Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Górna"

Zasady identyfikacji i identyfikowalności w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/65.2016.1. 5


  Na zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest skuteczny system identyfikowalności wewnętrznej i zewnętrznej. Znaczenie systemu identyfikowalności w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności jest oczywiste. Jednakże uregulowania prawne w tym zakresie nie stanowią istotnego czynnika stymulującego przedsiębiorstwa do wdrażania, utrzymywania i oceny skuteczności stosowanych systemów identyfikowalności. Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego pozwoliły na poznanie ich opinii o skuteczności systemu identyfikowalności.Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest wciąż aktualna, ponieważ pomimo ciągłego podnoszenia standardów higieny produkcji żywności i wprowadzania nowoczesnych technologii, coraz częściej dochodzi do ujawniania nowych problemów związanych z bezpieczeństwem żywności, a liczba zatruć i zakażeń pokarmowych jest nadal wysoka. W ostatnich latach liczba powiadomień w RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) znacznie wzrosła - choć zdaniem niektórych - wynika to z coraz sprawniej działającego systemu [10]. W związku z tym producenci żywności są zmuszeni do wycofywania wyrobów z rynku, a skuteczność tych działań jest uwarunkowana wdrożonym systemem identyfikowalności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie ogniwa składające się na ten proces będą właściwie zaplanowane, utrzymywane, monitorowane, weryfikowane i w odpowiednim czasie korygowane. Jedno z tych ogniw, niezwykle istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, stanowi właśnie system identyfikowalności. ASPEKTY PRAWNE Śledzenie pochodzenia żywności wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom oraz z dostosowania działalności firm do obowiązujących od 1 stycznia 2006 r. wymagań prawa żywnościowego. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymag[...]

Zarządzanie alergenami DOI:10.15199/65.2016.6.4


  Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe,jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści - czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna organizmu powodująca występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona [3]. Angielska organizacja NHC (National Health Care) podaje, iż alergie na pokarmy wzrastają w bardzo szybkim tempie. Nieznany jest powód tak intensywnego wzrostu. Niektóre teorie zakładają, iż przyczyną mogą być zmiany w diecie bądź wysoki poziom higieny w wieku dziecięcym, który obniża odporność organizmu. Według danych NHC 5-8% dzieci oraz 3-4% dorosłych ma alergię pokarmową. Liczba dzieci przywiezionych do szpitala w wyniku szoku anafilaktycznego związanego z alergią pokarmową wzrosła o 700% od 1990 r. [9]. Właściwe zarządzanie alergenami to obecnie poważne wyzwanie dla producentów żywności. Celem zarządzania alergenami w przedsiębiorstwie jest unikanie podczas produkcji i późniejszej dystrybucji zawartości niedeklarowanych alergenów w łańcuchu pokarmowym, przy jednoczesnym założeniu, iż każdy produkt przekazany do konsumpcji zawierający alergeny jest prawidłowo oznakowany [6]. Termin "alergia" pochodzi od dwóch słów greckich: allos, co oznacza "inny" oraz ergon - "praca" [1]. Definicja alergii została użyta pi[...]

Wpływ informacji o certyfikowanych systemach zarządzania, umieszczonych na opakowaniach jednostkowych, na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych

Czytaj za darmo! »

Informacje o certyfikowanych systemach zarządzania, umieszczane na opakowaniach jednostkowych mają wpływ na decyzje nabywcze konsumentów. Duże znaczenie ma system zarządzania dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz system zarządzania środowiskowego.Wiele czynników o charakterze ekonomicznym, demograficznym, społecznym i psychologicznym wpływa na decyzje nabywcze konsum[...]

 Strona 1