Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Slawomir Hanczewski"

MODELWE˛ZŁA DOSTE˛POWEGO SIECI DWDM DOI:10.15199/59.2017.8-9.51


  Spadaja˛ce ceny usług oraz coraz wie˛ksza do nich doste ˛pnos´c´ sprawiaja˛, z˙e ilos´c´ danych przesyłanych przez ró˙znego rodzaje sieci z roku na rok gwałtownie ro´snie [1], [2]. Taka sytuacja nie byłaby mo˙zliwa gdyby nie rozwój sieci dost˛epowych, szczególnie tych mobilnych oraz optycznych (FTTx). Ten ogrom danych musi zosta´c przesłany przez sieci szkieletowe. Aby sieci szkieletowe mogły realizowac´ swoje zadania prowadzone sa˛ badania nad zwi˛ekszeniem ich mo˙zliwo´sci zwłaszcza w kontek´scie coraz bardziej popularnych usług czasu rzeczywistego. Prace te prowadzone sa˛ w dwóch kierunkach: po pierwsze zwi˛ekszenie dost˛epnej szybko´sci transmisji poprzez coraz g˛estsze zwielokrotnienie DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) [3], po drugie wykorzystywanie mechanizmów zarza˛dzania ruchem w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie dost˛epnych zasobów oraz zało˙zonego poziomu jako´sci obsługi. Do tych mechanizmów nalez˙a˛: rezerwacja zasobów [4], [5], kompresja [6], [7], [8], [9], przelewy ruchu [10], [11], [12], priorytety [13], [14] czy te˙z kolejkowanie [15], [16], [17]. Zastosowanie wymienionych mechanizmów b˛edzie efektywne tylko po uprzednim ich sparametryzowaniu (tzn. okres´leniu warunków przy których be˛da˛miały optymalny wpływ na działanie sieci). Podstawia˛ procesu parametryzacji moga˛ byc´ odpowiednie modele analityczne. W literaturze przedmiotu mo˙zna znale´z´c wiele ró˙znych modeli analitycznych systemów telekomunikacyjnych. Ws´ród nich na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ modele systemów niepełnodost˛epnych. Tym bardziej, ˙ze prowadzone w ostatnich latach badania pokazuja˛, z˙e współczesne systemy telekomunikacyjne posiadaja˛ cechy systemów niepełnodost˛epnych [11], [18], [19]. Systemy niepełnodoste ˛pne charakteryzuja˛ sie˛ tym, z˙e zgłoszenia, które pojawiaja˛ sie˛ na wejs´ciu systemu, moga˛ zajmowa ´c tylko zasoby z okre´slonego zbioru, mniejszego od całkowitej pojemno´sci systemu. Ograniczenia[...]

BADANIA SYMULACYJNE SYSTEMÓWKOLEJKOWYCH Z NIEPEŁNODOSTE˛PNYM SERWEREM DOI:


  1. WPROWADZENIE Obserwowany w ostatnich dziesi˛ecioleciach gwałtowny wzrost ilo´sci przesyłanych danych sprawia, ˙ze doste ˛pne zasoby systemów teleinformatycznych musza˛ byc´ wykorzystywane w coraz bardziej efektywny sposób. Istnieje szereg dobrze znanych mechanizmów zarza˛dzania ruchem za pomoca˛ których moz˙na osia˛gna˛c´ ten cel. Sa˛ to szeroko opisywane w literaturze przedmiotu kompresja progowa i bezprogowa [1], [2], [3], [4], rezerwacja [5], [6], [7], priorytety [8], [9], przelewy ruchu [10], [11], [12], [13], czy kolejkowanie [14], [15]. Samo jednak wykorzystanie tych mechanizmów (pojedynczo lub w kombinacjach) nie gwarantuje tego, z˙e zasoby systemu be˛da˛wykorzystywane w optymalny sposób. Konieczne jest bowiem odpowiednie ich sparametryzowanie. Parametry działania mechanizmów zarza˛dzania ruchem moga˛ zostac´ okre- ´slone na podstawie pomiarów rzeczywistych systemów (proces długotrwały), na podstawie modeli analitycznych (jes´li istnieja˛) oraz na podstawie symulacji cyfrowej. Symulacja cyfrowa w wielu przypadkach jest jedyna˛metoda˛ umoz˙liwiaja˛ca˛ badanie włas´ciwos´ci systemów i ich optymalizacj ˛e (nowe systemy). Zalety i wady symulacji cyfrowej były rozwa˙zane w literaturze przedmiotu. Pomimo, z˙e sa˛ doste˛pne s´rodowiska umoz˙liwiaja˛ce symulacj˛e systemów teleinformatycznych (np. NS3 [16], OMNeT++ [17]) autorzy zdecydowali si˛e na opracowanie własnego. Zgodnie z przyje˛ta˛ strategia˛ rozwoju symulatora, mo˙ze on pracowa´c jako niezale˙zny program. Po zako´nczeniu implementacji wszystkich wymaganych mechanizmów zostanie wła˛czony do zintegrowanego oprogramowania zawieraja˛cego róz˙ne symulatory oraz zaimplementowane modele analityczne [18]. Z punktu widzenia zarza˛dzania ruchem, system kolejkowy z niepełnodost˛epnym serwerem jest bardzo interesuja ˛cy. Zmiane˛ parametrów QoS obsługiwanych klas zgłosze´n mo˙zna uzyska´c nie tylko poprzez zmian˛e pojemno ´sci serwera czy te˙z wielko´sci bufora i dyscyplin[...]

