Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA KACZMARCZYK"

Jakość zdrowotna opakowań i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dostępnych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2015.5.3


  1. Wstęp Podstawową funkcją opakowań żywności są zabezpieczenie mechaniczne oraz ochrona środków spożywczych przed czynnikami zewnętrznymi i środowiskowymi, takimi jak: światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, mikroorganizmy itp. Nie mniej ważne jest wyeliminowanie zagrożenia zdrowotnego przechowywanej żywności ze strony materiałów opakowaniowych i opakowań. Odpowiednie opakowanie, przeznaczone do kontaktu z żywnością, nie może uwalniać do przechowywanych produktów składników materiału opakowaniowego w ilościach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodujących niekorzystne zmiany w składzie żywności lub pogorszających jej właściwości organoleptyczne [1]. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny tej przydatności zależą od: rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólne kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności stanowi ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego, oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji, w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Polimery będące związkami wielkocząsteczkowymi nie wykazują zdolności migracyjnych i nie są toksyczne. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji, zarówno lotnych, jak też nielotnych. Migracja globalna jest wskaźnikiem transferu ogólnej masy substancji nielotnych pierwotnie występujących w opakowaniu i przenikających do żywności. Migracja specyficzna, a więc ściśle zdefiniowanej substancji, wymaga precyzyjnych i kosztownych metod analitycznych pozwalających oznaczyć szkodliwe dla zdrowia, niewyczuwalne zmysłami związki chemiczne. Oprócz kryterium mi[...]

Opakowania do żywności z tworzyw sztucznych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2016.1.3


  Opakowalnictwo to dynamicznie zmieniająca się dziedzina gospodarki, na rynku zdominowanym przez konsumenta konkurencja między producentami opakowań wymaga bowiem użycia coraz doskonalszych rozwiązań. Opakowania różnią się pod względem różnorodności stosowanych materiałów, konstrukcyjnym oraz szaty graficznej. Niezmiernie istotnym czynnikiem kształtującym rynek opakowaniowy jest aspekt ekologiczny - przydatność do recyklingu oraz mniejsze zużycie surowca. Najbardziej popularne opakowania do żywności to te produkowane z tworzyw sztucznych. Główną funkcją takiego opakowania są przechowywanie i ochrona produktu w przewidzianym czasie. Obecnie, w związku z rozwojem wiedzy, opakowania są postrzegane jako integralny element żywności. Dobór materiału opakowaniowego ma istotny wpływ na jakość i trwałość zapakowanego produktu. Użyty w opakowaniu materiał może z jednej strony przyczynić się do przedłużenia okresu przydatności do spożycia produktu, z drugiej zaś być czynnikiem obniżającym jakość i okres trwałości produktu, z powodu migracji szkodliwych składników opakowania do żywności. Wybór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych danego materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w ma- PLASTIC FOOD PACKAGING ON THE POLISH MARKET Selecti[...]

Jakość zdrowotna materiałów opakowaniowych i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/47.2016.3.3


  Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.Wstęp Dobór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w materiałach opakowaniowych modyfikatorów, które tym samym wpływają na ich jakość zdrowotną. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny przydatności zależą od rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak: środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji zarówno lotnych, jak i nielotnych oraz zjawisko przenikania i pochłaniania. 21 2016 Ma r z e c JAKOŚĆ OPAKOWAŃ Monika KACZMARC[...]

