Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jan Masalski"

Dobór składu chemicznego roztworu do elektrochemicznej oceny stopnia uczulenia stali austenitycznej


  Metoda bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DLEPR) została zastosowana do oceny stopnia uczulenia na korozję międzykrystaliczną stali odpornej na korozję H17N13M2T. Badano wpływ składu chemicznego roztworu testowego na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne próbek uczulonych w temperaturze 650°C w czasie 100 godzin i schłodzonych po obróbce uczulającej w wodzie, na powietrzu oraz w piecu. Do badań użyto roztworów testowych zawierających H2SO4 (1,0-2,5 M) z dodatkiem KSCN (0,004-0,120 M). Stopnień uczulenia (SU,I) wyznaczono na podstawie stosunku gęstości prądów maksymalnych zarejestrowanych podczas skanowania reaktywacyjnego (Ir) i skanowania aktywacyjnego (Ia), a także z anodowego fragmentu krzywej reaktywacyjnej na podstawie zmierzonego ładunku elektrycznego (SU,Q). Ustalono, że SU,I oraz SU,Q, będące miarą stopnia uczulenia, rosną wraz ze wzrostem stężenia kwasu siarkowego i tiocyjanianu potasu w roztworze testowym i maleją z wydłużeniem czasu chłodzenia próbek po obróbce uczulającej. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję Selecting the chemical composition of a solution for the electrochemical assessment of the degree of austenitic steel sensitization To assess the degree of sensitization of austenitic stainless steel H17N13M2T to intergranular corrosion, use was made of the double-loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL-EPR) test. Test solutions containing H2SO4 (1.0-2.5 M) with the addition of KSCN (0.004-0.120 M) were used to examine how their chemical composition infl uences the potentiodynamic polarization curves of the samples sensitized at 650°C for 100 h and thereafter cooled in water, air, or in a furnace. The degree of sensitization (SU,I) was determined from the rati[...]

Identyfi kacja korozji międzykrystalicznej za pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji - optymalizacja warunków


  W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfi kacji stopnia uczulenia dla stali dupleksowej typu EN 1.4462 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL - EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 720°C w czasie 168 godzin. Do badań użyto roztworu testowego w skład którego wchodził H2SO4 ( 0,1÷2,5 M) oraz NH4SCN (0,1÷0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze otoczenia przy szybkości skanowania od 1,67 do 3,00 mV/s. Stopień uczulenia wyznaczono na podstawie gęstości prądów (SU,I) przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość SU,I odnotowano dla roztworu 2,5 M H2SO4 + 0,5 M NH4SCN; wynosiła ona 50%. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, dupleksowa stal odporna na korozję.Korozja międzykrystaliczna jest jednym z najniebezpieczniejszych rodzajów zlokalizowanego ataku korozyjnego, który powoduje obniżenie plastyczności i wytrzymałości stali [1]. Zachodzi ona na granicach ziaren w niektórych środowiskach korozyjnych [2]. Główną przyczyną powstawania tego typu korozji jest uczulenie. Uczulenie stali odpornej na korozję może wystąpić podczas ogrzewania lub wolnego chłodzenia w zakresie temperatur od 450 do 900°C [3]. W trakcie tego proces[...]

Identifi cation of intergranular corrosion by means of electrochemical potentiokinetic reactivation – optimisation of conditions


  The objective of the study was to fi nd a suitable solution and optimal conditions for the identifi cation of the degree of sensitisation of duplex steel type EN 1.4462 by means of the double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL - EPR) test. The test material was fi rst annealed and then sensitized at 720°C for 168 hours. Test solutions containing H2SO4 (0.1÷2.5 M) and NH4SCN (0.1÷0.5 M) were used. Measurements were conducted at ambient temperature with a scan rate of 1.67÷3.00 mV/s. The degree of sensitization was determined based on the current density (SU,I) by means of establishing the ratio between maximum reactivation current density (Ir) and maximum activation current density (Ia). The highest SU,I value (50%) was observed in a solution containing 2.5 M H2SO4 + 0.5 M NH4SCN. Keywords: intergranular corrosion, DL-EPR, sensitisation, duplex stainless steel.Intergranular corrosion is one of the most dangerous types of localized corrosion attacks, which causes a deterioration of steel ductility and strength [1]. This type of corrosion develops at grain boundaries in certain corrosive environments [2]. The main cause of the corrosion is sensitization. Sensitization of stainless steel can occur in the course of heating or gradual cooling in the range of 450 to 900?‹C [3]. During this process, solid insoluble chromium carbides are formed, the most common type being M23C6. Sigma, chi and Laves phases can also be present [3]. The resulting segregati[...]

