Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PAWLICKA"

Zastosowanie chromatografi i gazowej i spektrometrii mas do badania migracji benzofenonu i 4-metylobenzofenonu z zadrukowanych opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Zdecydowana większość wszystkich produktów żywnościowych trafi ających na rynek sprzedawana jest w zadrukowanych opakowaniach. W związku z tym istnieje duże zagrożenie skażenia żywności składnikami farb drukarskich migrujących z opakowań do żywności Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Toksylogicznego 6 marca 2009 r. dokonano oceny sytuacji w odniesieniu do obecności i benzofenonu (BP) (rys. 1) 4-metylobenzofenonu (4-MBP) (rys. 2), z farb drukarskich stosowanych na opakowaniach żywności w niektórych produktach spożywczychRównież Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na wniosek Komisji Europejskiej rozpoczął ocenę ryzyka dotyczącą BP i 4-MBP. W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (European Printing Ink Association) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Kartonowych (European Carton Makers Association, ECMA) skierowały do swoich członków zalecenie, w którym stwierdziły, że farby drukarskie zawierające 4-MBP i BP są nieodpowiednie do drukowania opakowań żywności, chyba, że transfer [...]

Badanie migracji plastyfikatorów do Tenaxu z opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  1. Wstęp Plastyfikatory (zmiękczacze) są jednymi z podstawowych środków pomocniczych modyfikujących właściwości fizyczne oraz przetwórcze materiałów [1, 2]. Jako plastyfikatory stosowane są ciecze organiczne zawierające grupy estrowe (silnie polarne), przedzielone dużymi ugrupowaniami niepolarnymi. Wprowadzenie plastyfikatorów powoduje częściowe rozpuszczenie oraz spęcznienie tworzywa. Wnikanie cząsteczek plastyfikatora pomiędzy łańcuchy lub aglomeraty makrocząsteczek tworzywa powoduje zmniejszenie oddziaływania międzycząsteczkowego (zmniejszenie sił van der Waalsa), zwiększenie odległości między segmentami tworzywa, co skutkuje zwiększeniem elastyczności układu. Obecność plastyfikatora powoduje obniżenie temperatury zeszklenia oraz temperatury płynięcia, a równocześnie ma działanie smarujące zewnętrznie/wewnętrznie (w zależności od polarności cząsteczek zmiękczacza). Ze względu na stopień mieszalności z tworzywem wyróżnia się dwie grupy plastyfikatorów: pierwszorzędowe (o nieograniczonej mieszalności) oraz drugorzędowe, tzw. ekstendery (wykazujące ograniczoną mieszalność z matrycą). OPAKOWANIE 7/2013 BADANIA I ROZWÓJ BADANIA I CERTYFIKACJA 73 W zależności od rodzaju i przeznaczenia materiałów plastyfikatory są dodawane w ilości od kilku do nawet 50%, jak ma to miejsce w przypadku plastyfikowanego PVC. Do najbardziej popularnych plastyfikatorów z grupy pierwszorzędowych należą diestry kwasu ftalowego z alkoholami o zróżnicowanej długości łańcucha od C4 do C13, a zwłaszcza następujące ftalany: ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan diizononylu (DINP), ftalan diizodecylu (DIDP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu (DIBP), ftalan benzylobutylu (BBP). Do plastyfikatorów pierwszorzędowych zaliczane są również estry kwasu adypinowego np. adypinian dioktylu (DOA), adypinian bis- (2-etyloheksylu) [...]

PACKAGING SPECTRUM: Związki NIAS. Ocena ryzyka. Część 2. DOI:10.15199/42.2018.11.2


  STRESZCZENIE: Analiza chemiczna NIAS jest dużym wyzwaniem analitycznym. Nie wszystkie substancje można wykryć za pomocą dostępnych technik analitycznych. Wykryte związki NIAS powinny podlegać ocenie toksykologicznej z zastosowaniem znanych metody wykorzystywanych w toksykologii. ABSTRACT: Chemical analysis of NIAS is serious analytical challenge. Presently available analytical techniques can not detect all of substances. NIAS compounds detected should be considered as subjects to toxicological evaluation with know toxicology methods use. W opakowaniach do kontaktu z żywnością oprócz stosowanych w procesie produkcji związków IAS (Intentionally Added Substances) mogą pojawić się związki chemiczne NIAS (Non-intentionally Added Substances), które nie zostały celowo zastosowane na żadnym etapie wytwarzania. Na rys. 1. przedstawiono cztery podstawowe źródła NIAS. Do związków NIAS zalicza się substancje, których masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 1000 Da. Mała cząsteczka NIAS oraz mała ilość występująca w produkcie końcowym powoduje, że identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe tych związków są trudnym zadaniem analitycznym. Analiza chemiczna NIAS Udoskonalane metody analityczne pozwalają na coraz bardziej precyzyjne wykrycie NIAS. Przygotowanie próbki do analizy jest etapem kluczowym dla kompleksowej analizy materiałów do kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Materials). Każda analiza chemiczna obarczona jest błędem niecałkowitej migracji NIAS do płynów modelowych bądź analizowanej żywności. Polimery i stałe substancje modelowe imitujące żywność, takie jak Tenax®, można analizować za pomocą technik bezpośredniej desorpcji termicznej połączonych ze spektrometrią mas (MS). Do takich technik należą: - sonda do analizy atmosferycznej - Atmospheric Solids Analysis Probe - (ASAP) MS, - bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym - Direct Analysis in Real-Time (DART) MS, - desorpcja przez elektro-rozpylanie - De[...]

