Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ DĄBROWSKI"

Ogólne wymagania projektowe, wykonawcze i odbiorcze wg prawa budowlanego i energetycznego oraz dyrektyw Unii Europejskiej dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budownictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule zostaną przedstawione - zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym, jego rozporządzeniami, Prawem energetycznym i jego rozporządzeniami oraz dyrektywami Unii Europejskiej - ogólne wymagania dotyczące rozwiązań i elementów stosowanych w budownictwie. Wymagania projektowe ogólne Instalacje i urządzenia elektryczne obiektów budowlanych, przy zachowaniu przepisów rozporządzeń, przepis[...]

Badanie szczelności systemów ciepłowniczych


  Informacje zawarte w artykule, a dotyczące stosowanych w krajowych systemach ciepłowniczych metodach wykrywania nieszczelności, pochodzą z ankiet otrzymanych z przedsiębiorstw. Tą drogą pragniemy odwdzięczyć się oraz wypełnić obietnicę przekazania informacji o wynikach ankiety.1. Wstęp Nie ma instalacji idealnie szczelnej. To, czy zostanie ona uznana za szczelną, zależy od przyjętych arbitralnie wymagań. Ponieważ wraz ze wzrostem wymagań co do szczelności, rosną koszty wykonania, odbioru i kontroli takiej instalacji, projektanci i użytkownicy starają się wyważyć chęć uzyskania instalacji idealnie szczelnej oraz kosztu uzyskania takiej szczelności. Do tego należy dołożyć koszty związane z ryzykiem rozszczelnienia się instalacji. Jeśli analizowaną instalacją jest rurociąg zimnej, czystej wody, biegnący w terenie rolniczym lub leśnym, to ewentualne straty związane z rozszczelnieniem się rurociągu będą niewielkie. Niewielkie jest też prawdopodobieństwo, że nawet w przypadku pęknięcia rurociągu (maksymalna możliwa awaria) zginie lub ucierpi zwierzę lub człowiek. Gdy analiza dotyczy rurociągu lub sieci ciepłowniczej, biegnącej w mieście, rośnie prawdopodobieństwo znacznych szkód spowodowanych pęknięciem rurociągu, a możliwe są nawet śmiertelne poparzenia ludzi. Jeśli analizie poddamy rurociąg, np. z produktami ropopochodnymi, biegnący w terenie zurbanizowanym, koszty ewentualnej awarii znacznie rosną. Rośnie też gwałtownie możliwość wypadków śmiertelnych wśród ludzi. Zarządzenie ryzykiem w eksploatacji rurociągów można znaleźć w literaturze [4]. W celu minimalizacji wystąpienia dużych awarii (pęknięć) rurociągów, należy jak najwcześniej wykrywać miejsca potencjalnych awarii. Będą to miejsca nieszczelności, które, na skutek działania korozji i erozji, mogą doprowadzić do znacznych szkód, włącznie z pęknięciem rurociągu, jeśli nie zostaną wykryte i usunięte. Jednak, nawet niewielkie nieszczelności występujące w sieci powodują zna[...]

 Strona 1