Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Mikulewicz"

Building Information Modelling w Polsce - szanse i wyzwania DOI:10.15199/33.2016.03.19


  Dyskusja wokół Building Information Modelling (BIM) dotyczy często określenia kosztów i korzyści z wdrożenia zarówno w skali pojedynczego projektu, jak i skali makro. W artykule przedstawimy przede wszystkim korzyści w skali makro dla szeroko pojętej branży inwestycji budowlanych. Stan idealny w przyszłości Wyobraźmy sobie projekt inwestycyjny, w którym informacja o budowanymobiekcie jest dostępna on-line w wersji 3D.Wtakimprzypadku istniejemożliwość identyfikacji kolizji, koordynacji międzybranżowej, wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym, a wpływ tych zmian na koszty i harmonogram inwestycji[...]

Materials engineering of orthodontic brackets: Towards product and process innovations DOI:10.15199/28.2018.3.6


  The development of fixed orthodontic appliances (initiated in the 1930s) was and still is inextricably connected to materials engineering technologies. Conventional metal alloys, such as stainless steel, gold alloys, and later on alloys used in other industries - aviation and rocket engineering: nickel-titanium alloys, titanium alloys, have all been used in the production of fixed orthodontic appliances. Attempts to chemically modify the surfaces of currently used alloys or introduce new ones into clinical use have been observed to date [1]. Orthodontic treatment involves applying a force to the teeth by means of a wire (metal alloys) which is inserted into the slot of a bracket attached to the tooth’s enamel. A fixed orthodontic appliances set comprises brackets, bands (tubes), wires and additional elements. Currently, production of the above-mentioned elements makes use of metal alloys (stainless steel, titanium alloys, chromium-cobalt-nickel alloys, nickel-titanium alloys) as well as other materials, such as alumina, zirconia, polycarbonates or composite materials and other polymers [2]. Out of all the elements of orthodontic appliance listed above, only brackets/tubes (other additional elements) come into direct contact with the enamel - they are placed to the labial/buccal surface (except for lingual appliances) of the tooth, which makes them visible and of high importance for the aesthetics of treatment. Brackets (Fig. 1) consist of two components: wings (2 or 4), which serve as points of entry and attachment of the wire, and a base attached to the enamel, which is why retention-aiding elements can be found on its surface. The material of which the brackets are made determines their physicochemical properties. For instance, brackets made of stainless steel alloy offer the correct strength but they lack the desired aesthetics and a problem of corrosiveness and the associated release of chromium ions and nickel has been proven to oc[...]

Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro


  Przedstawiono koncepcję instalacji do oceny stopnia uwalniania jonów metali w warunkach in vitro ze stopów stali nierdzewnej stosowanych w ortodoncji. Skonstruowana aparatura składa się z termostatowanego szklanego reaktora, łaźni wodnej z obiegiem zewnętrznym, pompy perystaltycznej oraz mieszadła magnetycznego z funkcją grzania i kontrolą temperatury. Konstrukcja reaktora umożliwia symulację przepływu śliny, dzięki czemu w możliwie bliski sposób zostaną odwzorowane warunki panujące w jamie ustnej. W badaniach zostanie przeprowadzona ocena uwalniania jonów metali z aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem różnych ekstrahentów. A review, with 31 refs., of construction materials used in orthodontic appliances and methods for testing their corrosion resistance in saliva. New test stand consisting of a thermostated glass reactor, water bath with an external circulation, peristaltic pump and a magnetic stirrer with heating function and temp. control was designed and constructed to study the metal ion leaching from stainless steel and nonferrous alloys. The program of the study was outlined. Elementy składowe stałych aparatów ortodontycznych (zamki, pierścienie, druty) wykonywane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej lub stopów niklowo-tytanowych, β-tytanu oraz kobaltowo-chromowo- niklowych1, 2). Najczęściej wykorzystywana w ortodoncji jest stal nierdzewna i stopy niklowo-tytanowe (zawartość niklu odpowiednio aPolitechnika Wrocławska; bAkademia Medyczna we Wrocławiu Paulina Wołowieca, * Marcin Mikulewiczb, Katarzyna Chojnackaa Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro Test stand for studying the release of metal ions from dental alloys under in vitro conditions Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Po[...]

