Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Węgrzyniak"

Catalysts for oxidative coupling of methane Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.1166


  A review, with 142 refs. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat katalizatorów dla procesu utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Opisane w literaturze katalizatory sklasyfikowano w grupach w zależności od ich składu. Scharakteryzowano, każdą z grup katalizatorów, porównano właściwości katalityczne najbardziej obiecujących katalizatorów oraz opisano wady i zalety ich użytkowania. Ponadto, opisano wpływ właściwości, takich jak redukowalność, charakter kwasowo-zasadowy i przewodnictwo elektryczne materiałów katalitycznych na ich aktywność i selektywność w OCM. Początki badań procesu utleniającego sprzęgania metanu OCM (oxidative coupling of methane) sięgają lat siedemdziesiątych XX w. Zgodnie z informacjami zawartymi w pracy Sineva i współpr.1), tworzenie etylenu i etanu z metanu zostało po raz pierwszy opisane w pracy doktorskiej Nersessyana w 1979 r. Nieco później w patencie Mitchella i Waghornea2) z 1980 r. oraz w artykule Fanga i Yeh3) z 1981 r. opisano reakcje konwersji metanu do wyższych węglowodorów, w której zaproponowano udział tlenu sieciowego pochodzącego z katalizatora heterogenicznego. Prawdziwy rozwój badań nad procesem OCM zainicjowała dopiero praca Kellera i Bhasina4) opublikowana w 1982 r. Od tego momentu nie ustaje zainteresowanie procesami OCM, przy czym największa intensywność przypada na lata dziewięćdziesiąte XX w. (rysunek). Ówczesne analizy ekonomiczne wskazywały, że proces OCM będzie opłacalny, gdy zostanie przekroczona 90-proc. selektywność łączna do etylenu i etanu (C2) przy 30-proc. stopniu konwersji metanu5). Niestety, mimo dużego zaangażowania wielu ośrodków badawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do tej pory nie udało się skomercjalizować procesu OCM. Wciąż podstawowym problemem jest utrzymanie wysokiej selektywności do pożądanych produktów przy dostatecznie dużym stopniu konwersji metanu. Postęp technologiczny poczyniony w ostatnim dwudziestoleciu, m.in. związany z intensyfikac[...]

Ordered mesoporous CrOx/Al2O3 catalysts for dehydrogenation of propane to propene Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu DOI:10.15199/62.2016.10.23


  Samples of pure and K-doped mesoporous Al2O3 were prepd. from aq. soln. of Al(NO3)3 by nanoreplication method and used for prodn. of Cr2O3-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps. Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al2O3. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr2O3. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji. Propylen jest jednym z kluczowych surowców przemysłu chemicznego. Zgodnie z szacunkami firmy Nexant zapotrzebowanie na propylen wzrasta średnio o 5% rocznie i w 2016 r. osiągnie wartość blisko 100 mln t, głównie za sprawą popytu na tlenek propylenu (4,3%) i polipropylen (5,5%)1). Obecnie, propylen produkuje się głównie w procesach pirolizy olefinowej i fluidalnego krakingu katalitycznego. W mniejszych ilościach jest on również pozyskiwany w alternatywnych procesach, takich jak odwodornienie propanu i metateza olefinowa oraz w technologiach bazujących na metanolu (MTO i MTP)2, 3). W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia technologii alternatywnych. W szczególności rośnie zainteresowanie procesem odwodornienia propanu do propylenu. Według danych opublikowanych przez Sattlera i współpr.2) tą metodą w 14 instalacjach w 2012 r. wyprodukowano blisko 5 mln t propylenu. Do 2018 r. przewiduje się budowę kilkunastu nowych wytwórni, które dostarczą dodatkowo 14 mln t propylenu. W 2019 r. Grupa Azoty (Zakład w Poli[...]

 Strona 1