Identyfikacja podatności na korozję międzykrystaliczną stali austenitycznej AISI 201 DOI:10.15199/40.2015.5.4


  W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfi kacji stopnia uczulenia stali austenitycznej AISI 201 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL - EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 650°C w czasie 120 minut. Do badań użyto roztworu testowego, w skład którego wchodził H2SO4 (1,0-2,0 M) oraz Na2SO4 (0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze 28°C przy szybkości skanowania 1,66 mV/s. Stopień uczulenia (S) wyznaczono przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość S odnotowano dla roztworu 2,0 M H2SO4 + 0,5 M Na2SO4; wynosiła ona 26,13%. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję Identifi cation of susceptibility to intergranular corrosion of AISI 201 austenitic steel In the work attempts were taken to fi nd a suitable solution and the selection of the optimal conditions for the identifi cation of the degree of sensitization austenitic steel AISI 201 by the method of the double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL - EPR) test. The test material was given annealed and sensitized at 650°C for 120 minutes. The test solutions containing H2SO4 (1.0-2.0 M) and Na2SO4 (0.5 M) were used. Measurements were conducted at 28ºC with a scan rate of 1.66 mV / s. The degree of sensitization (S) was determined by specifying the ratio of the maximum current density scan reactivation (Ir) to the maximum current density scan activation (Ia). The highest value of the S reported for a solution of 2.5 M H2SO4 + 0.5 M Na2SO4 it was 26.13%. Keywords: intergranular corrosion, DL-EPR, sensitization, austenitic stainless steel1. Wstęp Korozja międzykrystaliczna (KM) stanowi j[...]

Evaluation of corrosion resistance of metal alloys used as construction materials in wet limestone desulfurization of flue gas. Ocena odporności korozyjnej stopów metali stosowanych jako materiały konstrukcyjne w mokrej wapiennej technologii odsiarczania spalin


  An austenitic stainless steel and 2 Ni alloys were tested for corrosion resistance in aq. H2SO4 soln. (1 g/L) contg. NaCl (2 or 10 g/L) and NaF (0.1 to 2 g/L) by potentiodynamic polarization method. The steel was not resistant to pitting corrosion in presence of Cl- ions. The Ni alloys did not undergo corrosion even at elevated temp. (up to 80°C). Przedstawiono wyniki badań korozyjnych popularnej austenitycznej stali typu 304 odpornej na korozję i dwóch stopów niklu: Alloy 31 i Alloy 59 w roztworach symulujących środowisko występujące w instalacjach odsiarczania spalin (IOS). Stal typu 304 nie jest odporna na korozję wżerową w kwaśnych roztworach zawierających wysokie stężenie jonów chlorkowych. Stopy niklu nie ulegają temu typowi korozji zarówno w temperaturze otoczenia, jak również w temperaturach podwyższonych. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska jest spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny oraz pochodne ropy naftowej w procesach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Powstające gazy zawierają zwykle duże ilości ditlenku siarki, który działa niszcząco na środowisko naturalne i wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi. W związku ze wzrostem wymagań związanych z ochroną środowiska oraz powstającymi regulacjami prawnymi, coraz częściej ze spalin obok ditlenku siarki i tlenków azotu1) usuwa się również pyły, metale ciężkie, chlorki, fluorki i dioksyny2, 3). Ograniczanie emisji SO2 można osiągnąć poprzez zastosowanie paliwa o mniejszej zawartości siarki, poprzez usuwanie siarki z paliwa przed spalaniem, poprzez usuwanie siarki podczas spalania i poprzez usuwanie siarki ze spalin. W energetyce zawodowej stosowane są dwie ostatnie metody, ale najczęściej związki siarki i inne zanieczyszczenia usuwane są w trakcie oczyszczania gazów spalinowych. W polskich elektrowniach technologie wychwytywania ditlenku siarki z gazów stosowane są już ponad 20 lat, a na świecie prawie 40 lat.[...]

