Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK WOŹNICA"

Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu, wytworzonych w wysokotemperaturowym cynkowaniu, na ich odporność na korozję elektrochemiczną w 3% roztworze NaCl. Zależnie od sposobu chłodzenia, powłoki charakteryzowały się niejednorodną, bardziej lub mniej drobnoziarnistą mikrostrukturą. Przeprowadzono elektrochemiczne pomiary potencjodynamiczne i [...]

Wpływ wygrzewania na odporność korozyjną tytanu technicznego w 2M H2SO4

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy należą do tworzyw charakteryzujących się korzystnym zespołem właściwości użytkowych. Do charakterystycznych właściwości stopów tytanu można zaliczyć [1, 2]: niską gęstość, niską wartość modułu Younga, - wysoką wytrzymałość mechaniczną, - bardzo dużą odporność na korozję elektrochemiczną, wysoką - biotolerancję w środowisku tkankowym, granicę plastyczności zbliżoną do wytr[...]

Wpływ czystości i chropowatości stopu Ti6Al4V na odporność korozyjną w roztworze Ringera

Czytaj za darmo! »

Biomateriały metaliczne stosowane na implanty długotrwałe należą do tworzyw funkcjonalnych, którym stawiane są szczególnie wysokie wymagania dotyczące m.in. [1, 2]: możliwie wysokiej biotolerancji, - wysokiej odporności na korozję elektrochemiczną w środowisku - tkankowym, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, w tym wytrzymałości - zmęczeniowej, niskiego modułu Younga - niskiej gęstości. - Oprócz wymienionych wyżej właściwości, stopy metali stosowane w medycynie na implanty długotrwałe powinny charakteryzować się właściwościami paramagnetycznymi, a w skład chemiczny stopu nie powinny wchodzić pierwiastki wykazujące toksyczne oddziaływanie na organizm ludzki. Tytan i jego stopy należą do metali najlepiej spełniających wymienione wymagania. Tytan techniczny, z uwagi na małą wy[...]

Wpływ grubości powłoki Zn-Al-Cu na odporność korozyjną

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ grubości oraz struktury powłok Zn-Al-Cu na odporność na korozję elektrochemiczną. Badaniom poddano powłoki wytworzone metodą cynkowania zanurzeniowego na stali głębokotłoczonej w kąpieli o składzie chemicznym: 7,0% wag Al, 3,0% wag. Cu, Zn - reszta. Czas zanurzenia wynosił 30 s oraz 60 s. Próbki poddano chłodzeniu w wodzie. Przeprowadzono badania strukturalne oraz badania potencjodynamiczne i potencjostatyczne w 3% NaCl. Badania strukturalne wykazały, że badane powłoki charakteryzują się budową warstwową; zewnętrzna powłoka jest bogata w cynk, w powłoce obecne są wydzielenia bogate w składniki stopowe oraz osnowa bogata w cynk. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura The infl uence of Zn-Al-Cu coating thickness on corrosion resistance In o[...]

Wpływ wygrzewania na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V w 2M H2SO4

Czytaj za darmo! »

Wysoka odporność na korozję elektrochemiczną jest jedną z głównych zalet tytanu i jego stopów. W wielu zastosowaniach, np. w przemyśle chemicznym czy też w medycynie zapewnienie możliwie wysokiej odporności na korozję stopów tytanu jest ważnym zagadnieniem. Najczęściej stosowanym zabiegiem poprawy odporności korozyjnej metali i ich stopów jest zmiana stanu fizykochemicznego ich powierzchni. Do najczęściej stosowanych rodzajów obróbki powierzchniowej można m.in. zaliczyć [1, 2]: polerowanie elektrochemiczne, pasywację, napylanie plazmowe, powłoki ceramiczne nanoszone metodą zol-żel oraz metodą elektroforezy, powłoki typu DLC oraz NCD nanoszone metodą RFPCVD. Wyżarzanie jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów obróbki cieplnej tytanu i jego stopów. Temperatura z obszaru wy[...]

Badania odporności na korozję powłok typu "Galfan" w kwaśnym środowisku


  Duże znaczenie w ochronie przed korozją stali konstrukcyjnych odgrywają stopy Zn-Al. Powłoki cynkowe stanowią podstawową metodę zabezpieczenia niestopowych stali i żeliwa narażonych na działanie środowiska atmosferycznego oraz środowisk wodnych takich jak wody rzeczne i gruntowe, wody kopalniane, wody o umiarkowanym zasoleniu. Oprócz zwykłych powłok cynkowych stosowane są również powłoki "Galfan" (Zn-5%Al) Powłoki typu te w porównaniu ze zwykłymi powłokami cynkowymi charakteryzują się podwyższoną odpornością na korozję elektrochemiczną, bardzo dobrymi właściwościami plastycznymi. Powłoki cynkowe, w tym powłoki typu "Galfan", poddawane są najczęściej badaniom korozyjnym w roztworze NaCl. Roztwór ten może symulować wodę morską. Badania w tym środowisku mogą jednak nie w pełni odpowiadać rzeczywistym warunkom korozji powłok cynkowych. Bardziej celowe wydaje się wiec zastosowanie innych roztworów, np. "kwaśnego deszczu". W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję powłok typu "Galfan" w środowisku "kwaśnego deszczu" o pH = 3,5 oraz 5,0. Porównawczo przeprowadzono również badania dla zwykłej powłoki cynkowej. Przeprowadzono elektrochemiczne pomiary potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Wyniki badań odniesiono do opublikowanych i przeprowadzonych wcześniej badań wymienionych wyżej powłok w środowisku 3% roztworu NaCl. Wyniki badań wskazują, że powłoki typu "Galfan" charakteryzują się znacznie lepszą odpornością na korozję w środowisku kwaśnym niż zwykłe powłoki cynkowe. Poddane badaniom powłoki w kwaśnym środowisku charakteryzowały się natomiast niższą odpornością niż w środowisku 3% roztworu NaCl. Badane powłoki charakteryzowały się najmniejszą odpornością na korozję w środowisku o pH = 3,5. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al, odporność na korozję Corrosion resistance examination of the "Galfan" type coatings in the acid environment The great importance in corrosion protection of constructional steel have Zn-Al alloy. Application of[...]

