Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF W. KSIĄŻYŃSKI"

Analiza DPSIR jako narzędzia planowania ochrony przeciwpowodziowej - problemy z zastosowaniem


  Skutecznym narzędziem oceny efektywności istniejących środków ochrony przeciwpowodziowej, jak i racjonalnego ich planowania, jest analiza DPSIR: Driver - naturalne przyczyny wezbrań, czyli opady i charakterystyka zlewni; Pressure - oddziaływania naturalne i antropopresja; State - stan procesu czyli charakterystyka wezbrań historycznych; Impact - skutek, czyli straty i szkody społeczno-ekonomiczne i środowiskowe; Respons - odpowiedź, czyli środki ograniczające skutki przyszłych powodzi. Analiza elementów D-I odpowiada na zasadnicze pytanie: dlaczego w konkretnym miejscu w zlewni występują określone szkody powodziowe. Zwraca ona uwagę na zgodną z Dyrektywą Powodziową koordynację środków ochronnych w skali dorzecza. Przedstawiono doświadczenia z wdrożenia analizy D-I na potrzeby studiów ochrony przed powodzią dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, wykonanych w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na zlecenie odpowiednich władz wojewódzkich, w latach 2007-2008. Zwrócono uwagę na trudny dostęp do danych o stratach i szkodach powodziowych i zaproponowano wprowadzenie jednolitego systemu rejestrowania strat i szkód powodziowych. Zgodnie z dwoma zasadniczymi dokumentami europejskimi, które dotyczą m.in. ochrony przeciwpowodziowej (Dyrektywa Powodziowa i Ramowa Dyrektywa Wodna), środki ochrony przed powodzią, akceptowane/zalecane we współczesnej polityce wodnej UE, muszą odpowiadać dwóm podstawowym zasadom: □ po pierwsze - powinny być koordynowane na poziomie dorzecza, co gwarantuje ich efektywność w szerszym wymiarze (np. zabezpiecza przed pogorszeniem sytuacji w obszarze innym niż ten, dla którego zostały przewidziane), □ po drugie - przy ich planowaniu należy mieć na względzie konieczność minimalizacji ich niekorzystnego wpływu na stan ekologiczny ekosystemu wodnego i z wodą związanego. Planowanie ochrony przeciwpowodziowej powinno więc być o[...]

 Strona 1