Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Krasiński"

Koalescencja kropel w strukturach porowatych oraz aparatura do rozdzielania układów niejednorodnych ciecz-ciecz DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd i charakterystykę aparatów stosowanych do rozdzielania układów dwufazowych ciecz-ciecz oraz opis zjawisk fizycznych z tym związanych. Omówiono zasady działania, wskazano zakresy operacyjne i ograniczenia, kryteria doboru, a także metody projektowania aparatów koalescencyjnych. Przedstawiona analiza może być pomocna przy doborze optymalnego rozwiązania w zależności od warunków procesowych, właściwości fizykochemicznych rozdzielanych cieczy, wielkości przepływu i wymaganej efektywności. A review, with 40 refs., of process equipment used for sepn. of 2-phase liq.-liq. systems. Fundamentals of physical phenomena involved in operation of the equipment are described in detail. In particular, operation range, limitations, selection criteria as well as some sizing and design rules were taken into consideration. Układy dwufazowe ciecz-ciecz występują w wielu procesach przemysłu petrochemicznego, chemicznego, kosmetycznego, farmacji oraz w technologii oczyszczania ścieków (głównie przemysłowych). Szczególnie ważne jest rozdzielanie emulsji w przemyśle paliwowym i ochronie środowiska. Obszary zastosowań aparatury do rozdzielania układów dwufazowych ciecz-ciecz obejmują poprawę jakości produktów i usuwanie zanieczyszczeń, ochronę urządzeń, odzysk cennych produktów, a także spełnienie norm środowiskowych (osiągnięcie stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych na poziomie określonym przepisami)1). W procesach przemysłu petrochemicznego rozdzielanie układów emulsyjnych ma najczęściej na celu oczyszczenie produktów końcowych z wody oraz roztworów kaustycznych, stosowanych w technologii przetwórstwa ropy naftowej do ekstrakcji zanieczyszczeń. W procesach oczyszczania ścieków aparaty do rozdzielania układów dwufazowych mają zapewnić stężenie produktów ropopochodnych i innego typu zanieczyszczeń olejowych na poziomie wartości ustanowionej przez lokalne przepisy ochrony środowiska. Łatwość i skuteczność procesu r[...]

Określanie zwilżalności włókninowych materiałów koalescencyjnych metodą wzniesienia kapilarnego


  Przedstawiono procedurę badawczą oraz wyniki prac eksperymentalnych dotyczących określania zwilżalności filtracyjnych struktur włóknistych stosowanych do koalescencji i rozdzielania układów niejednorodnych ciecz-ciecz, dla których właściwość ta ma istotny wpływ na skuteczność działania. Badaniom poddano próbki włóknin polimerowych wytworzonych metodą rozdmuchu stopionego polimeru oraz komercyjnie dostępne włókna szklane. Zbadano wpływ rodzaju materiału oraz struktury warstwy włókien (ich rozmiaru), wykazując przy tym użyteczność zastosowanej metody badawczej do charakteryzowania porowatych złóż włókninowych. Wskazano także zjawiska i efekty ograniczające jej stosowalność. Five com. polymer fibre filter media used for sepn. of biphasic liq.-liq. systems were studied for wettability with water and gas oil by the capillary rise test. The wetting kinetics and crit. surface tensions were detd. The surface characteristics of fibers was crit. for achieving high efficiency of the coalescence and subsequent sepn. course. For some filter media, lipophilic-hydrophilic ratio was also found. Applicability of the capillary rise as a reliable and robust method for characterization of fibrous bed wettability was proved. Politechnika Warszawska Andrzej KrAsińsKi* Określanie zwilżalności włókninowych materiałów koalescencyjnych metodą wzniesienia kapilarnego Wettability studies of coalescence media using capillary rise method Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, tel./fax: (22) 234-64-93, e-mail: A.Krasinski@ichip.pw.edu.pl Dr inż. Andrzej KRASIŃSKI w 1999 roku ukończył studia magisterskie o specjalności Inżynieria Chemiczna na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, a w 2005 r. studia doktorskie na tym samym wydziale. Od maja 2006 r. jest zatrudniony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej na stanowisku [...]

