Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"SłAWOMIR KĄC"

Ti(C,N,O) thin films deposited by PLD technique

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań biozgodnych cienkich warstw Ti(C,N,O) wytwarzanych techniką PLD (Pulsed Laser Deposition) na podłożu polimerowym (poliuretan). Badano morfologię powierzchni wytworzonych warstw, ich strukturę oraz skład chemiczny i fazowy. Badano chropowatość powierzchni oraz grubość nałożonych powłok. Mierzono również współczynnik tarcia otrzymanych cienkich warstw oraz adhezję do podłoża. W skład osadzonych cienkich warstw wchodzi głównie TiO2, TiC, jak również TiO0.34N0.66. Wytworzone cienkie warstwy posiadają grubość od 5 do ok. 15 nm. Wielkość krystalitów wynosi od 3 nm do 7 nm, natomiast chropowatość ok. 1,5 nm. Współczynnik tarcia cienkich warstw Ti(C,N,O) jest mniejszy niż dla poliuretanu i wynosi ok. 0,1 The paper deals with the characterization of Ti(C,N,O) biocompatible thin films on polymer substrate (polyurethane). The layers were deposited using Pulsed Laser Deposition (PLD) technique. The surface morphology, structure, chemical and phase composition were analyzed. The roughness of the surface, thickness of the thin films and friction coefficient were measured also. The phase composition of thin films generally consist of TiO2, TiC, and TiO0.34N0.66 phases. The thickness of deposited films can be varied between 5 and 15 nm. The crystallite size is estimated from 3 nm to 7 nm, and the roughness is about 1.5 nm. The friction coefficient for Ti(C,N,O) thin films is lower than for polyurethane and averages about 0.1. Słowa kluczowe: Ti(C,N,O), cienkie warstwy, ablacja laserowa, adhezja, współczynnik tarcia, poliuretan Key words: Ti(C,N,O), thin films, pulsed laser deposition, adhesion, friction coefficient, polyurethane S. 172 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 4 nych naczyń krwionośnych. Kolejnym problemem przy stosowaniu polimerów jest migracja plastyfikatorów z polimerów do krwi [1]. Uzasadnionym rozwiązaniem jest więc pokrycie polimeru cienkimi warstwami skutecznie oddzielającymi je od płynów ustrojowych. J[...]

BADANIA EFEKTÓW DZIAŁANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY, CZASU I ATMOSFERY NA UŻYTKOWE WŁASNOŚCI POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH RURACH PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykul rzedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury (700÷1050 °C), czasu (2÷70 godzin) i atmosfery ochronnej na zachowanie się powłoki Al-Si na stalowych rurach zgrzewanych przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Badania przeprowadzono w przemysłowych piecach grzewczych. Analizowano wpływ wymienionych parametrów na zmianę struktury, składu chemicznego, własności oraz przycze[...]

Wpływ długości fali promieniowania laserowego na strukturę i własności cienkich warstw Bi2O3 wytwarzanych techniką PLD

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań nad warstwami wierzchnimi z Bi2O3, wytworzonymi techniką ablacji laserowej. Eksperyment przeprowadzono przy różnych parametrach procesu PLD, takich jak energia wiązki i długość fali promieniowania laserowego. Wnikliwej analizie poddano strukturę, skład chemiczny, skład fazowy oraz morfologię wytworzonych warstw tlenkowych, z wykorzystaniem takich[...]

Structure and properties of Al-Cu-Fe thin films deposited by PLD technique

Czytaj za darmo! »

Recent progress in the development of quasicrystals (QCs) as low- -friction, hard materials, makes these alloys ideal candidates for protective coatings. However one disadvantage of quasicrystals is that they are quite brittle. To overcome this problem, we are taking advantage of nonstructural materials and produce coatings, which consist of a nanograin quasicrystals and metal. Quasicrystals are alloys, which have long-range rotational symmetry, but lack translational periodicity in three dimensions. In spite of the lack of translational periodicity, these materials show sharp diffraction patterns with symmetries, which are forbidden for ordinary crystals (five-fold or ten-fold axes, for instance) [1]. Analysis of bibliography [2÷4] shows that quasicrystals exhibit intriguing surface properties in air. First of all, they have low coefficient of friction, low propensity to wetting by polar liquids, excellent oxidation resistance and high hardness. However, given that they are brittle materials they are usually employed as film coatings. Up to now, quasicrystalline phases have been observed in over 100 different metal alloy systems. One of the systems creating of quasicrystal phases are Al-Cu-Fe alloys. Their friction properties and hardness makes them an interesting material for wear-resistant coatings. Their low thermal conductivity and their improved ductility above 750°C make them suitable for thermal barrier coatings [2, 5, 7]. The production of good quality quasicrystalline Al-Cu-Fe alloys on an industrial scale is still difficult. Literature study shows, that is possible to form Al-Cu-Fe quasicrystals using different methods, like melting and solidification, melt spinning, gas atomization, mechanical alloying [2], and by PLD technique [4, 6, 8]. Literature study [9, 10] indicates that PLD technique which allows to transform stoichiometrically material from the target to film seems to be an ideal method for preparation of[...]

The AlMg thin films deposited by using PLD technique

Czytaj za darmo! »

In the paper the systematic study of the pulsed laser deposition of B-Mg2Al3 has been carried out. The AlMg thin films were prepared on Si (100) substrates and deposited by using a Nd:YAG laser (A = 355 nm). The samples were performed with two different laser beam energy densities (4,7 and 10 J/cm2) and two different substrate (Si) temperatures (room temperature and 430 oC). The[...]

