Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Berłowska"

Drożdże browarnicze i ocena ich aktywności. Cz. I


  Przedstawiono nowe trendy w ocenie metabolicznej aktywności drożdży browarniczych. Takie oznaczenia polegają na ocenie integralności membran, profili komponentów komórkowych i aktywności enzymatycznych. Większość metod pozwala na ocenę tylko jednego wybranego parametru, charakteryzującego całą populację komórkową. Zastosowanie cystometrii przepływowej w praktyce browarniczej pozwala na multiparametryczną kontrolę witalności, a także określa rozkład cech w obrębie populacji w ujęciu statystycznym.Wprowadzenie Drożdże browarnicze należą do grupy Saccharomyces sensu stricto. Jednak różnią się one znacznie między sobą, głównie wskutek selekcji, która zachodziła na przestrzeni wieków w specyficznych warunkach poszczególnych browarów. Tradycyjnie drożdże Lager (drożdże dolnej fermentacji) nazywane były S. carlsbergensis, natomiast drożdże Ale (drożdże górnej fermentacji) należały do S. cerevisiae. Przez lata taksonomia drożdży browarniczych ulegała istotnym zmianom i nazwa S. carlsbergensis była traktowana jako synonimiczna, z S. pastorianus. Ostatnio drożdże S. carlsbergensis zostały ponownie uznane za osobny gatunek [1]. Badania wykazały bowiem, że szczepy należące do S. pastorianus to hybrydy utworzone z S. cerevisiae i innego gatunku z rodzaju Saccharomyces. Szczepy te charakteryzują się podwójnym polimorfizmem długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, ang. Restriction Fragments Length Polymorphism), co stanowi typowy wzór hybrydowy. Zatem biorąc pod uwagę strukturę genomu, drożdże Lager zostały zakwalifikowane do dwóch grup. Pierwsza grupa zawiera szczepy z gatunku Saccharomyces carlsbergensis - diploidalne o dużym ubytku genomu S. cerevisiae, druga grupa obejmuje szczepy S. pastorianus - szczepy triploidalne i wykazujące prawie cały diploidalny genom S. cerevisiae. Drożdże produkcyjne Wykorzystanie drożdży w procesach fermentacyjnych wiąże się z przebiegiem określonych przemian metabolicznych, w wyniku których następuje synteza lu[...]

Drożdże browarnicze i ocena ich aktywności. Cz. II


  Brewery Yeasts and the Evaluation of their Activity. Part II dr inż. Joanna Berłowska, dr inż. hab. Dorota Kręgiel Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, Łódź Słowa kluczowe: drożdże browarnicze, stres technologiczny, aktywność metaboliczna, fluorescencja, cytometria przepływowa Key words: brewery yeasts, technological stress, metabolic activity, fluorescence, flow cytometry New trends in evaluation of metabolic activity in brewery yeast strains are described. Such assays include the determination of membrane integrity, profiles of cell components and enzymatic activities. The most monoparametric methods control only one feature - the special character of yeast cell, and the result is the mean for whole cell population. Application of flow cytometry in brewery practice allows to control several vitality parameters simultaneously, and also shows the results of statistical approach. Przedstawiono nowe trendy w ocenie metabolicznej aktywności drożdży browarniczych. Takie oznaczenia polegają na ocenie integralności membran, profili komponentów komórkowych i aktywności enzymatycznych. Większość metod pozwala na ocenę tylko jednego wybranego parametru, charakteryzującego całą populację komórkową. Zastosowanie cystometrii przepływowej w praktyce browarniczej pozwala na multiparametryczną kontrolę witalności, a także określa rozkład cech w obrębie populacji w ujęciu statystycznym. Witalność komórek drożdżowych wpływa nie tylko na dynamikę procesów fermentacyjnych, ale również w bezpośredni sposób na zawartość związków aromatu w gotowym piwie [1]. W branży piwowarskiej umiejętność dokładnej oceny żywotności drożdży jest więc konieczna, by zapewnić odpowiednią ilość aktywnych komórek potrzebnych do zaszczepienia brzeczki nastawnej, do przeprowadzenia wydajnej fermentacji i w konsekwencji otrzymania produktu wysokiej jakości. Ocena aktywności drożdży browarniczych Kryteria monoparametryczne Głównym wskaźniki[...]

Analiza białek i aminokwasów w środkach spożywczych i suplementach diety DOI:10.15199/65.2015.2.5


  Nowoczesne metody ilościowe stosowane w analizie białek i aminokwasów powinny charakteryzować się prostotą, szybkim czasem oznaczeń, wysoką czułością, powtarzalnością, a zarazem możliwie niskim kosztem analiz. W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej metod powszechnie stosowanych w oznaczaniu białek i aminokwasów w produktach spożywczych i suplementach diety. Zestawiono techniki oparte na pomia-rze atomów azotu (metoda Kjeldahla, metoda Dumasa) oraz na spektrofotometrii wykorzystującej specyficzne własności białek. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne systemy oparte na spektroskopii w podczerwieni. Przedstawiono również metody analizy składu aminokwasowego próbek złożonych, obejmujących zarówno oznaczanie aminokwasów w stanie wolnym, jak i wchodzących w skład białek lub peptydów.Białka to niezbędny składnik pokarmowy, składnik budulcowy tkanek oraz niektórych związków biologicznie czynnych, np. hormonów lub enzymów. Uwzględniając skład aminokwasowy białek, związki te w żywności można podzielić na białka pełnowartościowe - zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb organizmu oraz białka niepełnowartościowe - pozbawione przynajmniej jednego aminokwasu egzogennego. Zawartość białek w środkach spożywczych jest różna. W owocach stężenie białek jest niskie - poniżej 1%, w zbożach wynosi 7-22%, w mięsie zwierząt rzeźnych i ryb - 12-22%, a w przetworach mlecznych, takich jak np. twaróg, ok. 20%. Najwięcej białka (60-90%) zawierają różnego rodzaju preparaty i suche ekstrakty wytwarzane z surowców roślinnych (soja, rzepak lub glony), a także ekstrakty drożdżowe [5]. OZNACZANIE BIAŁEK Ilościowe oznaczenie białek w produktach spożywczych może opierać się na detekcji atomów azotu (metoda Kjeldahla, metoda Dumasa) lub na spektrofotometrii wykorzystującej specyficzne właściwości białek. Metody te różnią się między sobą nie tylko sposobem detekcji, ale także czułośc[...]

 Strona 1