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w materiałach opakowaniowych i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Metale odgrywają ważną rolę w procesach metabolicznych i z tego względu są niezbędne do życia, ich nadmiar może jednak stanowić czynnik toksyczny. Metalami ciężkimi określa się te, których gęstość (masa właściwa) jest wyższa niż 4,5 g/cm3. Do metali ciężkich zalicza się: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W [1]. Niektórzy naukowcy do tej grupy zaliczają również Ba, którego gęstość wynosi 3,62 g/cm3 [2]. Metalom ciężkim przypisuje się rolę stymulatorów lub czynników hamujących procesy życiowe.Wzależności od stężenia, stopnia utlenienia i łatwości tworzenia kompleksów, mogą się one stać toksyczne dla wszystkich organizmów żywych. Cd, Hg, Pb i Cr (VI) są szczególnie niebezpieczne ze względu na toksyczne działanie na ludzi i środowisko. Pary rtęci negatywnie wpływają na układ nerwowy, ołów kumuluje się w kościach i układzie nerwowym, powodując pogorszenie sprawności umysłowej, kadm uszkadza nerki, kościec oraz wywołuje choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe, Cr (VI) ma natomiast działanie kancerogenne [3]. Od ponad 30 lat na europejskim rynku funkcjonuje system legislacyjny w zakresie bezpieczeństwa opakowań do żywności, mający na celu ograniczenie migracji substancji toksycznych zmateriałów opakowaniowych do zapakowanej żywności. Dane toksykologiczne opublikowane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i SCF (Komitet Naukowy Żywności) dotyczące oceny negatywnego wpływu środowiska na człowieka, opierające się na ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) i PTWI (dopuszczalne tygodniowe spożycie), posłużyły do opublikowania limitów dla poszczególnych metali i ich związków [4].Wdobie coraz bardziej popularnych i ekonomicznie uzasadnionych materiałów z recyklingu, zasadne staje się monitorowanie zawartości metali w opakowaniach. Metale i ich związki wchodzą przedewszystkimwskład opakowań metalowych, papierniczych, ceramicznych, szklanych i łączonych. Metale w opakowaniach pochodzą z surowców używanych do produkcji, jak[...]

Materiały opakowaniowe o kontrolowanej barierowości: projekt SelectPerm "Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2)" DOI:10.15199/42.2015.4.3


  Współczesne opakowanie do żywności powinno zabezpieczać produkt przed zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym, uszkodzeniem mechanicznym, ale również spełniać wymagania sanitarne. Duży udział w rynku opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością mają opakowania do owoców i warzyw, świeżych oraz przetworzonych. Obecnie do pakowania świeżych owoców i warzyw powszechnie wykorzystuje się mikro- lub makroperforowane folie z tworzyw sztucznych. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP) tej grupy żywności umożliwiają natomiast materiały charakteryzujące się stosunkowo wysoką barierowością np. PET, PA, EVAL.Właściwości barierowe zastosowanego materiału decydują o zmianie środowiska wewnątrz opakowania, co ma istotny wpływ na szybkość zmian zachodzących w produkcie. Zastosowanie opakowania do świeżych owoców i warzyw o nieodpowiedniej barierowości może być przyczyną rozwoju wielu niekorzystnych procesów, jak np.: obniżenie wartości odżywczych, zmiany sensoryczne, przyspieszenie reakcji brązowienia, utlenienie witamin, a nawet pleśnienie czy gnicie. Owoce i warzywa w warunkach przechowania w procesach oddechowych zużywają tlen i produkują ditlenek węgla (rys. 1.). Zastosowanie opakowania z kontrolowaną wymianą gazową pozwoli na wydłużenie czasu przydatności do spożycia produktów pobierających tlen i emitujących ditlenek węgla. Opracowanie innowacyjnego materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla dla regionalnych owoców, warzyw oraz sera typu Camembert jest celem międzynarodowego projektu badawczego o akronimie Select- Perm. Projekt "Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2)" realizowany jest przez jednostki naukowo-badawcze z trzech państw: Polski, Niemiec i Belgii w ramach 16 konkursu inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking). Polsc[...]