BADANIA STANU POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH TAŚMACH I RURACH PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH, PODDANEJ DZIAŁANIU TEMPERATURY 150 °C I CZASU

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ temperatury (150 °C) i czasu (450÷1350 godzin) na stan i własności powłoki Al-Si na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Zmiany stanu powłoki oraz składu chemicznego po różnym czasie nagrzewania identyfikowano metodą wizualną (makro) oraz za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Słowa kluczowe: powłoki Al-Si, nagrzewanie, układ wydechow[...]

Struktura i właściwości laserowo przetapianych powłok amorficznych na bazie żelaza

Czytaj za darmo! »

Duże zainteresowanie materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi wynika stąd, iż charakteryzują się one zespołem właściwości chemicznych i mechanicznych nieosiągalnych dla konwencjonalnych struktur polikrystalicznych. Podstawową ich cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość i jednocześnie dobra odporność na kruche pękanie oraz wysoka wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na korozję. Ta właściwość dotyczy również materiałów amorficznych na bazie żelaza - Fe-(Al, Ga)-(P, C, B, Si) oraz Fe-(Co, Ni)-(Zr, Hf, Nb, Ta)-B [1, 2]. Intensywny wzrost zainteresowania szkłami metalicznymi, badań, publikacji i aplikacji obserwowany jest od początku lat 90. ubiegłego stulecia. Szkła metaliczne wytwarzane są obecnie głównie na bazie Zr, Cu, Hf, Fe z dodatkami innych pierwiastków (Al, Ga), (Cr, M[...]

Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych z wanadem

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę oceny odporności na ścieranie dwóch stali konstrukcyjnych Mn-Cr-Mo-V zawierających stałe stężenie węgla (0,37 %), zmienne stężenie wanadu (0,12 i 0,76 %) oraz w miarę jednakowe - "silne tło" pozostałych pierwiastków stopowych. Próby ścierania wykonano na próbkach stali w stanie wyżarzonym, zahartowanym na maksimum twardości, zahartowanym i niskoodpuszczonym oraz zahartowanym i odpuszczonym wysoko na pik "twardości wtórnej". Wykazano, że stale w stanie wyżarzonym charakteryzuje największy ubytek masy. W stanie zahartowanym zużycie w stosunku do stanu wyżarzonego jest ok. 8-krotnie mniejsze - dla stali zawierającej 0,12 % V i ok. 4-krotnie mniejsze - dla stali zawierającej 0,76 % V. Stwierdzono, że odporność na ścieranie badanych stali związana jest z ich twardością. Dokładne, jednoznaczne wyjaśnienie uzyskanych w pracy zależności pomiędzy odpornością na ścieranie a zastosowanym sposobem obróbki cieplnej (w tym roli fazy węglikowej w procesie ścierania badanych stali), wymaga wykonania dalszych badań z wykorzystaniem techniki elektronowej mikroskopii skaningowej. This paper describes an attempt of wear resistance evaluation of two Mn-Cr-Mo-V structural steels containing 0.12 wt % V or 0.76 wt. % V. These steels were characterized both by the same carbon content (0.37 wt. %) and a "strong background" of other alloying elements. Wear tests were carried out on the heat-treated samples: annealed, quenched for the maximum hardness, quenched and tempered at low temperature and quenched and tempered at the secondary hardness peak. It has been found that annealed samples were characterized by the highest weight loss during wear test. The wear rate of the quenched samples is about 8 times lower (0.12 wt. % V) and about 4 times lower (0.75 % wt. V) in comparison to their annealed counterparts. It has been found that wear resistance of the investigated steels can be associated with their hardness. In order to explain precisely ob[...]

Optymalizacja struktury cienkich warstw Bi2O3 domieszkowanych Er wytwarzanych techniką PLD DOI:10.15199/28.2015.6.26


  Optimization of the structure of Er doped Bi2O3 thin films prepared by the PLD technique In this paper we present the results of research made for functional Er3+ doped Bi2O3 thin films, produced by the laser ablation technique. The experiment was performed using the optimized PLD process parameters, such as single pulse energy, laser radiation wavelength, the substrate temperature, the pressure of the working gas and the target-substrate distance. Thorough analyses of the structure, chemical and phase composition and morphology of oxide thin films were carried out using research techniques as follows: scanning electron microscopy, atomic force microscopy, EDS spectroscopy and X-ray phase analysis. The study of thickness measurements, nanohardness and adhesion of Er3+ doped Bi2O3 thin films for the single crystal MgO substrate were also performed. Thus obtained results allow to conclude that it is possible to "transfer" the stoichiometric composition of the target material to the prepared substrate and the XRD phase composition investigation revealed the presence of the high-temperature δ-Bi2O3 phase responsible for the increased ionic conductivity. Analysis of these results allows a precise selection of the optimal PLD process parameters for the preparation of high quality Er3+ doped Bi2O3 thin films stabilizing δ phase at lower temperature. Key words: surface thin films, laser ablation, PLD, Bi2O3 oxide doped with Er, high temperature δ-Bi2O3 phase. W pracy przedstawiono wyniki badań nad funkcjonalnymi cienkimi warstwami Bi2O3 domieszkowanymi Er3+, wytworzonymi techniką ablacji laserowej. Eksperyment przeprowadzono z zastosowaniem zoptymalizowanych parametrów procesu PLD, takich jak: energia impulsu, długość fali promieniowania laserowego, temperatura podłoża, atmosfera gazu roboczego i odległość target-substrat. Wnikliwej analizie poddano strukturę, skład chemiczny, skład fazowy oraz morfologię wytworzonych warstw tlenkowych[...]

 Strona 1  Następna strona »