Związki NIAS (Non Intentionally Added Substances). Ocena ryzyka - Część 1. DOI:10.15199/42.2018.9.2


  STRESZCZENIE: Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do żywności oprócz związków chemicznych celowo stosowanych w produkcji (IAS) mogą zawierać związki chemicznie, które nie użyte w procesie technologicznym mogą być obecne w produkcie końcowym (NIAS). Związki te mogą pochodzić z zanieczyszczenia substytutów lub z ubocznych procesów wytwarzania. Niektóre NIAS są do przewidzenia. Dużym zagrożeniem jest obecność nieprzewidywalnych NIAS. ABSTRACT: Packaging and packaging materials intended for food in addition to the chemical compounds intentionally used in production (IAS) may contain chemical compounds that may not be present in the final product (NIAS). These compounds may come from the substitution of pollutants or by-products. Some NIAS are predictable. A big threat is the presence of unpredictable NIAS. Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Material) oprócz podstawowego materiału, np.: polimeru, papieru, metalu mogą zawierać warstwę kleju, różnego rodzaju powłoki lakierowe i farby drukarskie. Celowo dodane do opakowań komponenty chemiczne (IAS - Intentionally Added Substances) spełniają wiele funkcji zarówno na etapie procesu produkcyjnego, jak i w trakcie użytkowania opakowania. Przykładem IAS są: monomery, pre-polimery, antyutleniacze i stabilizatory UV, smary, modyfikatory udarności. Oprócz IAS w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością mogą pojawić się NIAS - Nonint[...]

PACKAGING SPECTRUM: Oznaczanie migracji specyficznej z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z zastosowaniem Tenaxu jako substancji modelowej imitującej żywność DOI:10.15199/42.2017.4.2


  Opracowano metody badania migracji specyficznej do substancji modelowej "E", Tenax dla czterech substancji dozwolonych do stosowania w produkcji materiałów opakowaniowych i opakowań: bisfenolu A, Irganoxu 1076 i 1-oktenu. W badaniach zastosowano różne techniki analityczne: chromatografię gazową z detekcją spektrometrii mas GC-MS (1-okten) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową HPLC z detektorem fluoroscencyjnym (bisfenol A) lub DAD (Irganox 1076). Dla poszczególnych substancji krytycznych zoptymalizowano proces ekstrakcji z Tenaxu oraz dobrano optymalny rozpuszczalnik do ekstrakcji. Przeprowadzono walidację opracowanych metod analitycznych, wyznaczono parametry metody takie jak: granica wykrywalności i oznaczalności, zakres krzywych kalibracyjnych, liniowość krzywych kalibracyjnych, powtarzalność, odzysk, poprawność. Według opracowanych metod analitycznych oznaczono migrację specyficzną bisfenolu A, Irganoxu 1076 i 1-oktenu do Tenaxu z materiałów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością sypką, suchą i mrożoną. Determination of specific migration from packaging materials intended to come into contact with food into Tenax as food model substance We developed analytical methods for testing specific migration into Tenax for substances bisphenol A, Irganox 1076 and 1-octene used in the manufacture of packaging materials and packaging. It was used following analytical techniques: gas chromatography with mass spectrometric detection GC-MS (1-octene) and high performance liquid chromatography HPLC with a fluorescence detector (bisphenol A) or DAD (Irganox 1076). For each substance critical extraction process from Tenax was optimized and optimum extraction solvent was developed. Analytical methods has been validated and set method paramete[...]

Packaging spectrum: Migracja specyficzna BHT oraz 1-heksenu z zastosowaniem Tenaxu® jako substancji modelowej imitującej żywność DOI:10.15199/42.2018.3.3


  Specific migration of BHT and 1-hexene with use of Tenax as a food simulant. STRESZCZENIE: Opracowane procedury oznaczania migracji specyficznej BHT oraz 1-heksenu do Tenaxu® pozwolą na prowadzenie badań jakości zdrowotnej opakowań przeznaczonych do żywności suchej sypkiej oraz głęboko mrożonej, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011. Obie metody analityczne, wykorzystujące technikę HPLC oraz technikę GC-MS, zostały zwalidowane w oparciu o odpowiednie testy statystyczne, które potwierdziły liniowość w całym zakresie pomiarowym, wysoką czułość, niską zmienność, oraz niskie granice wykrywalności i oznaczalności. ABSTRACT: Analytical methods for testing specific migration into poly(2,6-diphenylphenylene oxide), mostly known by its trademark Tenax®, of 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) and 1-hexene, used in the manufacture of packaging materials and packaging, were developed. Two different analytical techniques: gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS; for 1-hexene determination) and high performance liquid chromatography (HPLC; for BHT detection) were used. In the current study, for each substance Tenax extraction parameters were optimized. Finally, two analytical methods were validated in terms of the analytical parameters of selectivity, linearity, precision, accuracy, recovery, limit of detection and limit of quantification. Wstęp Ciągły postęp w produkcji żywności i jej dystrybucji wiąże się z rozwojem branży materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na rynku pojawiają się coraz bardziej wyrafinowane opakowania spożywcze. Materiały opakowaniowe takie jak: papier, tektura czy tworzywa sztuczne mogą być źródłem zanieczyszczenia produktów spożywczych substancjami chemicznymi, które mogą migrować do ży[...]

 Strona 1