Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil BOCHENEK"

Modelowanie wstępnego prasowania proszków metodą elementów dyskretnych DOI:10.15199/24.2016.1.1


  W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki modelowania zagęszczania proszku stanowiącego wstępny etap procesu prasowania na gorąco. Modelowanie numeryczne zrealizowano metodą elementów dyskretnych z wykorzystaniem kulistych cząstek. Analizę skoncentrowano na badaniu mechanizmów zagęszczania proszku przy ciśnieniu do 50 MPa oraz poszukiwaniu modeli odpowiednich przy zastosowanych warunkach realizacji procesu. Symulacje numeryczne wykonano wykorzystując dwa modele oddziaływania cząstek proszku: sprężysty model Hertza-Mindlina-Deresiewicza oraz plastyczny model Storåkersa. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami laboratoryjnymi prasowania proszku NiAl. Otrzymano dużą zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych. This paper presents the results of discrete element simulation of powder compaction which is the initial stage in the hot pressing process. Numerical simulation has been performed by discrete element method with using spherical particles. The research has been focused on densification mechanisms under pressure 50 MPa and models appropriate for these conditions. Numerical simulations have been carried out for two contact models: elastic Hertz-Mindlin-Deresiewicz and plastic - Storåkers. Numerical results and results from laboratory test of the uniaxial pressing of NiAl powder have been compared. The obtained results of numerical simulation and laboratory tests showing a good agreement. Słowa kluczowe: metoda elementów dyskretnych, prasowanie proszków, materiały intermetaliczne Key words: discrete element method, powder compaction, intermetallics.Wprowadzenie. Prasowanie na gorąco jest technologią szeroko wykorzystywaną w metalurgii proszków. Proces ten łączy zagęszczanie i spiekanie proszku. Podczas prasowania na gorąco na proszek oddziałują dwa czynniki ciśnienie i temperatura, które powodują jego konsolidację i w następstwie otrzymanie materiału o gęstości zbliżonej do teoretycznej. Ciśnienie jest zadawane od[...]

 Strona 1