Determination of the critical substances migration from cellulosic food packaging materials containing the protective sorption layer by chromatographic methods DOI:10.15199/42.2015.10.4


  1. Introduction Packaging in addition to basic protective function, serves increasingly as an information and marketing tool. This is achieved by a multi printing of the packaging (fig. 1). Paper and paperboard are not sufficient barriers to stop migration of harmful substances into food product which is packed in [1, 2, 3]. Development of a sorption layer between cellulose packaging and food product (fig. 2) was the goal of the SoLaPack research project realized in the framework of the CORNET [4]. Barrier coatings are made of various substances approved for contact with food, such as starch granules, cyclodextrins, latex, bentonites etc. As a critical substances for testing were selected benzophenone (BP), bisphenol A (BPA), mineral oils (MO) and phthalates (Ph), which may be present in packaging from recycled cellulose. Barrier properties were tested using migration chamber with a Tenax as a food simulant (4.0g/dm2) [5]. Determination of benzophenone and phthalates migration was carried out using gas chromatography and mass spectrometry (GC/MS) [6,7]. Mineral oils were determined by gas chromatography with FID detector (GC-FID) [8] and bisphenol A was determined by liquid chromatography with fluorescence detector (HPLC-FLD) [9]. Samples for migration studies properties where prepared by our Partners from Center of Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials (CBIMO), Centre de Recherche et de Contrôle agro-alimentaire, emballage, environnement et[...]

Determination of the critical substances migration from cellulosic food packaging materials containing the protective sorption layer by chromatographic methods DOI:10.15199/42.2015.10.4


  1. Introduction Packaging in addition to basic protective function, serves increasingly as an information and marketing tool. This is achieved by a multi printing of the packaging (fig. 1). Paper and paperboard are not sufficient barriers to stop migration of harmful substances into food product which is packed in [1, 2, 3]. Development of a sorption layer between cellulose packaging and food product (fig. 2) was the goal of the SoLaPack research project realized in the framework of the CORNET [4]. Barrier coatings are made of various substances approved for contact with food, such as starch granules, cyclodextrins, latex, bentonites etc. As a critical substances for testing were selected benzophenone (BP), bisphenol A (BPA), mineral oils (MO) and phthalates (Ph), which may be present in packaging from recycled cellulose. Barrier properties were tested using migration chamber with a Tenax as a food simulant (4.0g/dm2) [5]. Determination of benzophenone and phthalates migration was carried out using gas chromatography and mass spectrometry (GC/MS) [6,7]. Mineral oils were determined by gas chromatography with FID detector (GC-FID) [8] and bisphenol A was determined by liquid chromatography with fluorescence detector (HPLC-FLD) [9]. Samples for migration studies properties where prepared by our Partners from Center of Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials (CBIMO), Centre de Recherche et de Contrôle agro-alimentaire, emballage, environnement et[...]

Opakowania do żywności z papieru i tektury DOI:10.15199/65.2016.3.2


  W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju rynku opakowaniowego papieru i tektury. Podkreślono konieczność wykonywania badań sensorycznych opakowań z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono przykładowe wyniki analiz sensorycznych uzyskane w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych, COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań.Na rynku opakowań znaczące miejsce zajmują opakowania z tektury i papieru przeznaczone do kontaktu z żywnością. Firma Smithers Pira, światowy autorytet w branży opakowań papierowych, w opublikowanym w 2014 r. raporcie "The Future of Corrugated Board Packaging to 2019" prognozuje, że popyt na opakowania z tektury falistej będzie wzrastał średnio o 4% rocznie i do 2019 r. osiągnie 115 mln t przetworzonych materiałów, a ok. 30% (w ujęciu ilościowym) tektury falistej będzie użyte do pakowania żywności przetworzonej, natomiast 10% do pakowania żywności świeżej [12]. Bardzo ważnym segmentem rynku opakowań celulozowych do produktów spożywczych jest rynek opakowań z recyklingu. Prognozy zakładają, że w 2018 r. światowy popyt na makulaturę przewyższy jej podaż o 1,5 mln t [13]. Wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój nowych technologii recyklingu surowców spowoduje zwiększony popyt na opakowania z papieru i tektury zawierające włókna celulozowe pochodzące z recyklingu, a w przyszłości opakowania papierowe staną się zamiennikiem opakowań z tworzyw sztucznych, głównie polistyrenu. OPAKOWANIE a niebezpieczne substancje Aby opakowanie do żywności spełniło swoją podstawową funkcję, tj. ochronę produktu przed zepsuciem, uszkodzeniem oraz szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, musi być bezpieczne. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania i materiały opakowaniowe w normalny[...]