Badania odporności korozyjnej stali AISI 316L w N-metylo-2-pirolidonie (NMP)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję stali AISI 316L po 12 i 24-godzinnej ekspozycji w N-metylo-2-pirolidonie w podwyższonej temperaturze. Na podstawie przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono, że potencjały korozyjne uzyskane dla wszystkich badanych próbek przyjmowały wartości ujemne. Po 12 i 24 godzinach ekspozycji próbek w badanym rozpuszczalniku, uzyskan[...]

Wpływ przygotowania powierzchni stali 30MnB4 na strukturę i ciągłość powłoki Zn uzyskanej w procesie cynkowania ogniowego


  W pracy przedstawiono wpływ przygotowania powierzchni na strukturę warstwy cynkowej. Przedmiotem badań były elementy osprzętu sieciowego - sworznie śrubowe wykonane ze stali 30MnB4. Przygotowane z nich próbki poddano obróbce strumieniowo ściernej - elektrokorundem 95A i śrutem staliwnym GL40 oraz obróbce chemicznej. Proces cynkowania przeprowadzono metodą zanurzeniową w kąpieli Zn w temp. 460oC. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalografi cznej, oceny chropowatości powierzchni i badań korozyjnych. Stwierdzono, że budowa warstwy - faza stopowa oraz cynkowa pozostają w ścisłej korelacji ze sposobem przygotowania powierzchni i z jej odpornością korozyjną. Słowa kluczowe: przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowo ścierna, obróbka chemiczna, cynkowanie ogniowe, odporność korozyjna The infl uence of steel 30MnB4 surface preparation on the structure and continuity of the zinc layer obtained hot-dip zinc galvanizing The infl uence of surface preparation on the structure of zinc layer has been presented in the paper. Research was focused on fi ttings for overhead power lines - screw bolts made of steel 30MnB4. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting - aloxite (brown fused alumina) 95A and steel shot GL40 and chemical treatment - pickling. Galvanizing process was performed in a bath of zinc at 460oC. The effects were evaluated on the basis of metallographic analysis, evaluation of surface roughness and corrosion tests. It was founded that structure of galvanized layers - phase alloy and zinc are in direct correlation with a surface preparation and a corrosion resistance. Keywords: surface preparation, abrasive blasting, chemical treatment, hot-dip zinc galvanizing, corrosion resistance ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PNEN 61284 wszystkie części składowe [...]

Wykorzystanie spektroskopii impedancyjnej do oceny wykładzin gumowych stosowanych w instalacjach odsiarczania spalin


  Zmierzono widma impedancyjne próbek trzech nowych nieużywanych wykładzin gumowych oraz trzech próbek wykładzin pobranych ze skrubera po kilkunastu latach ekspozycji. Wykorzystano szereg elektrycznych obwodów równoważnych, aby jak najlepiej dopasować widma generowane przez te obwody do danych eksperymentalnych. Spośród wszystkich badanych materiałów najlepsze właściwości barierowe wykazuje samowulkanizująca się miękka wykładzina gumowa na bazie kauczuku bromobutylowego, oznaczana dalej jako GBB. Zachowanie tego materiału przypomina zachowanie kondensatora rzeczywistego z niskim tangensem strat. Próbki gum eksponowane w skruberze zachowały dobre właściwości ochronne, mimo długotrwałego narażenia na agresywne środowisko. Ich właściwości nie są gorsze niż nowych nieużywanych materiałów: wulkanizowanej miękkiej gumy dwuwarstwowej na bazie kauczuku chlorobutylowego (GCB) i samowulkanizującej się miękkiej wykładziny gumowej na bazie chloroprenu (GCP). Słowa kluczowe: wykładziny gumowe, spektroskopia impedancyjna, instalacje odsiarczania spalin Using impedance spectroscopy for evaluation of rubber linings used in FGD installations A series of impedance spectra of three new unused rubber linings and the three used ones taken from the scrubber after several years of exposure were measured. In order to best fi t the spectra generated by these circuits to the experimental data a series of electrical equivalent circuits were used. From among tested materials the best barrier properties shows self-vulcanizing soft rubber lining system based on bromobutyl rubber marked as GBB. Behavior of this material resembles that of a real capacitor with low loss tangent. Samples of rubber linings exposed in the scrubber remained good protective properties, in spite of long time exposure to aggressive environment. Their properties are not worse than the new unused materials vulcanized two-ply soft rubber lining based on chlorobutyl rubber (GCB) and self-vulc[...]

