Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR RÓŻAŃSKI"

Zastosowanie analizy termicznej w metalurgii żelaza


  W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej do symulacji rozkładu termicznego paliwa stałego i ilościowej analizy zawartych w nim składników, obróbki termicznej składników żużlotwórczych, procesów wypalania siarki, spiekania mieszanki spiekalniczej, redukcji rudy hematytowej. The paper presents the examples of application of thermal analysis to simulate decomposition of solid fuel and quantitative analysis of the components contained therein, slag formers thermal treatment, sulfur burning process, sintering of sinter mixture, hematite ore reduction. Słowa kluczowe: analiza termiczna, DTA, DSC, rozkład, redukcja Key words: thermal analysis, DTA, DSC, decomposition, reduction.1. Wstęp. Analiza termiczna służy do pomiaru właściwości fizycznych substancji (minerałów, związków, stopów itd.) w funkcji temperatury zmieniającej się według ściśle ustalonego programu i w danej atmosferze gazowej. Analiza symultaniczna TG/DTA lub TG/DSC pozwala na rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych związanych z różnymi przemianami chemicznymi i fizycznymi: reakcji rozkładu, utleniania, redukcji oraz topnienia, krystalizacji i innych przemian fazowych. 2. Symulacja rozkładu termicznego paliwa węglowego (koksiku). Analizę termiczną koksiku zaprogramowano w ten sposób, aby możliwe było określenie zawartości wody, części lotnych, węgla oraz popiołu. Program temperaturowy składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na ogrzewaniu próbki paliwa do 900 °C w atmosferze gazu obojętnego, przy szybkości nagrzewania 15 °C/ min,[...]

Określenie możliwości ponownego użycia żużli z pozapiecowej obróbki ciekłej stali Charakterystyka zużytych rafinacyjnych żużli kadziowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia możliwości ponownego wykorzystania stalowniczych żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach kadziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego i fazowego żużli oraz temperatury topnienia określono sposób ich ponownego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wyprodukowaniu 1 Mg ciekłej stali w stalowni w zależności od procesu technologicznego, rodzaju stali i stosowanych surowców (bez uwzględnienia żużla wielkopiecowego i żużla z procesu odsiarczania surówki) towarzyszy powstanie od 100 do 180 kg żużla, przy czym 90 % stanowi żużel piecowy a pozostałe 10 % to żużel z obróbki pozapiecowej. Zagospodarowanie części żużla stalowniczego na miejscu w stalowni pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego Ca[...]

Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali


  Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym. W ramach pracy określono charakterystyki żużli stalowniczych. Wytypowano żużle nadające się do zawracania do procesów stalowni- czych wraz z określeniem niezbędnych modyfikacji ich składu chemicznego i postaci fizycznej. Na podstawie badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej opracowano między innymi: sposób stabilizacji żużli w celu wyeliminowania ich rozpadu na pył i technologie aglomeracji na drodze grudkowania i brykietowania oraz określono ilości recyrkulowanych żużli w procesie piecowym (EAF) i w procesach obróbki pozapiecowej (LF, VAD). W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ustalono, że żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali (LD i VAD) nadają się w wielu przypadkach do ponownego wykorzystania w technologiach stalowniczych. Mogą one zastąpić część wapna hutniczego, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji złóż kamienia wapiennego i ograniczenia emisji CO2 związanej z jego przerobem na wapno palone. Recykling żużli stalowniczych może dać wymierne korzyści ekonomiczne. The course and results of the research work aimed at developing the recycling method of steelmaking slags are presented.The characteristics of steelmaking slags were determined. Slags suitable for recycling in steelmaking processes were selected. The processes necessary to modify chemical composition and physical form of these slags were determined. The method of slag stabilizing for the elimination of its decomposition to the dust form, the agglomeration technologies by briquetting and pelletizing of white slags and the possible mass amounts of recirculated slags in the furnace (EAF) and secondary metallurgy processes (LF, VAD) were developed and established. As a result of the research work it was established that the slags from ladle treatment of liquid steel processes (LD and VAD) are suitable in many cases for re-us[...]

Innovative technology of recycling scale into steel production process through the use of self-reducing composite with a limited cooling effect DOI:10.15199/24.2019.11.2


  Introduction. Ferrostal Gliwice Steelworks produces approx. 1,100 tonnes of scale per year. The source of this scale is a CC machine. The above-mentioned waste consists of precipitates occurring in two places, namely scale from the cooler and from hydrocyclone. Both scales, presented in Fig. 1, are a pure and rich source of iron. They differ slightly in chemical and phase composition, and hence in the richness of iron - Tables 1 and 2. The entire COGNOR Holding S.A. Group produces more iron-bearing oxide waste with various degrees of purity. The waste originates from the rolling mill in Kraków and Zawiercie; it includes mill scale and sediments, which may also be a potential source of iron for the steelmaking process, and are currently considered as charge material for steelworks. The basic condition for using this waste as a component of the charge in the steel smelting process is to achieve high iron reduction efficiency (at least at 80%) and to eliminate local cooling of the charge, which is the result of endothermic reduction of iron oxides with carbon. The initial attempts by the steelworks to return ironbearing wastes in the form of Russian self-reducing briquettes containing an appropriate content of iron oxides and carbon were unsuccessful. The briquettes were introduced in various stages of the process and in different amounts, but in all cases there was local overcooling of the charge and consequent disturbance, and a significant slowdown in the steel smelting and refining process, and the reduction of iron oxides in the melt’s balance was virtually unnoticeable. The iron oxides introduced into the furnace would mostly turn into slag. It was decided that the introduction of briquettes based on their own scale and a carbon carrier will bring similar results as in the case of the Russian product, and further attempts with this type of material were aban- Table 1. Results of chemical analysis of the scale rega[...]

 Strona 1