Oleje mineralne w opakowaniach do żywności DOI:10.15199/65.2018.7.5


  Powracającym problemem dotyczącym opakowań celulozowych do żywności jest migracja olejów mineralnych z opakowań. Oleje mineralne są stosowane głównie jako rozpuszczalniki lub spoiwa w farbach drukarskich i mogą stanowić nawet 70% masy farb [11]. Źródłem zanieczyszczeń opakowań olejami mineralnymi mogą być także smary, woski, rozcieńczalniki farb drukarskich oraz oleje maszynowe stosowane w łańcuchu produkcyjnym. Z uwagi na ochronę środowiska i powszechnie stosowany recykling różnych materiałów coraz częściej produkowane są opakowania z papieru i tektury z użyciem wtórnych włókien celulozowych. W opakowaniach zawierających włókna pochodzące z makulatury istnieje ryzyko ich zanieczyszczenia pozostałościami farb drukarskich. W 2008 r. po raz pierwszy w ramach systemu szybkiego ostrzegania RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) zgłoszono problem obecności olejów mineralnych w spożywczym oleju słonecznikowym pochodzącym z Ukrainy [14]. Natomiast laboratorium kantonalne w Zurychu w 2010 r. oznaczyło oleje mineralne w żywności suchej, przechowywanej w opakowaniach z papieru i tektury wyprodukowanych z użyciem celulozy pochodzącej z recyklingu [4, 6]. Foodwatch (niemiecka organizacja non profit zajmująca się kontrolą żywności) w 2015 r. przebadała 120 produktów spożywczych pochodzących z Niemiec, Francji i Holandii. W 21% produktów pochodzących z Niemiec stwierdzono obecność szkodliwych olejów mineralnych. W 2016 r. Foodwatch przetestowała zawartość olejów mineralnych w płatkach śniadaniowych i wyrobach czekoladowych, a na utworzonej "czarnej liście" znalazły się m.in. płatki śniadaniowe marki Kellogg’s oraz wielkanocne króliczki marki Lindt. Raport organizacji Foodwatch przyczynił się do złożenia w Parlamencie Europejskim projektu rezolucji w sprawie uregulowania zawartości olejów mineralnych nie tylko w produktach spożywczych, ale także w kosmetykach [16]. PODZIAŁ OLEJÓW MINERALNYCH i ich szkodliwość Oleje mineral[...]

Badanie przepuszczalności pary wodnej materiałów opakowaniowych DOI:10.15199/42.2018.12.2


  STRESZCENIE: Zdolność przepuszczania par i gazów jest cechą charakterystyczną materiałów stosowanych w przemyśle opakowaniowym. Dane dotyczące szybkości przepuszczania gazów i par przez folie z tworzyw naturalnych, sztucznych, papier czy folie wielomateriałowe wielowarstwowe są podstawą przy projektowaniu opakowań o ściśle określonej atmosferze wewnątrz opakowania. W przypadku opakowań dla produktów wrażliwych na utratę wilgoci konieczne jest zastosowanie materiałów opakowaniowych o określonej przenikalności pary wodnej. Przestawiono różne metody oznaczania szybkości przenikania pary wodnej WVTR: wagową (z wykorzystaniem naczynka pomiarowego i torebkową) oraz instrumentalną (z zastosowaniem czujnika podczerwieni). Omówiono metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki szybkości przenikania pary wodnej WVTR dla różnych folii uzyskane trzema niezależnymi metodami. The water vapor permeability testing of packaging materials. ABSTRACT: The vapor and gas transmission rate are a characteristic of the materials used in the packaging industry. Data on the gas and vapor transmission rates of plastic, paper, multilayer films are the basis for designing packages with a strictly defined atmosphere inside the package. In the case of packaging for moisture sensitive products, it is necessary to use packaging material with a known water vapor permeability. Different WVTR methods have been used: gravimetric (using measuring dish and bag) and instrument (using infrared sensor). The methodology of the methods and the results of the water vapor transmission rate WVTR through v[...]

 Strona 1  Następna strona »