Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Sabela"

Rozwój procesu spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł był wykładem wprowadzającym na międzynarodowym sympozjum pracowników spiekalń rud, które odbyło się 30 maja 2007 r. w vŠb - Technicka univerzita w Ostrawie (Republika Czeska). W tym wykładzie przypomniano zmiany dokonane w technologii spiekania rud żelaza w minionym trzydziestoleciu. W szczególności omówiono istotne sprawy przygotowania wsadu dla spiekania, jego podawanie na r[...]

Jakość w krzywym zwierciadle

Czytaj za darmo! »

W doskonaleniu metod podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym czasem pomija się technikę i technologię produkcji. Powoduje to, że zamiast przewidywanej korzyści, jakiej spodziewano się - poniesiono stratę. W artykule przytoczono kilka przykładów dotyczących produkcji surówki wielkopiecowej. nie zawsze zmniejszanie zapasów surowców na składowisku huty jest korzystne fina[...]

Ewolucja zapotrzebowania na wyroby hutnictwa żelaza w świecie

Czytaj za darmo! »

W latach siedemdziesiątych minionego wieku nastąpiła stagnacja produkcji hutnictwa żelaza w zachodniej europie. Dlatego w europejskiej Komisji gospodarczej Onz przeprowadzono w latach 1982÷1983 studium powodów tej stagnacji. między innymi stwierdzono, że produkcja hutnictwa żelaza w swej historii podlegała stałemu rozwojowi. W krajach o intensywnym rozwoju techniki w minionych stuleciach, osiąg[...]

Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przytoczono przykłady z praktyki zarządzania procesowego wskazujące na celowość stosowania tej metody również w hutnictwie. Omówiono istotę zarządzania procesowego i przedyskutowano różne możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. The paper presents examples from operational management practice showing the suitableness of using this method also in metallurgy. The essence of operational management and different usabilities of this method in manufacturing enterprises was discussed. Słowa kluczowe: zarządzanie procesowe, zarządzanie produkcją Key words: operational management, management of productionWprowadzenie. W ostatnich latach pojawia się w literaturze i w mediach wiele poglądów na organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami, uznawanymi jako now[...]

Ewolucja trwałości wielkich pieców

Czytaj za darmo! »

Wielki piec jest urządzeniem pracującym w sposób ciągły. W XVIII wieku kampania między kolejnymi kapitalnymi remontami trwała od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dzisiaj przekracza 10 lat. W artykule przypomniano ewolucję konstrukcji wielkich pieców i materiałów zastosowanych do ich budowy oraz rozwój technologii ich prowadzenia, które pozwoliły na przedłużenie trwałości wielkich pieców.The bla[...]

Ewolucja niektórych poglądów na mechanizmy procesu wielkopiecowego

Czytaj za darmo! »

W procesie wielkopiecowym część mechanizmów opisano na podstawie obserwacji przebiegu zjawisk i różnych fragmentarycznych badań składowych procesu. W ten sposób powstały hipotetyczne opisy mechanizmów. Niektóre z tych opisów od lat sprawdzają się i nie budzą wątpliwości. Są także opisy mechanizmów, które czasem nie zgadzają z rzeczywistym przebiegiem procesu wielkopiecowego. W minionym pięćdziesi[...]

Proces wielkopiecowy - nauka i sztuka


  Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzą- cych w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyzowanie procesu oraz zastosowanie w dość szerokim zakresie metod komputerowego sterowania pracą wielkiego pieca. Mimo to wiele poglądów dotyczących natury fizykochemicznej mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu ma charakter hipotetyczny. Hipotezy te sprawiają, że wielkopiecownicy w niektórych przypadkach nie zawsze poprawnie reagują na zachowanie wielkiego pieca, a zastosowane w algorytmach systemu komputerowego sterowania modele, nie pracują właściwie. W artykule opisano problemy związane z wprowadzeniem przed laty produkcji surówki niskokrzemowej. Wskazują one, że pomimo znaczącego udziału technik komputerowych w systemie sterowania procesem konieczne jest kontynuowanie fizykalnych badań mechanizmów procesów w wielkim piecu. The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resulted in significant automation of the process and also application - in quite wide range - methods of the computer control over blast furnace’s work. Still many views, which applies to physical and chemical nature of the processes’ mechanisms, which takes place in blast furnace have hypothetical nature. Those hypotheses in some cases make, that blast furnace’s workers not always react correctly to behaviour of the blast furnace and models used in computer controlling system algorithms, are not working properly. This article describes problems, that applies to initiation of the low siliceous pig iron pro[...]

Koncepcja zarządzania procesowego w produkcji surówki wielkopiecowej


  Wielki piec jest urządzeniem, którego pracę łatwo rozregulować. Każda zmiana optymalnych warunków pracy wielkiego pieca powiększa jednostkowe zużycie paliw, zmienia jego wydajność i może pogorszyć jakość surówki. Wielkopiecownicy w większości przypadków sku- tecznie usprawniają występujące zaburzenia, ale czasem nie mają wpływu na przyczyny zaburzeń z powodu braku przestrzegania zasad pro- cesowego zarządzania. Dlatego w artykule przedstawiono kilka przykładów niepowodzeń w prowadzeniu produkcji surówki wielkopiecowej oraz wskazano postulaty dotyczące optymalizacji tej produkcji. Blast furnace is the system easy to put out of adjustment. Each change of optimum conditions in blast furnace working increases the specific fuel consumption per unit, changes its productivity and it can make worse quality of pig iron. The blast furnace workers easy remove often arising disturbances but there are situations they can’t prevent their arising because principles of operational management are not abided. That is why the examples of failures in pig iron production were shown in this paper and postulates concern the optimization of iron production were indicated. Słowa kluczowe: organizacja produkcji, surówka wielkopiecowa, jakość koksu wielkopiecowego, jakość rud żelaza Key words: production organization, pig iron, coke quality, iron ore quality.Wprowadzenie. Modnym obecnie przedmiotem nauczania zarządzaniem produkcją i usługami jest uję- cie procesowe. W małych przedsiębiorstwach, jakimi są przedsiębiorstwa rzemieślnicze, w których właści- ciel jest jedynym kierownikiem, on decyduje o wszyst- kim według swojej (jednostronnej) wiedzy. W miarę wzrostu przed siębiorstwa jego decyzje niedostatecznie trafnie rozwiązują sprawy nie leżące w jego osobistej specjalności a mające znaczące skutki dla przedsiębior- stwa. Prowadzi to do angażowania współpracowników zorientowanych w sprawach nie opanowanych przez dotychczasowego szefa. Tym nowym współprac[...]

Kształcenie pracowników jako element zarządzania produkcją i innowacyjnością

Czytaj za darmo! »

Rozwój organizacji działalności innowacyjnej w przemyśle na przestrzeni wieków. Aktualne poglądy na sposoby doskonalenia pracowników w przedsiębiorstwie - istota organizacyjnego uczenia się, e-learning i zarządzanie wiedzą. Przykładem motywacji do działania proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie - czynniki stymulujące to działanie. Organization development of industrial innovation activity during the course of ages. Present opinions about methods of workers improving in enterprise - the essence of learning organization, e-learning and knowledge management. Motives for innovation activity in enterprise - stimulation factors of this activity. Słowa kluczowe: organizacja przedsiębiorstwa, innowacyjność w przedsiębiorstwie, kształcenie pracowników, zaangażowanie pracowników Key words: bus[...]

 Strona 1