BADANIA SYMULACYJNE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW NIEPEŁNODOSTĘPNYCH DOI:10.15199/59.2019.7.38


  1. WPROWADZENIE Wraz ze wzrostem szybko´sci i jako´sci transmisji danych w sieciach telekomunikacyjnych obserwuje si˛e wzrost liczby oferowanych w niej usług oraz liczby u˙zytkowników sieci. Sytuacja ta sprawia, ˙ze konieczne jest stosowanie coraz efektywniejszych rozwia˛zan´ maja˛cych na celu optymalne wykorzystanie zasobów. W literaturze przedmiotu znale´z´c mo˙zna bardzo wiele mechanizmów zarza˛dzania ruchem umoz˙liwiaja˛cych uzyskanie wysokiego poziomu QoS (ang. Quality of Service) w sieciach, jak cho´cby: kolejkowanie [4], kompresja [15, 16], zastosowanie priorytetów [5] lub przelewów ruchu [3, 7]. Kolejnym wyzwaniem jest optymalizacja cia˛gle rozwijaja˛- cych si˛e systemów, których zło˙zono´s´c z ka˙zdym rokiem ros´nie. Przykładem takiego systemu sa˛ systemy chmurowe. Technologia ta wywodza˛ca sie˛ z koncepcji technologii Grid zacz˛eła zyskiwa´c na znaczeniu od roku 2006, gdy uruchomiony został Amazon EC2 [8]. W dzisiejszych czasach ogromna liczba firm oraz osób prywatnych korzysta z rozwia˛zan´ chmurowych, a dzienne ilo- ´sci danych przetwarzane i przesyłane przez takie systemy mo˙zna liczy´c w petabajtach danych. Zgodnie z definicja ˛ NIST (ang. The National Institute of Standards and Technology) przetwarzanie w chmurze obliczeniowej definiowane jest naste˛puja˛co: "Przetwarzanie w chmurze to model umoz˙liwiaja˛cy wszechobecny, wygodny i doste˛pny na z˙a˛danie doste˛p do sieci wspólnej puli zasobów obliczalnych (np. sieci, serwerów, pami˛eci masowej, aplikacji i usług), które mo˙zna szybko udost˛epni´c i zwolni´c za pomoca˛ minimalnego wysiłku w zakresie zarza˛dzania lub interakcji dostawcy usług" [12]. Jak wynika z prowadzonych w ostatnich latach bada´n, wiele współczesnych systemów posiada charakterystyk˛e systemów niepełnodoste ˛pnych. W takich systemach zgłoszenia pojawiaja˛ce sie˛ na jego wejs´ciu maja˛ doste˛p do okres´lonego zbioru zasobów, który jest mniejszy od całkowitej jego pojemno- s´ci. Ograniczenia[...]

MODELOWANIE ŹRÓDEŁ RUCHU DLA SIECI PRZEMYSŁOWEGO INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2019.7.9


  1. WPROWADZENIE Od wielu lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby dost˛epnych usług internetowych opartych na protokole IP i technologii Ethernet. Jednym z najnowszych obszarów implementacji nowych usług sa˛ rozwia˛zania wprowadzane do tzw. internetu rzeczy (Internet of Things) oraz jego wersji przemysłowej (IIoT - Industrial Internet of Things) [1], [2]. Popularno´s´c IIoT ro´snie wraz ze wrostem popularno´sci koncepcji Przemysłu 4.0 [3]. W sieciach IIoT przesyłane be˛da˛ strumienie ruchu znane z sieci przemysłowych oraz ruchy do tej pory znane z biurowych sieci komputerowych oraz Internetu. Przesyłanie tak ró˙znych ruchów w jednej sieci powinno by´c uwzgl˛edniane ju˙z na etapie projektowania oraz wymiarowania sieci. Odpowiednie modelowanie ruchu jest wa˙zne tak˙ze z punktu widzenia analizy mechanizmów zarza˛dzania ruchem stosowanych w takich sieciach. Ewolucyjne zmiany wprowadzone w sieciach przemysłowych obejmuja˛ równiez˙ zmiany w komunikacji i systemach sterowania. Pocza˛tkowo zamknie˛te standardy sieci przemysłowych oferowane przez wioda˛cych producentów urza˛dzen´ i sterowników automatyki przemysłowej zmierzaja˛ w kierunku standardów otwartych. Wiele spo- ´sród nich opiera si˛e na standardach ethernetowych, wykorzystuja ˛c Ethernet jako siec´ transportowa˛ lub ja˛ nieco modyfikuja ˛c. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwia ˛zaniami, rozwia˛zania oparte na ethernecie zapewniaja˛ wie˛ksza˛ wydajnos´c´, potencjalnie nieograniczona˛ liczbe˛ urza˛dzen´ podła˛czonych do sieci produkcyjnej oraz wie˛kszy zasi˛eg. Zainteresowanie przemysłowym wykorzystaniem rozwia˛zan´ etherentowych przyczyniło sie˛ do podje˛- cia prac standaryzacyjnych, których celem jest opracowanie niezale˙znego standardu dedykowanego dla sieci przemysłowych [4]. W celu poszerzenia wiedzy o charakterze ruchu generowanego w sieciach przemysłowych opartych na ehernecie, konieczne jest poznanie parametrów ruchu w sieci, generowanego przez wszystkie [...]

 Strona 1