości powodowało zwiększenie wytrzymałości pianek na ściskanie. Otrzymane pianki charakteryzowały się małą kruchością. Dzięki dobrym właściwościom poliuretany (PUR) znajdują zastosowanie jako biomateriały1) oraz jako ośrodki izolacji termicznej, np. w urządzeniach sanitarnych2). Wykorzystuje się je także w budownictwie, jednak światowe zużycie PUR wynosi tu jedynie 5%, [...]

Use of a new polyol for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. Otrzymywanie sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z udziałem nowego poliolu


  Diethylene and ethylene glycols were esterified with citric acid in presence of Ti(O-isoPr)4 at 138-153°C to a polyol used for prodn. of rigid polyurethane-poliisocyanurate foams. Despite its high viscosity, the polyol proved itself to be as good raw material for the foam as the com. polyoxypropylenehexol. Zsyntezowano nowy poliol poliestrowy z kwasu cytrynowego i mieszaniny glikoli dietylenowego (DEG) oraz etylenowego (EG). Oceniono właściwości tego poliolu pod kątem przydatności do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo- poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano jego liczbę kwasową, gęstość, pH i rozpuszczalność. Pomimo wysokiej lepkości tego produktu dodano go do pianek zastępując nim Rokopol RF-551. Ilość poliolu w piankach znacznie wpływała na jej wytrzymałość na ściskanie, nie wpływała natomiast na ich gęstość pozorną, retencję i przewodnictwo cieplne. Pianki charakteryzowały się niewielką kruchością. Kwas cytrynowy 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy stosowany jest m.in. jako dodatek do detergentów, farmaceutyków i kosmetyków oraz w szczególności w przemyśle spożywczym1). Tisserat i współpr.2) otrzymali z niego pianki z udziałem glicerolu.Techniczny kwas cytrynowy, dzięki obecności w nim grup hydroksylowych można zastosować do syntezy polioli poliestrowych. Poliole te z kolei można wykorzystać do otrzymywania poliuretanów (PU), gdzie stosuje się poliole poliestrowe, np. na bazie PET (poli(tereftalan etylenu)) lub DMT (tereftalan dimetylu) oraz poliole polieterowe, np. inicjowane aminą aromatyczną DADPM (4,4’-metylenodianilina). Można wykorzystać też mieszaniny polioli o liczbie hydroksylowej 300-1000 mg KOH/g3, 4). Syntezuje się też poliole z glicerolu, który jest tanim produktem odpadowym5) oraz otrzymuje w wyniku recyklingu surowcowego6-12). Ogólnie na świecie zużycie PU jako materiałów izolacyjnych [...]

Właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z dodatkiem produktów ich glikolizy

Czytaj za darmo! »

Wytworzono sztywne pianki poliuretanowopoliizocyjanurowe (PUR-PIR) z dodatkiem części stałych wywaru kukurydzianego i napełniaczy drzewnych Lignocel C 300 G, S 150 tr i HB 120 tr, które po zmieleniu poddano glikolizie. Następnie ciekłe produkty glikolizy (liczba hydroksylowa 377,4—543,0 mg KOH/g) wykorzystano jako surowiec do otrzymywania nowych pianek w warunkach laboratoryjnych, metodą jednostopniową z układu dwuskładnikowego, w którym stosunek równoważnikowy grup NCO do OH wynosił 3:1. Stwierdzono, że dodatek produktów glikolizy z częścią stałą wywaru kukurydzianego powodował wzrost temperatury mięknienia, wytrzymałości na ściskanie i odporności termicznej nowych pianek PUR-PIR w stosunku do pianki wzorcowej (bez produktu glikolizy). Kruchość otrzymanych pianek malała z 20,8% do 16,7%. Rigid polyurethane-polyisocyanurate foams were synthesized by reacting the com. propyloxylated sorbitol with techn. (OCNC6H4)2CH2 in presence of KOAc and (EtNHCH2)2 and filled with com. wood dusts (grain size 40—300 μm) and/or solid residues (slopes) from alc. fermn. of corn starch. The resulting foams were studied for d., compression strength, brittlness, flammability, shape stability, mass loss at elevated temp., thermal resistance and ability to alcoholysis. The foams were alcoholyzed with (HOC2H4)2O in presence of NH2C2H4OH and Zn stearate at 150—250°C for 3.5—4 h to check the possibility for their recycling. The glycolyzates showed the OH nos. 377—543 mgKOH/g. The addn. of wood dust resulted in decreasing the thermal stability of the foams. The filling of the foams resulted in decreasing their brittlness, compression strength and softening temp. Sztywne pianki poliuretanowe są tworzywem poliaddycyjnym, charakteryzującym się najmniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła ze wszystkich materiałów stosowanych do izolacji cieplnej1—3). Ich bardzo dobre właściwości izolujące nie są w pełni w[...]

Use of volcanic tuff for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams Wykorzystanie tufu wulkanicznego do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych DOI:10.15199/62.2016.1.4


  Volcanic tuff was added as a filler (up to 40% by mass) to raw materials used for prepg. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. The foams were studied for apparent d., brittleness, compressive strength, stability of linear dimensions, change of vol., mass loss, combustion residue, O2 index, absorbability of water, Vicat softening point, thermal properties and ir spectra. Addn. of the tuff resulted in a change of foam cell form, an increase in their mech. strength, heat resistance and thermal cond. and in a decrease in the foam inflammability. Do otrzymywania sztywnych pianek poliuratanowo- poliizocyjanurowych zastosowano tuf wulkaniczny jako napełniacz w ilości do 40% mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu. Otrzymane próbki poddano badaniom: gęstości pozornej, kruchości, wytrzymałości na ściskanie, zmian wymiarów liniowych, masy i objętości, retencji, indeksu tlenowego, chłonności wody, odporności termicznej, analizie termograwimetrycznej oraz spektroskopii IR. Poliuretany należą do grupy tworzyw sztucznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Na szybki rozwój produkcji tych polimerów wpływ miała prostota ich otrzymywania, polegająca na połączeniu dwóch składników: alkoholu wielowodorotlenowego (poliolu) oraz diizocyjanianu. Poliuretany mogą występować w postaci tworzyw termoplastycznych i spienionych, rzadziej elastomerów oraz duroplastów. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym i obuwniczym. Tworzywa spienione (pianki) są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie. Obok wełny mineralnej i styropianu są jednymi z najlepszych materiałów termoizolacyjnych. Ze względu na bardzo dobre właściwości adhezyjne mogą być stosowane jako kleje1-4). Tworzywa sztuczne (w tym i poliuretany) często nie posiadają jednak pożądanych właściwości fizyko-mechanicznych, a koszty ich produkcji są wysokie. W celu zmiany parametrów tworzywa i obniżenia ce[...]

 Strona 1