Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kruk"

Evaluation of the resistance of the carbon monoxide conversion catalysts by using Weibull distribution Ocena wytrzymałości tabletek katalizatorów konwersji tlenku węgla przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla DOI:10.12916/przemchem.2014.51


  Two-hundred tablets of 2 fresh and spent title catalysts were compressed under 0.329-6.577 MPa to det. the no. of intact tablets. The crushing degree was evaluated statistically to est. the resistance of the tablets to crushing in an industrial reactor. A good agreement between the estd. and operational data was obsd. Pomiar stopnia skruszenia tabletek katalizatora w specjalnym naczyniu jest alternatywnym sposobem oceny wytrzymałości wobec tradycyjnej metody pomiaru siły zgniatającej pojedyncze tabletki. Metoda umożliwia oszacowanie stopnia zgniecenia tabletek w złożu w reaktorze. W reakcjach gazowych prowadzonych na złożach katalitycznych istotną rolę odgrywają opory przepływu. Ich duża wartość oznacza duże zużycie energii na tłoczenie gazu i wyższe koszty prowadzenia procesu. Opory te zależą istotnie od właściwości kształtek katalizatora, od ich rozmiarów i wytrzymałości oraz podatności na kruszenie. Powszechnie stosowana metoda oznaczania wytrzymałości przez zgniatanie pojedynczych tabletek jest bardzo wygodna i pozwala na porównywanie różnych szarż katalizatorów ze sobą, nie umożliwia jednak przewidywania stopnia skruszenia katalizatora w złożu i ewentualnego oszacowania wielkości oporów przepływu. Wykorzystanie pomiaru zgniatania stosownej porcji katalizatora w standardowym naczyniu (metoda ALCOA)1) pozwala na oszacowania zachowania katalizatora w złożu pod obciążeniem. Stopień skruszenia tabletek można oceniać [...]

Katalizator TZC-3/1 do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Porównano polski katalizator do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z jego odpowiednikami oferowanymi przez firmy zagraniczne. Badania laboratoryjne wykazały, że katalizator TZC-3/1, opracowany przez INS i ZAT jest w pełni konkurencyjny wobec swoich zagranicznych odpowiedników. The Polish TZC-3/1 catalyst for high-temperature shift reaction was compared under laboratory conditi[...]

Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

W skali pilotowej wykonano badania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu (N2O). Badania prowadzono pod ciśnieniem 3,5 i 4,8 bar abs., w temp. 860 i 900°C, przy obciążeniu reaktora 5,5 i 12 t N/(m2d). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono niezbędną wysokość warstwy katalizatora w reaktorach utleniania amoniaku w wytwórniach kwasu azotowego Anwil SA we Włocławku i w ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiono efekty zastosowania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w tych zakładach. W Anwil SA w linii A instalacji kwasu azotowego obniżono emisję podtlenku azotu o ok. 80%, a w ZAK SA o ok. 91%. An Al2O3-supported Fe2O3 catalyst was used for decompn. of N2O in a pilot plant for catalytic oxidn. of NH3 to NO at 860 or 900°C, 3.5 or 4.8 [...]

Rozwój technologii wytwarzania katalizatorów przemysłowych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – 50 lat doświadczeń

Czytaj za darmo! »

W 2008 r. minęło 50 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych (40 lat w Puławach). Rocznica ta jest okazją do zaprezentowania dorobku Instytutu w bardzo ważnym obszarze działalności, jaką jest kataliza stosowana i dziedziny pokrewne. Przedstawiono dorobek INS Puławy w badaniach i pracach nad doskonaleniem technologii wytwarzania katalizatorów, sorbentów i nośników, głównie na potrzeby przemysłu nawozów azotowych. A review, with 43 refs., of the catalysts developed by the Fertilizers Research Institute and implemented for hydrodesulfurization of hydrocarbon streams, steam reforming of methane, CO shift reaction, methanization of C oxides, synthesis of NH3, hydrogenation of PhH, hardening of fats and decompn. of N2O. Prace nad katalizatorami przemysłowymi prowadzono w nie[...]

 Strona 1