Modelowanie procesów odpylania gazów w skruberach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody obliczania skruberów stosowanych w procesach odpylania gazów. Zebrano równania pozwalające na obliczanie rozmiarów kropli cieczy generowanych w tych urządzeniach oraz usystematyzowano zależności opisujące sprawność odpylania dla różnych mechanizmów wydzielania cząstek aerozolowych na kroplach. Dokonano również przeglądu modeli pozwalających na obliczanie sprawności od[...]

Odsiarczanie gazu w skruberze zderzeniowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono serię badań procesu absorpcji SO2 metodą alkaliczną i wapienno-wapniową w skruberze z dwoma współosiowo zderzającymi się strumieniami cieczy. Badania doświadczalne procesu odsiarczania gazu zanieczyszczonego ditlenkiem siarki wykazały dużą efektywność omawianego urządzenia. Skruber zderzeniowy jest dość ciekawą alternatywą dla klasycznie stosowanych skruberów natryskowych. [...]

Processes of biogas cleaning for use in CHP units Procesy oczyszczania biogazu do zasilania układów kogeneracyjnych DOI:10.15199/62.2017.1.8


  A review, with 26 refs., of biogas pollutant, their disposal methods and acceptable concn. ranges of contaminants for the proper operation systems. Dokonano przeglądu metod oczyszczania biogazu pod kątem eliminacji zanieczyszczeń i doprowadzenia jego składu do wymogów dla urządzeń energetycznych stosowanych w układach kogeneracyjnych. Wskazano zanieczyszczenia wywierające niekorzystny wpływ na pracę urządzeń oraz podano nieprzekraczalne wartości ich stężenia w biogazie oczyszczonym w zależności od typu aparatu. Wskazano procesy i ich zalecaną kolejność w instalacji oczyszczania biogazu, a także omówiono metody usuwania poszczególnych zanieczyszczeń, pozwalające na prawidłową pracę urządzeń rozproszonej produkcji energii. Rozwój techno-ekonomiczny jest nierozerwalnie związany ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Produkcji energii z surowców konwencjonalnych towarzyszy emisja szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i aerozolowych, z czego wynika konieczność wydzielania ich z gazów odlotowych i, następnie, utylizacji jako odpadów. Innym niekorzystnym efektem wzrostu podaży energii jest wzmożone zużywanie paliw konwencjonalnych, określanych jako nieodnawialne. Wszystkie te czynniki skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które byłyby łatwo dostępne, tanie i wywierały możliwie niewielki wpływ na środowisko naturalne. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się intensywny rozwój i postęp technologiczny w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak biomasa, Słońce, wiatr, woda, wnętrze Ziemi. Zasadniczą przeszkodą w rozwoju nowatorskich rozwiązań i złożonych technologii jest wysoki koszt początkowy (inwestycyjny), zwłaszcza we wstępnym etapie ich rozwoju, oraz często niekonkurencyjna cena jednostkowa energii w porównaniu z energetyką zawodową. Aby umożliwić wprowadzenie tych rozwiązań do sektora energetyki, wciąż potrzebne są różnego rodzaju inicjatywy ustawodawcze wspierające produkc[...]

