Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef Paszula"

Materiały wybuchowe emulsyjne zawierające chlorek sodu uczulane mikrobalonami


  Dotychczas materiały wybuchowe emulsyjne są stosowane głównie w górnictwie odkrywkowym. Jednak pojawiają się ich odmiany, które mogą być wykorzystywane również w kopalniach podziemnych zagrożonych występowaniem mieszanin powietrza z pyłem węglowym i/lub metanem. Przedstawiono charakterystyki składników materiałów wybuchowych emulsyjnych zawierających chlorek sodu uczulanych mikrobalonami oraz wyniki pomiarów prędkości ich detonacji i zdolności do wykonania pracy określonej metodą pomiaru parametrów powietrznej fali podmuchowej oraz metodą Helda. Zmiennymi w eksperymentach były rodzaj mikrobalonów oraz ilość chlorku sodu. Przedstawiono również interpretację fizykochemiczną wyników badań. Four emulsion explosives contg. aq. NaNO3 + NH4NO3, oil + emulsifier, microspheres (0.8%) and varying NaCl amts. (up to 30%) were studied for work performance by Held method and by measurement of detonation velocity under field conditions. The detonation velocity, air blast wave overpressure and pulse d. decreased with increasing NaCl content in the explosives. Podstawowym składnikiem górniczych materiałów wybuchowych (MW) jest saletra amonowa. Jest ona stosowana w postaci rozdrobnionej (amonity, karbonity, metanity, dynamity, barbaryty), granulowanej (saletrole)1, 2), modyfikowanej3), nasyconego roztworu wodnego (MW zawiesinowe)1, 2) lub roztworu przesyconego (MW emulsyjne)2, 4). Od kilkunastu lat MW emulsyjne (MWE) stają się jednym z najbardziej popularnych środków strzałowych wytwarzanych przez przemysł chemiczny na potrzeby zakładów wydobywczych. Popularność MWE wynika z ich niewątpliwych zalet, takich jak brak w ich składzie klasycznych kruszących MW, możliwość produkcji in situ, mała wrażliwość na bodźce zewnętrzne umożliwiająca ich mechaniczny załadunek, zdolność do detonacji od różnego typu zapalników, duża wodoodporność oraz możliwość regulacji w dość szerokim zakresie parametrów detonacyjnych. MWE mogą być stosowane w zawodnion[...]

Ocena stopnia ogrzania cząstek proszku FeAl w procesie natryskiwania gazodetonacyjnego (GDS

Czytaj za darmo! »

Nakładające się wzajemnie i związane ze sobą efekty procesów fizykochemicznych podczas detonacji gazowej mają kluczowy wpływ na osiągnięcie i utrzymanie temperatury natryskiwanych cząstek w bardzo krótkim czasie oddziaływania medium gazowego podczas przejścia fali detonacyjnej (10-7÷10-5 s), jak i w warunkach adiabatycznego rozprężania się gazowych produktów spalania detonacyjnego (ok.10-3 s). Dlatego kompleksowa analiza wyników właściwości termo-gazo-kinetycznych gazowego strumienia detonacyjnego pozwoli ujawnić rozmiar graniczny cząstki FeAl, która zachowa stan stały w momencie zderzenia z materiałem podłoża. Jednak uzyskanie w pełni miarodajnych wyników badań dotyczących oceny stanu ogrzania cząstek proszkowego materiału powłokowego w warunkach GDS jest znacząco utrudnione. Problemy eksploatacyjne i obliczeniowe wynikają przede wszystkim z nakładających się wzajemnie, związanych ze sobą efektów towarzyszących procesom fizykochemicznym w detonacji gazowej [1÷7]. Efekty te szczegółowo obrazuje zmiana parametrów termodynamicznych i prędkości przepływu strumienia gazowego w strefie oddziaływania fali detonacyjnej (FD), do momentu aż osiągnie on odkryty koniec lufy [1÷3]. Za wylotem z lufy działa podążające za falą uderzeniową gazowe produkty spalania detonacyjnego doświadczają zjawiska przepływu falowego, z serią następujących po sobie zmian - kolejno kompresji i ekspansji [4]. Falowa struktura przepływu naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego z tworzącymi się dyskami Macha jest dość szybko wygaszana w wyniku wzajemnego tarcia molekuł gorącego gazu z powietrzem z atmosfery, wywołanego wytworzeniem turbulentnej warstwy ścinającej o lepkim tłumieniu [1]. Niemniej jednak cykliczne zmiany prędkości i temperatury produktów gazowych, mające miejsce bezpośrednio po ich wylocie z lufy działa GDS (do momentu osiągnięcia przez strumień prędkości poddźwiękowej), wywierają również istotny wpływ na końcową prędkość i stopień ogrzania cz[...]

 Strona 1