Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz GAŁACZYŃSKI"

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024


  Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem jest nową techniką łączenia, konkurencyjną w stosunku do spawania i zgrzewania oporowego. Moż- na nią łączyć różnorodne materiały, nawet takie, które są trudno spawalne. Aplikacja metody w przemyśle lotniczym jest bardzo atrakcyjna ze względu na niską temperaturę procesu (poniżej temperatury topnienia łączonych materiałów) oraz brak dodatkowego spoiwa. W pracy przedstawiono wstępne badania eksperymentalne tego procesu. Testowe spoiny zgrzewane tarciowo wykonano z zastosowaniem stopów aluminium (głównie stopu 2024). W trakcie badań zmieniano parametry procesu, tj. prędkość obrotową narzędzia i jego posuw liniowy. Wykazano możliwość efektywnego łączenia cienkich blach ze stopu 2024 metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Friction stir welding is a new joining method, competitive to traditional and resistance welding processes. This method can be applied to joining different materials, even such as not weldable light metals. Application of this method to airspace industry is very attractive because of low temperature of the process (beneath melting point of joined materials) and lack of any filler metal. In this paper, the preliminary experimental investigations of this process are described. The test friction stir welding joints were carried out on aluminum alloy sheets (mainly 2024 alloy). The changeable process parameters were punch rotation speed and its rate of feed. The results show a good efficiency of friction stir welding of 2024 alloy thin sheets. Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, stopy aluminium, stop 2024 Key words: friction stir welding, aluminum alloys, 2024 alloy.1. Wprowadzenie. Zgrzewanie tarciowe z prze- mieszaniem (Friction Stir Welding - FSW) jest sto- sunkowo nową techniką łączenia. Metoda ta została wynaleziona, opatentowana i wdrożona do zastosowań przemysłowych przez Instytut Spawalnictwa w Cam- bridge (Wielka Brytania) w 1991 [1]. Od momentu jej opracow[...]

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU ZGRZEWANIA TARCIOWEGO Z PRZEMIESZANIEM NA POLE TEMPERATURY


  Przedstawiono wyniki analizy procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, wykorzystywanej do łączenia metalowych elementów struktur lotniczych. Skoncentrowano się na pierwszym etapie tej metody zgrzewania — fazie wgłębiania obracającego się narzędzia w materiały łączonych elementów, aż wieniec opory znajdzie się w kontakcie z górną powierzchnią elementu. Symulację numeryczną procesu za pomocą metody elementów skończonych wykonano z wykorzystaniem programu ADINA System v.8.8.0. Dla modelu termicznego wykorzystano współczynniki odpowiadające aluminium Al 6061‐T6 jako materiału do budowy metalowych struktur nośnych płatowców. Problem rozpatrywano jako zagadnienie osiowosymetryczne. Wyznaczono rozkłady temperatury dla wybranych kroków czasowych, przyjmując stałą wartość współczynnika tarcia. Wykazano, że przyjmowanie stałej wartości współczynnika tarcia może prowadzić do niepewnych wyników, temperatury przekraczającej temperaturę topnienia zgrzewanego materiału. Analizowano także wpływ wybranych parametrów procesu (prędkość obrotowa narzędzia, wstępne nagrzewanie materiału) na generowanie ciepła tarcia w strefie kontaktu narzędzie — zgrzewany element. Wykazano istotny wpływ przyjmowanego modelu tarcia i wartości parametrów procesu na generowanie ciepła w modelowaniu procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Jest to ważne, gdyż w fazie wgłębiania tworzone są wyjściowe warunki termomechaniczne dla dalszych etapów procesu i finalny efekt połączenia materiałów technologią FSW. Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem ( FSW), łączenie stopów aluminium, symulacja numeryczna procesu ZTP INFLUENCE OF SELECTED PARAMETERS OF FRICTION STIR WELDING PROCESS ON THE TEMPERATURE FIELD The analysis of the Friction Stir Welding process (FSW), which can be used for joining metal parts of aircraft structures have been presented in this work. The presented results are focused on the first phase of this [...]

 Strona 1