Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir J. Ambroziak Jacek Stefański"

NOWA ADAPTACYJNA METODA ALOKACJI STRUMIENI DANYCH OPARTA NA ESTYMACIE PARAMETRÓW KANAŁU RADIOWEGO W HETEROGENICZNEJ SIECI WBAN DOI:10.15199/59.2017.6.65


  Sieci WBAN (Wireless Body Area Network) zyskują aktualnie coraz większą popularność i stały się istotnym kierunkiem rozwoju nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych 5G. Technologia WBAN znajduje szerokie zastosowanie w telemetrii m.in. w monitorowaniu parametrów zdrowotnych, lokalizacji, opieki nad osobami starszymi, autoryzacji czy w aplikacjach multimedialnych. W bieżącym stanie techniki występują homogeniczne oraz heterogeniczne sieci WBAN, rozróżnialne przez liczbę zastosowanych interfejsów radiowych. W istniejących heterogenicznych sieciach złożonych z węzłów posiadających wiele równolegle pracujących interfejsów radiowych należy alokować generowane strumienie danych do wysłania przez dostępne łącza radiowe. Zwykle stosuje się statyczny przydział tychże strumieni z niezmiennymi parametrami warstwy fizycznej w trakcie pracy węzła. Zapewnia to zmniejszenie redundancji danych sterujących wymienianych pomiędzy węzłami w sieci oraz uproszczenie protokołu MAC (Medium Access Control). Pomimo tych zalet wiadomym jest, że efektywność wykorzystania dostępnych zasobów czasowo-częstotliwościowych można zwiększyć poprzez np. dynamiczną zmianę przepływności transmisji w zależności od estymaty parametrów kanału radiowego bądź krótkookresowej ramkowej stopy błędów [1]. Biorąc pod uwagę znacznie ograniczoną liczbę algorytmów możliwych do wykorzystania w heterogenicznych sieciach WBAN [1, 2, 3, 4], z wielodostępem TDMA (Time Division Multiple Access), istnieje potrzeba opracowania nowej metody alokacji strumieni danych z równolegle pracującymi interfejsami radiowymi. Istotą nowej metody jest zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów czasowoczęstotliwościowych poprzez lokalną estymację i predykcję parametrów kanału radiowego w węźle sieci. 2. NOWA ADAPTACYJNA METODA ALOKACJI STRUMIENI DANYCH Opracowana adaptacyjna metoda alokacji strumieni danych (AMASD) zakłada synchronizację czasową obu interfejsów radiowych, wyko[...]

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA SYSTEMOWEGO W ŁĄCZU RADIOWYM SIECI BAN PRACUJĄCEJ W ŚRODOWISKU PROMU PASAŻERSKIEGO DOI:10.15199/59.2018.6.29


  1. WSTĘP Radiowe sieci BAN (ang. Body Area Networks) pracujące bezpośrednio przy ciele człowieka lub w jego bliskim otoczeniu, dzięki możliwości integrowania rozmaitych nasobnych lub przenośnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, stanowią istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych [10], a zwłaszcza standardu 5G (ang. 5th Generation). Jednym z rodzajów komunikacji charakterystycznych dla radiowych sieci BAN jest komunikacja typu off-body, w której łączność radiowa realizowana jest pomiędzy grupą urządzeń nasobnych a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [4][5]) od ciała człowieka. W przypadku tego typu komunikacji, ciało człowieka oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Aktualnie, dynamiczny rozwój radiowych sieci BAN, a także mnogość ich zastosowań i swoboda aplikacji, wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród instytucji świadczących usługi medyczne i opieki zdrowotnej, ale również coraz częściej wśród służb cywilnych i specjalnych mających na celu chęć zwiększenia ochrony życia i bezpieczeństwa swoich klientów oraz pracowników. W kręgu zainteresowanych są środowiska armatorów statków i promów pasażerskich, których zainteresowanie implementacją radiowych sieci BAN wynika z chęci zwiększenia komfortu i poczucia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników podczas rejsu, poprzez możliwość monitorowania ich parametrów i funkcji życiowych. System radiokomunikacyjny, bazujący na sieciach BAN, pracowałby na pokładach statków lub promów pasażerskich, czyli w środowiskach trudnych i nietypowych pod względem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Nietypowość tego typu środowisk wynika głównie z faktu, iż ściany, podłogi i sufity są wykonane zazwyczaj ze stali. Mając powyższe na względzie, aby zapewnić wysoką niezawodność projektowanych łączy radiowych sieci BAN w kontekśc[...]

ANALIZA ZANIKÓW SYGNAŁÓW W RADIOWYCH SIECIACH BAN TYPU OFF-BODY PRACUJĄCYCH W ŚRODOWISKU KORYTARZA PROMU PASAŻERSKIEGO DOI:10.15199/59.2019.6.36


  1. WSTĘP Obecnie, rozwój radiowych sieci BAN (ang. Body Area Networks), duża liczba zastosowań, swoboda ich aplikacji, a także idąca za tym coraz to większa popularność, wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród instytucji świadczących usługi medyczne, ale również coraz częściej wśród służb cywilnych i specjalnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich klientów czy też pracowników [8]. Dzięki sieciom BAN pracującym bezpośrednio przy ciele człowieka lub w jego bliskim otoczeniu i zapewniającym integrację rozmaitych nasobnych lub przenośnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, otrzymujemy możliwość ciągłego monitorowania parametrów i funkcji życiowych, co w kręgu zainteresowanych jest pożądanym i kluczowym zastosowaniem. Sieci radiokomunikacyjne typu BAN zaprojektowane na potrzeby służb cywilnych i specjalnych muszą przede wszystkim sprostać wymaganiom stawianym przez trudne i nietypowe środowiska pracy, w których konstrukcja i otaczające elementy mają znaczący wpływ na propagację fal radiowych, a zwłaszcza w przypadku komunikacji typu off-body. Niewątpliwie przykładem takich trudnych i nietypowych pod względem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej środowisk jest pokład statku lub promu pasażerskiego. Nietypowość tego typu środowisk wynika głównie z faktu, iż większość ścian, podłóg i sufitów jest wykonanych zazwyczaj ze stali. Mając to na względzie, aby zapewnić wysoką niezawodność projektowanych łączy radiowych sieci BAN wymagane jest dogłębne poznanie i zrozumienie uwarunkowań propagacyjnych występujących w tego typu środowiskach. Niestety, wśród dostępnej literatury przedmiotu w kontekście sieci BAN istnieje znikoma liczba prac na temat pomiarów i analiz tłumienia systemowego przeprowadzonych w rzeczywistych trudnych i nietypowych środowiskach propagacyjnych. Powyższe stanowiło motywację do podjęcia badań pomiarowych dla radiowych sieci BAN typu off-body (dla łącza radiowego pom[...]

 Strona 1