Zastosowanie analizy mineralnej włosów w identyfikacji biodostępności pierwiastków dla człowieka


  Przedstawiono wyniki badań wpływu zwyczajów dietetycznych na skład mineralny włosów. Analizie poddano 80 próbek włosów pochodzących od studentek Politechniki Wrocławskiej. Metodą ICP-OES oznaczono zawartość 23 pierwiastków (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sb, Se, Ti, Tl, V i Zn). Wykazano, że spożywanie herbaty, herbaty z cytryną, kawy oraz mleka wpływa na zawartość poszczególnych pierwiastków we włosach. Wielkość zmian jest zależna od częstotliwości spożywania określonych produktów. Eighty girls (students of the Wroclaw University of Technol.) were tested for mineral compn. of hair depending on the consumption of tea, tea with lemon, coffee and milk. Content of 23 elements was detd. by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Use of lemon resulted in a significant increase in the Fe and Cr contents in the hair while the drinking milk resulted in a significant increase in the As content. Organizm ludzki podlega narażeniu na działanie toksycznych pierwiastków z różnych źródeł. Narażenie to można podzielić na zawodowe (związane z miejscem pracy) oraz środowiskowe (związane z powietrzem, wodą i żywnością). Dla większości ludzi główną drogą narażenia na pierwiastki toksyczne jest dieta1-3). Pierwiastki toksyczne w żywności mogą pochodzić z zanieczyszczenia środowiska, w którym dana żywność była produkowana (np. uprawa roślin na terenach objętych skażeniem przemysłowym)2). Do zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi może również dojść na skutek niektórych praktyk rolniczych (np. skażenie żywności kadmem w wyniku stosowania nawozów fosforowych) lub w czasie transportu, przetwarzania i przechowywania żywności (np. glin i cyna z puszek)2, 4). W badaniach biomonitoringowych popularnym biomarkerem narażenia na pierwiastki toksyczne ze środowiska lub w miejscu pracy są włosy ludzkie5). Włosy należą do matryc nieinwazyjnych. Są materiałem wysoko zmineralizowanym, stabilnym, łatwym[...]

Biomonitoring zanieczyszczeń przemysłowych i toksyn z wykorzystaniem analizy mineralnej włosów ludzkich

Czytaj za darmo! »

Analiza mineralna włosów ludzkich może dostarczyć cennych informacji nie tylko o stanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ale również o zaburzeniach równowagi biopierwiastków w organizmie ludzkim, ich niedoborach, nadmiarach oraz o obecności metali toksycznych. Użyteczność tej techniki wynika z faktu, że zawartość pierwiastków we włosach stanowi odzwierciedlenie różnorodnych zwyczajów życiowych, w tym dietetycznych, jest związana z przyjmowanymi suplementami diety czy lekami oraz ze skażeniem środowiska. Human hair as a valuable bio-resource in toxicol. used for detn. of chem. exposure and environmental interactions, also from archaeolog. and historical perspectives. With 25 refs. W ostatnich latach obserwuje si􀄊 wzrost znaczenia bada􀄔 biomonitoringowych, które umo􀄪liwiaj􀄅 nie tylko okre􀄞lenie 􀃡adunku zanieczyszcze􀄔 w 􀄞rodowisku, ale przede wszystkim ocen􀄊 ich biodost􀄊pno􀄞ci, reakcj􀄊 na nie organizmów 􀄪ywych oraz stopie􀄔 bioakumulacji. Jako biomonitory wykorzystywane s􀄅 mikroorganizmy, ro􀄞liny, zwierz􀄊ta i ludzie. Biomonitoring z wykorzystaniem matryc pochodz􀄅cych od cz􀃡owieka wydaje si􀄊 mie􀃼 najwi􀄊ksze znaczenie praktyczne, poniewa􀄪 umo􀄪liwia bezpo􀄞redni􀄅 ocen􀄊 ryzyka zwi􀄅zanego z obecno􀄞ci􀄅 zanieczyszcze􀄔 w 􀄞rodowisku i w 􀄪ywno􀄞ci. Matryce pochodz􀄅ce z organizmu cz􀃡owieka mo􀄪na podzieli􀃼 na inwazyjne i nieinwazyjne1). Matryce inwazyjne nie maj􀄅 praktycznego zastosowania w badaniach biomonitoringowych czy epidemiologicznych. Matryce nieinwazyjne obejmuj􀄅: mocz, mleko, 􀄞lin􀄊 oraz materia􀃡y keratynowe, takie jak w􀃡osy i paznokcie (r[...]

