Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Szyszko"

List otwarty do Premiera rządu RP w sprawie ustawy o nasiennictwie wprowadzającej GMO do Polski


  Szanowny Panie Premierze, w ostatnim czasie społeczeństwo polskie zostało zelektryzowane decyzjami koalicji rządzącej PO-PSL, związanymi z szybkim procedowaniem prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, według wielu specjalistów udostępniającej Polskę dla hodowli roślin i zwierząt na bazie organizmów genetycznie modyfi kowanych. W tej sytuacji postaram się ukazać Panu argumenty, dlaczego tego rodzaju działalność jest niezwykle szkodliwa dla Polski. Rozpocznę od pewnego rysu historycznego. Otóż tak się złożyło, że w 1997 roku zostałem Ministrem Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, któremu z urzędu przypadał obowiązek tworzenia prawa środowiskowego, w tym i prawa związanego z GMO. Obowiązywał mnie program wyborczy AWS, którego byłem jednym ze współautorów jako szef grupy programowej ds. środowiska. Budując wtedy program zdawaliśmy sobie sprawę, że Polska będzie integrowała się z Unią Europejską, w porównaniu z którą jako kraj mieliśmy pewne wady, ale również i wiele zalet. Wielką zaletą było to, że dzięki polskiej kulturze rolnej posiadaliśmy wspaniałe, o wielkiej rodzimej bioróżnorodności, nie zniszczone biologicznie gleby. Gleby takie zdolne są do tego, aby produkować na nich w oparciu o tradycyjne rasy roślin i zwierząt dużo żywności o dobrej, poszukiwanej na świecie jakości. "Stara piętnastka" nie posiadała już takich gleb. Posiadała gleby zniszczone intensywnym rolnictwem, gleby niezdolne do hodowli tradycyjnych odmian roślin, gleby, na których utrzymanie czy też wzrost produkcji rolnej wymaga bądź to dużych nakładów fi nansowych związanych z rehabilitacją tych gleb, bądź też uprawy roślin genetycznie zmodyfi kowanych. Wiedzieliśmy, że państwa "starej piętnastki" to nadprodukcja żywności GMO, to coraz większy bojkot tej żywności i coraz większe zapotrzebowanie na produkty rolne o wysokiej jakości. W tej sytuacji wielką szansą Polski było utrzymanie bioróż[...]

 Strona 1