Wpływ zawartości aluminium na odporność korozyjną powłok Zn-Al-Cu w środowisku "kwaśnego deszczu"


  W pracy badano odporność korozyjną powłok cynkowych "Galfan", ZnAl22Cu3 oraz ZnAl40Cu3 uzyskanych na blachach głębokotłocznych. Badania przeprowadzono w środowisku "kwaśnego deszczu" przy wartości pH=3,5. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne. Powierzchnię powłok po badaniach potencjostatycznych poddano badaniom za pomocą mikroskopu skaningowego. Badania wykazały, że w kwaśnym środowisku zwykłe powłoki typu "Galfan" charakteryzują się znacznie lepszą odpornością na korozję niż zwykłe powłoki cynkowe. Powłoki z wyższą zawartością aluminium charakteryzowały się natomiast zbliżoną lub gorszą odpornością korozyjną w stosunku do powłok "Galfan". Biorąc pod uwagę ich wyższą cenę zastosowanie tych powłok w kwaśnym środowisku nie wydaje się być celowe. The corrosion resistance of “Galfan" ZnAl22Cu3 and ZnAl40Cu3 zinc coatings obtained on deep-drawing steel sheets via hot galvanizing was examined in the study. The study was conducted in an “acid rain" at pH = 3.5. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out. Coatings after the corrosion tests were analyzed using scanning electron microscope. Studies have shown that in the acidic environment of the plain shell-type “Galfan" have a much better corrosion resistance than conventional zinc coatings. Coatings with higher content of aluminum were characterized by similar or inferior corrosion resistance compared to coatings “Galfan". Taking into account their higher price the use of these coatings in an acidic environment does not appear to be advantageous. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, korozja Key words: zinc coatings, corrosion S. 141 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 nych w stosunku do powłok cynkowych oraz powłok Zn-5Al typu "Galfan". B[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% NaCl


  Celem pracy było określenie wpływu obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Badaniom poddano niemodyfi - kowany stop ZnAl33Cu3. Badany stop poddano: wygrzewaniu w temperaturze 185oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie, wygrzewaniu w temperaturze 385oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie oraz wygrzewaniu w temperaturze 385oC w czasie 10 godzin z następnym wygrzewaniem w temperaturze 175oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w powietrzu. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne w 3% roztworze NaCl. Po badaniach korozyjnych przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek. Badania wykazały iż najwyższą odpornością na korozję charakteryzowały się próbki wygrzewane w 385oC/10 h natomiast najgorszą w 185oC/10 h. Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura, obróbka cieplna Infl uence of heat treatment of ZnAl22Cu3 zinc alloy on corrosion resistance in 3% NaCl The purpose of this examination was to determine the infl uence of heat treatment on ZnAl22Cu3 alloy corrosion resistance in the 3% NaCl solution. The subject of examination was unmodifi ed ZnAl33Cu3 alloy. The tested alloy was: heated at the temperature of 185oC during10 hours with cooling in water, heated at the temperature of 380oC during 10 hours with cooling in water and heated at the temperature of 385oC for 10 hours followed by heating at the temperature of 175oC with cooling in the water. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out in the 3% NaCl solution. After corrosion tests examination of the surface of the samples were conducted. Examinations have shown that the highest corrosion resistance is characterized by an alloy after heating at the temperature of 385oC/10h and the lowest after heating at 185oC/10 h. Keywords: Zn-Al-Cu alloys, corrosion resistance, structure, heat treatment1. Wprowadzenie Stopy Zn-Al-Cu charakteryzują bardzo dobrymi właściwościami trybologiczn[...]

Wpływ szybkości chłodzenia na mikrostrukturę powłok cynkowych typu Zn-Al

Czytaj za darmo! »

W pracy badano mikrostrukturę powłok Zn -Al uzyskanych na blachach niskowęglowych metodą cynkowania ogniowego. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 460 °C w czasie 30 i 60 s. Powłoki chłodzono w wodzie oraz na powietrzu. Przeprowadzono badania mikrostruktury oraz składu chemicznego w wybranych mikroobszarach. Badania wykazały, że uzyskane powłoki charakteryzowały się dużą grubością. Najmniejsz[...]

 Strona 1  Następna strona »