Analiza mineralna włosów ludzkich w ocenie biodostępności pierwiastków odżywczych oraz toksycznych pochodzenia przemysłowego z żywności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu nawyków żywieniowych studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej (rodzaj żywności, częstotliwość spożycia) na skład mineralny włosów. W tym celu poddano analizie 159 próbek włosów metodą ICP-OES. Oznaczono poziom 25 pierwiastków (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pt, S, Si, Sr, Tl, W, V i Zn). Otrzymane wyniki poddano obróbce statystycznej przy użyciu oprogramowania Statistica ver. 8.0. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry was used for the detn. of 25 major and trace element concns. in scalp hair samples from a population of 159 students and employees of Wrocław University of Technology. The effect of frequency of egg consumption and drinking milk, type of consumed eggs and bread buttering, the consumption of cottage and mould cheese, the source of fruits and vegetables, degree of food processing and the consumption of meals at the academic cafeteria on the mineral content of hair was checked. The results were elaborated statistically. Analiza mineralna w􀃡osów ludzkich jest obiecuj􀄅cym narz􀄊dziem nie tylko do diagnozy nara􀄪enia cz􀃡owieka na zanieczyszczenia 􀄞rodowiska naturalnego, ale równie􀄪 do oceny biodost􀄊pno􀄞ci pierwiastków od􀄪ywczych oraz toksycznych pochodzenia przemys􀃡owego z 􀄪ywno􀄞ci1). 􀄩ywno􀄞􀃼 zajmuje szczególn􀄅 pozycj􀄊 w relacji cz􀃡owiek- 􀄞rodowisko. Stanowi jedno z najwa􀄪niejszych ogniw 􀃡􀄅cz􀄅cych cz􀃡owieka z otaczaj􀄅cym 􀄞wiatem. Wszystkie organizmy 􀄪ywe s􀄅 zale􀄪ne od 􀄞rodowiska, a przede wszystkim od sk􀃡adu gleby, na której uprawiane s􀄅 ro􀄞liny jadalne. Ro􀄞liny s􀄅 g􀃡ównym odbiorc􀄅 skИ[...]

Zastosowanie analizy mineralnej włosów w ocenie narażenia na metale pacjentów leczonych ortodontycznie


  Przedstawiono wyniki badań wpływu leczenia ortodontycznego studentów Politechniki Wrocławskiej na skład mineralny ich włosów. Celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania włosów ludzkich jako biomarkera chronicznego narażenia na metale pacjentów podlegających leczeniu ortodontycznemu z wykorzystaniem aparatów stałych i ruchomych noszonych w przeszłości oraz obecnie. Analizie poddano 83 próbki włosów, w których techniką ICP-OES oznaczono zawartość 6 metali: Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Ti, oraz Si. Opracowanie statystyczne otrzymanych wyników przeprowadzono, używając oprogramowania Statistica ver. 9.0. Zaobserwowano podwyższoną zawartość kobaltu we włosach osób noszących aparat ruchomy w przeszłości i osób noszących stały aparat obecnie lub nie dawniej niż 3 lata temu. Włosy osób noszących aparat ruchomy w przeszłości charakteryzowały się podwyższoną zawartością także chromu, niklu i krzemu. Statystycznie istotne różnice odnotowano dla zawartości chromu we włosach osób noszących w przeszłości aparat ruchomy w porównaniu z włosami osób nie leczonych ortodontycznie. We włosach osób noszących aparat stały w przeszłości (ponad 3 lata temu) odnotowano podwyższoną zawartość miedzi, żelaza, krzemu i tytanu. Przeprowadzone badania pokazały, że włosy ludzkie mogą być wykorzystane jako biomarker chronicznego narażenia Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: (71) 320-43-25, fax: (71) 320-34-69, e-mail: katarzyna.chojnacka@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Izabela MICHALAK w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej - Zakład Chemii dla Rolnictwa. Specjalność - procesy biotechnologiczne. aPolitechnika Wrocławska; bAkademia Medyczna we Wrocławiu Katarzyna Chojnack aa,*, Marcin [...]

Nowa koncepcja oceny narażenia pacjentów leczonych ortodontycznie na toksyczne metale


