Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR WNUK"

Insektycydy fosforoorganiczne i ich znaczenie we współczesnej ochronie roślin DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono znaczenie insektycydów fosforoorganicznych we współczesnej ochronie roślin. Przedstawiono związki o działaniu kontaktowym (np. diazinon, chlorfenwinfos, bromofos), wgłębnym (np. trichlorfon, malation), systemicznym (np. dimetoat, metasystoks) i oddechowym (np. dichlorfos). Zwrócono uwagę na korzystne właściwości preparatów fosforoorganicznych, umożliwiające wykorzystanie tych substancji do ochrony roślin zarówno w uprawach polowych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Insektycydy fosforoorganiczne wprowadzono do ochrony roślin w połowie lat czterdziestych (paration, malation) jednocześnie ze środkami owadobójczymi z grupy chlorowanych węglowodorów. Obecnie insektycydy fosforoorganiczne są z powodzeniem wykorzystywane i nie ma przeciwwskazań do dalszego ich stosowania. Natomiast większość chlorowanych węglowodorów została wycofana z powszechnego użytku. Sytuację w zakresie rozwoju poszczególnych grup zoocydów w latach 1976^-1986 obrazuje rysunek1*. Długotrwałe wykorzystywanie środków fosforoorganicznych do ochrony roślin wynika z tego, że powstawanie ras opornych podczas stosowania tych preparatów jest znacznie wolniejsze niż w wypadku innych grup pestycydów, metabolizm tych związków przebiega szybko, a produkty rozkładu nie kumulują się ani w tkankach ludzi i zwierząt, ani w roślinach, wodzie i glebie. W Polsce jest zarejestrowanych 51 preparatów zawierających jako substancje aktywne 32 związki fosforoorganiczne2*. Niektóre właściwości owadobójcze i toksykologiczno- -higieniczne tych związków zamieszczono w tab. 1, 2 i 33,4). W tab. 1 przedstawiono zoocydy fosforoorganiczne mające właściwości przenikania i przemieszczania się w roślinach. Środki te zalicza się do insektycydów o działaniu systemicznym. Ogólnie biorąc, są to związki o bardzo dużej toksyczności ostrej doustnej dla zwierząt, łatwo przenikające przez skórę. Związki te charakteryzują się znaczną toksycznością dla pszczół - okres prewencji wynosi nawet 14 d[...]

Nowe związki fosforoorganiczne i możliwość ich wykorzystania w ochronie roślin DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych i polo wy ch przeprowadzanych z następującymi związkami fosforoorganicznymi, które są potencjalnymi zoocydami: IPO-1391 (fosforan 0,0-dimetylo-0-l(2,5-dichlorofenylo)-2-chloro-2-metoksykarbonylowinylowy); IPO-4374 (tiofosforan 0,0-dietylo-0-l-etoksymetylo- 2-etoksykarbonylo winy Iowy); IPO-5457 (fosforan 0,0-dime ty lo -0 -l-metoksymetylo-2-br omo-2-propoksy kar bony lo winylowy); IPO-7170 (fosforan 0,0-dietylo-0-l-metoksymetylo-2-metoksykarbonylo- 2-etoksykarbonylometylo winylowy); IPO-1391 podczas badań wykazał aktywność owadobójczą w stosunku do szkodników z rzędu: Homoptera, Lepidoptera, Coleoptera. IPO-4374, IPO-5457, IPO-7170 były aktywne w stosunku do mszyc i przędziorków. W Instytucie Przemysłu Organicznego od 20 lat prowadzi się badania nowych związków chemicznych o właściwościach pestycydowych. Określa się aktywność owado- i przędziorkobójczą, grzybobójczą i fitocydalną tych substancji. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na wielu bioindykatorach związki o pożądanych właściwościach są kierowane do badań w warunkach polowych. W niniejszej pracy omówiono wyniki laboratoryjnych i polowych doświadczeń z czterema związkami fosforoorganicznymi będącymi potencjalnymi substancjami owado- i przędziorkobójczymi. Metody badań W doświadczeniach badano następujące enolofosforany zsyntezowane w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej: CHoO o 6 \ // / PV CH3o o - ę= c . Я ч соосн3 Cl C2H50 0 - C = C - C 0 0 C 2H5 CH? I0 C 2H5 1Р 0 -Д 3 7Д tiofosforan 0,0-dietylo-0-l-etoksymetylo-2-etoksykarbonylowinylowy, сн 3о o / \ / Br CH3O 0 —C = C 1 X C00CoH7 CH9 3 7 I OCHo 1РО-5Д57 fosforan 0,0-dimetylo-0-l-metoksymetylo-2-bromo-2-propoksykarbonylowinylowy, 1 b \ # p / \ C2H5 ° 0 - C = C I \ / COOC[...]

 Strona 1