Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Skiba"

Study on metal ions sorption acrylic acid-based hydrogels Badanie sorpcji jonów metali na hydrożelach opartych na kwasie akrylowym DOI:10.15199/62.2017.3.27


  Three com. acrylic acid-based hydrogels were used for sorption of complexed Cu2+, Zn2+, Mn2+ and Fe3+ nutrient ions from their aq. solns. under static conditions. The sorption took place according to the mechanism of pseudo 2nd order reaction. The optimum sorption time was 60 min. Kinetic and adsorption parameters were detd. Dokonano oceny właściwości fizykochemicznych wytypowanych materiałów superabsorbentów polimerowych. Przeprowadzono badania sorpcji Cu(II), Zn(II), Mn(II) i Fe(III) w obecności GLDA i EDDS na hydrożelach AH, ZH i THA. Określono także wpływ pH, stężenia jonów mikroskładników i czynników kompleksujących, składu mieszaniny mikroskładników, a także temperatury na stopień wiązania struktury materiału polimerowego. Określono efektywność procesu sorpcji mikroskładników w obecności czynników kompleksujących na wybranych materiałach polimerowych. Superabsorbenty polimerowe (SPA), zwane powszechnie hydrożelami, są to hydrofilowe związki wielkocząsteczkowe chłonące wodę w olbrzymich ilościach1). Istnieje wiele klasyfikacji hydrożeli związanych z pochodzeniem polimeru, właściwościami, sposobem otrzymywania lub usieciowania. Jednym z najistotniejszych jest podział na trzy podstawowe grupy: naturalne, półsyntetyczne oraz syntetyczne. Właściwości fizyczne hydrożeli również uzależnione są od wielu czynników, do których należą: rodzaj matrycy polimerowej, charakter grup funkcyjnych, stopień usieciowania, stosunek reagentów (monomer/czynnik sieciujący), ilość inicjatora procesu polimeryzacji, temperatura reakcji polimeryzacji, stopień rozdrobnienia oraz właściwości pochłanianego roztworu (skład chemiczny i temperatura)2). Podstawowym czynnikiem wpływającym w kluczowy sposób na właściwości fizyczne hydrożeli jest stopień usieciowania polimeru. Hydrożele zbudowane są z łańcuchów polimerowych połączonych ze sobą w pewnej liczbie punktów, przez co tworzą trójwymiarową usieciowaną strukturę. W wyniku istnienia wiązań chemiczn[...]

Comparison on contents of selected trace elements in various plant extracts by inductively coupled plasma optical emission spectrometry Zastosowanie techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą indukcyjnie sprzężoną do porównywania zawartości wybranych pierwiastków śladowych w różnych ekstraktach roślinnych DOI:10.12916/przemchem.2014.716


  The title spectroscopy was used for detn. of Cu, Zn, Cd, Mn and As in plant exts. The lowest concns. of elements were obsd. in supercrit. CO2 exts. The exts. can be applied for food and pharmaceutical industry. Przedstawiono wyniki badań zawartości Cu, Zn, Cd, Mn oraz As w ekstraktach roślinnych z zastosowaniem techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Celem pracy było porównanie różnych technik ekstrakcyjnych i ustalenie poziomu wyekstrahowania wybranych pierwiastków z surowców roślinnych. Wskazano możliwość zastosowania ekstraktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub kosmetycznym.Właściwe wykorzystanie surowców roślinnych i zapewnienie ekologicznego produktu finalnego jest prowadzone zgodnie z kompleksowymi programami produkcji zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo i jakość. Uwzględniają one oznaczenie substancji aktywnych, odpowiadających konkretnym potrzebom, u poszczególnych gatunków roślin. Niezbędna jest też kontrola upraw pod kątem zawartości potencjalnych zanieczyszczeń, w tym toksycznych pierwiastków, tak by spełnione były wymogi jakościowe i ekologiczne. Badania nad składem materiałów roślinnych potwierdzają, że wiele biopierwiastków, takich jak cynk, miedź, mangan, odgrywa ważną rolę fizjologiczną. Wchodzą one w skład różnych enzymów i białek biorących udział w specyficznych procesach metabolicznych i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. W materiałach roślinnych wykazano również obecność pierwiastków niepożądanych (np. kadm, arsen, ołów), które są składnikami toksycznymi dla wzrostu każdego rodzaju komórek1). Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 93/5(2014) 717 Mgr Bożena GÓRECKA w roku 1979 ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek chemia. Jest kierownikiem Zakładu Analitycznego i akredytowanego Laboratorium Badawczego Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Specja[...]

Hydrogel superabsorbents as microelement carriers Superabsorbenty hydrożelowe jako nośniki mikroelementów DOI:10.15199/62.2015.5.30


  Two com. hydrogels were used as sorbents of Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions from their aq. solns. in the presence of Na N-(1,2-dicarboxyethylene)-D,L-aspartate under static conditions to det. kinetic and adsorption parameters of the sorption at changing pH and concn. of metals. The hydrogels can be applied in modern agriculture. Przedstawiono możliwość zastosowania hydrożeli Luquasorb 1160 oraz Luquasorb 1280 jako materiałów wyjściowych do otrzymywania nawozów mineralnych o kontrolowanym działaniu na bazie biodegradowalnego czynnika kompleksującego. Sorpcję kompleksów Cu(II), Zn(II), Mn(II) i Fe(III) z kwasem iminodibursztynowym prowadzono metodą statyczną na wymienionych superabsorbentach polimerowych. Określono wpływ stężenia, czasu kontaktu faz, pH oraz obecności jonów azotanowych( V) i siarczanowych(VI) na pojemność sorpcyjną. Wyznaczono parametry kinetyczne i sorpcyjne. W ostatnich latach nieregularne opady deszczu i długotrwałe okresy suszy powodują zmiany klimatu, wpływające na osiąganie niskiej wydajności w uprawach polowych. W związku z tym poszukuje się składu podłoża, które zapewni utrzymanie w środowisku korzeni optymalnych właściwości fizycznych, głównie powietrznych i wodnych. W celu modyfikacji podłoży można stosować dodatki syntetyczne, hydrożele, zwane superabsorbentami polimerowymi (SPA). Są to usieciowane związki wielkocząsteczkowe zdolne chłonąć wodę w ilościach od 10-krotnie do nawet 1000-krotnie większych od ich suchej masy. Zjawisko pochłanianwody jest konsekwencją rozsunięcia sieci łańcuchów polimerowych, co przejawia się spęcznieniem materiału polimerowego, który przyjmuje postać żelu1, 2). Najbardziej pożądanymi cechami hydrożeli z punktu widzenia ich zastosowań są przede wszystkim możliwie duża pojemność absorpcji, duża szybkość odwracalnego chłonięcia cieczy, wytrzymałość mechaniczna, nietoksyczność, odporność chemiczna oraz odporność termiczna (szczególnie istotna w przypadku specjaln[...]

 Strona 1