Przyśpieszone starzenie w autoklawie wykładzin gumowych stosowanych w instalacji odsiarczania spalin dla oceny ich właściwości ochronnych


  Określano właściwości wykładzin gumowych po piętnastoletniej ekspozycji w absorberze instalacji odsiarczania spalin (IOS), za pomocą spektroskopii impedancyjnej, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiaru twardości. Dodatkowo próbki gumy zarówno eksploatowane w IOS jak i nowe, poddawano starzeniu w autoklawie w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wykładzina z miękkiej, samowulkanizującej gumy chlorobutylowej, stosowana jako ochrona wewnętrznej ściany stalowego absorbera w obszarze zraszania, nie uległa znaczącej degradacji w czasie wieloletniej eksploatacji. Zarówno nowe próbki, jak i eksploatowane w IOS w ciągu 15 lat, które były eksponowane w autoklawie, charakteryzują się większą o kilka stopni twardością w stosunku do wykładzin nowych (w stanie dostawy). Słowa kluczowe: wykładziny gumowe, twardość, spektroskopia impedancyjna, instalacja odsiarczania spalin Accelerated autoclave ageing of rubber linings used in fl ue gas desulfurization system for the assessment of their protective properties The properties of rubber linings after fi fteen year exposure in the absorber of a fl ue gas desulfurization system (FGD) were determined using impedance spectroscopy, scanning electron microscopy and hardness measurements. In addition, the rubber samples both exploited in FGD and new, were aged in an autoclave at elevated pressure and elevated temperature. It was found that the soft self vulcanizing chlorobutyl rubber lining applied as a protection of the inner wall of the steel absorber in the spray tower did not undergo a signifi cant degradation during long-term exploitation. Both new and exploited for 15 years in FGD samples that were exposed in the autoclave are characterized by a few degrees higher hardness compared to that of the new lining (as delivered). Keywords: rubber linings, hardness, impedance spectroscopy, fl ue gas desulfurization 1. Wprowadzenie Powszechnie stosowane w mokrych,[...]

Ocena właściwości ochronnych powłok winylo-estrowych stosowanych w instalacjach odsiarczania spalin za pomocą pomiaru impedancji DOI:10.15199/40.2015.5.1


  Metodą spektroskopii impedancyjnej określano właściwości powłok winylo-estrowych oraz epoksydowo-nowolakowych zawierających ester winylowy, stosowanych do ochrony podłoża stalowego w instalacjach IOS. W celu oszacowania wpływu awaryjnego wzrostu temperatury na powłoki z żywic syntetycznych, próbki poddano działaniu temperatury o 20-30°C wyższej, niż wartości dopuszczalne zgodnie z charakterystyką materiału. Stwierdzono, że w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnej temperatury (o 30°C) powłoki stosunkowo szybko ulegają poważnej degradacji, objawiającej się spękaniem i utratą przyczepności do stalowego podłoża. Wzrasta przy tym ich pojemność i przenikalność względna oraz maleje moduł impedancji. Słowa kluczowe: żywica winylo-estrowa, żywica epoksydowo-nowolakowa, spektroskopia impedancyjna Evaluation of vinylester protective coatings applied in FGD systems by impedance measurements Using of impedance spectroscopy method, properties of the vinyl ester and epoxy novolac containing vinyl ester coatings, used for protection of the steel substrate in FGD installations were determined. In order to assess the infl uence of temperature on the synthetic resin coatings, the samples were subjected to a temperature of 20-30°C higher than the limit value in accordance with the characteristics of the material. It was found that in the event of significant overtemperature (about 30°C) coatings undergo relatively severe degradation, manifested by cracking and loss of adhesion to the steel substrate. At the same time the capacity and the relative permittivity increases and impedance modulus decreases. Keywords: vinylester resin, novolac-epoxy resin, impedance spectroscopy.1. Wprowadzenie Z uwagi na dużą agresywność warunków występujących w instalacjach odsiarczania spalin (IOS) zagadnieniem wyjątkowej wagi jest dobór materiałów inżynierskich na poszczególne elementy absorbera, kanały gazów surowych i oczyszczonych oraz wymienniki ciepła. Największ[...]

 Strona 1  Następna strona »