  Przedstawiono koncepcję zastosowania metod chemicznych, lekarskich i weterynaryjnych dla oceny narażenia na jony metali ciężkich uwalnianych z elementów składowych aparatu (stopowa stal nierdzewna, stopy Ni-Ti) podczas procesu korozji w środowisku śliny. Badania in vitro i in vivo zostaną przeprowadzone na organizmach zwierzęcych i ludzkich. Chem., medical and veterinary methods were proposed for evaluation of exposure to heavy metal ions released from orthodontic stainless steel or Ni-Ti alloys appliances during their corrosion in saliva. Korekta wad zębowo-zgryzowych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymaga zastosowania specjalistycznych aparatów ruchomych i stałych. Aparaty ruchome składają się głównie z polimerów akrylowych oraz elementów metalowych (klamry, łuki, śruby). Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty) wykonane są zazwyczaj ze stopowej stali nierdzewnej, oraz stopów tytanu lub niklowo-tytanowych. Również aparaty grubołukowe (przerzut podniebienny, bi-helix, expander, rotator) stosowane dodatkowo wykonane są ze stopowej stali nierdzewnej. Z uwagi na długi okres terapii ortodontycznej, istnieje uzasadniona obawa co do wpływu produktów procesu korozji na organizm pacjenta. W trakcie leczenia ortodontycznego pacjenci są narażeni chronicznie na jony metali uwalniane z aparatów ortodontycznych, w tym m.in. na jony niklu, chromu, kobaltu, żelaza, tytanu i molibdenu. Ze względu na dużą liczbę osób poddawanych leczeniu ortodontycznemu w cyklu rocznym (ok. 600 tys. osób w Polsce), istnieje potrzeba opracowania prostych i tanich testów in vitro, które w miarodajny sposób symulowałyby warunki in vivo, czyli umożliwiałyby określenie dawek metali toksycznych, na które są narażeni pacjenci poddani leczeniu ortodontycznemu. Z literatury przedmiotu znane są przykłady badań in vitro z wykorzystaniem tzw. sztucznej śliny, czyli roztworów soli mineralnych o określonym pH. Brak jednak informacji o przelicza[...]

Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych


  Przedstawiono założenia nowego sposobu oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako organizmie modelowym. Badania na zwierzętach umożliwiają jednoczesne pobranie inwazyjnych i nieinwazyjnych biomarkerów narażenia na metale toksyczne i określenie w ten sposób, czy dochodzi do ich akumulacji w tkankach wewnętrznych. Skonstruowano nowe płytki doświadczalne symulujące aparaty ortodontyczne i zamontowano w pyskach świń (na wewnętrznej stronie policzka) w doświadczeniu pilotowym. Na podstawie analizy post mortem zostaną wybrane tkanki-biomarkery narażenia na metale toksyczne. Na podstawie wyników doświadczenia pilotowego zostanie zaplanowane i przeprowadzone doświadczenie właściwe na 12 świniach doświadczalnych i 12 kontrolnych. Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Poradni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji we Wrocławiu. Specjalność - ortopedia szczękowa i ortodoncja. Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, tel./fax: (71) 784-02-99, e-mail: mikulewicz.marcin@gmail.com * Autor do korespondencji: aAkademia Medyczna we Wrocławiu; bPolitechnika Wrocławska; cUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dNZOZ ORTO, Łódź Marcin Mikulewicza,*, Katarzyna Chojnackab, Maciej Janeczekc, Janusz Szymkowskib, Aleksander Chrószczc, Mariusz Wilkd, Jerzy Cieplika, Paulina Wołowiecb Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych A new method for biocompatibility assessment of the materials used in orthodontics in the studies on pigs as an animal model Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym P[...]

Bioaccumulation of toxic elements in pigs tissues. Pilot studies. Bioakumulacja pierwiastków toksycznych w tkankach świń. Badania pilotowe


  Plates simulating the fixed orthodontic appliances were applied in pigs snout for 6 months. to study the release of Ni, Cr, Cu, Fe and Si ions from steel and their accumulation in pig tissues. The elements were accumulated in livers, kidneys, lungs and hair of the pigs. Przeprowadzono badania pilotowe polegające na montażu płytki symulującej obecność aparatu stałego cienkołukowego w pysku świń na okres 6 miesięcy. Celem badań była ocena uwalniania jonów metali ze stali nierdzewnej, z której wykonane są aparaty ortodontyczne. Oceniono skład pierwiastkowy tkanek pobranych od świń (matryce inwazyjne i nieinwazyjne) i porównano ze składem materiałów pochodzących od świń z grupy kontrolnej. Wykazano, że miejsca akumulacji pierwiastków to wątroba, nerki, płuca i sierść. Leczenie wad zgryzu w uzębieniu mieszanym i stałym wymaga zastosowania aparatów umożliwiających przykładanie do zębów starannie określonych sił. Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty), które umożliwiają precyzyjne przesunięcia zębów wykonane są m.in. ze stopów stali nierdzewnej1, 2). Z uwagi na długotrwały okres terapii ortodontycznej (ok. 2 lata) [...]

 Strona 1  Następna strona »