Otrzymywanie bezwodnego etanolu metodą termoperwaporacji podciśnieniowej


  Przedstawiono wyniki eksperymentalne odwadniania alkoholu etylowego metodą perwaporacji. Instalacja testowa pracowała w warunkach podwyższonej temperatury nadawy i obniżonego ciśnienia po stronie permeatu, co pozwoliło na uzyskanie bardzo wysokich wydajności dla modułu zeolitowego oferowanego komercyjnie. Uzyskano bardzo wysokie odwodnienie etanolu (czystość końcowa ok. 99,92%), znacznie przekraczające punkt azeotropowy (ok. 95,6%), który jest granicą rozdziału mieszaniny woda-etanol dla procesu destylacji. Ponadto dokonano krótkiego przeglądu literaturowego na temat podstaw procesu perwaporacji i stosowanych membran. H2O-EtOH mixts. (about 1:1 by vol.) were sepd. by pervaporation on NaA zeolite membrane at 50-80°C under vacuum 0.75-0.95 bar. The product purity was up to 99.92% by vol. Perwaporacja jest to proces, który w swojej najprostszej formie można przyrównać do realizacji dwóch operacji jednostkowych: selektywnego rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej na membranie i odparowania składnika ulegającego permeacji. Stąd nazwa procesu pochodząca ze złożenia angielskich słów permeation oraz vaporization. Perwaporacja uznawana jest w wielu przypadkach za korzystną alternatywę do innych metod rozdzielania, zarówno pod względem efektywności rozdziału, jak i kosztów operacyjnych. Jej zastosowania to głównie procesy odwadniania rozpuszczalników organicznych, ale także procesy oczyszczania wody (usuwanie zanieczyszczeń organicznych). Do największych zalet procesu perwaporacji zalicza się zdolność do rozdzielania układów tworzących azeotropy oraz mieszanin związków o zbliżonych temperaturach wrzenia (przewaga nad procesem destylacji), a także przebieg procesu w znacznieniżaPolitechnika Warszawska; bSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Andrzej Krasińskia, *, Teresa Suchecka b, Wojciech Piątkiewicza Otrzymywanie bezwodnego etanolu metodą termoperwaporacji podciśnieniowej Production of anhydrous ethanol by cou[...]

Fractionation of the oil from pyrolysis of waste rubber Frakcjonowanie oleju z pirolizy odpadów gumowych DOI:10.15199/62.2017.3.12


  The pyrolytic oil was fractionated by distn. to recover limonene and arom. hydrocarbons and to decrease the flash point of the oil. The sepn. degree of hydrocarbons was unsatisfactory. The flash point was increased from 26.0°C up to 72.5°C after removal of 6.5% of the oil mass. After removal of 2-3% by mass of the oil, it met the flash point requirements for heavy heating oils (62°C). Podział oleju na frakcje prowadzono metodą destylacji prostej i rektyfikacji, w procesach jedno- i dwustopniowych. Przedstawiono uzyskane krzywe destylacyjne olejów pochodzących z instalacji przemysłowej. Stwierdzono, że olej popirolityczny ma inną charakterystykę destylacyjną niż typowe oleje napędowe i opałowe, co utrudnia jego zastosowanie jako substytutu paliw ropopochodnych. Nie jest możliwe uzyskanie czystych substancji podczas rozdzielania oleju prostymi metodami destylacyjnymi. Możliwe jest jedynie ich zatężenie. Metoda usuwania najlżejszych składników oleju w celu podwyższenia jego temperatury zapłonu okazała się bardzo skuteczna. Oddestylowanie nawet niewielkiej ilości oleju (2-3% mas.). pozwoliło na podwyższenie temperatury zapłonu do wartości zbliżonej do temperatury wymaganej dla ciężkich olejów opałowych (62°C). Wydajność oleju z pirolizy odpadów gumowych, w tym głównie zużytych opon samochodowych, zależy przede wszystkim od temperatury i ciśnienia procesu. Olej pirolityczny stanowi 40-60% pierwotnej masy wsadu, przy czym jego wydajność maleje ze wzrostem temperatury procesu1). O składzie ciekłych produktów pirolizy decyduje rodzaj i konfiguracja reaktora, sposób przygotowania wsadu, sposób ogrzewania, temperatura procesu, stosowany katalizator oraz czas przebywania pierwotnych produktów rozkładu w strefie podwyższonej temperatury. Z analizy elementarnej wynika, że główne składniki to węgiel, wodór, azot, siarka i tlen2). Głównymi komponentami oleju są węglowodory alifatyczne, cykloalifatyczne i aromatyczne (jednoi wielopierśc[...]

 Strona 1